JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Lisää keskustelua vanhemmuudesta digiajassa

Pääkirjoitukset
10.5.2023 7.00

Juttua muokattu:

9.5. 15:34
2023050915343920230510070000

Täs­sä leh­des­sä kä­si­tel­lään di­gi­a­jan van­hem­muut­ta mo­nes­ta nä­kö­kul­mas­ta. Esil­lä ovat muun mu­as­sa kou­lu­po­lii­sin ru­jot ha­vain­not di­gi­lait­tei­den vai­ku­tuk­sis­ta las­ten ja nuor­ten elä­mään. Päi­vä­mie­hen kon­teks­tis­sa eri­tyis­tä huo­mi­o­ta kiin­ni­te­tään sii­hen, mi­ten tu­kea lap­sen ja nuo­ren us­koa ar­voil­taan pirs­ta­lei­ses­sa ajas­sa ja kou­kut­ta­van viih­teen kes­kel­lä.

Kes­kus­te­luun di­gi­a­jan van­hem­muu­des­ta liit­tyy mo­nen­lai­sia herk­kyyk­siä; ai­he nos­tat­taa hel­pos­ti tun­tei­ta. Las­ten äly­lait­tei­den käyt­töön liit­ty­vis­tä van­hem­muu­den haas­teis­ta pu­hu­taan van­hem­pien kes­ken sy­väl­li­sem­min ver­rat­tain vä­hän – ai­na­kin suh­tees­sa sii­hen, mi­ten kes­kei­nen osa se on kas­vat­ta­jan teh­tä­vää ja mi­ten pal­jon asia useim­pia van­hem­pia mie­ti­tyt­tää. Kris­til­li­syy­den pii­ris­sä­kään ai­het­ta ei lii­an usein kä­si­tel­lä. Se voi­si ol­la use­am­min ai­hee­na esi­mer­kik­si ai­kuis­te­nil­lois­sa, lei­reil­lä tai kurs­seil­la.

Kes­kus­te­luun di­gi­a­jan van­hem­muu­des­ta si­säl­tyy niin huo­li­pu­het­ta kuin vank­kaa tek­no­lo­gi­aop­ti­mis­mi­a­kin. Toi­mi­vin lop­pu­tu­los syn­tyy usein hy­vin­kin eri­lai­sia nä­ke­myk­siä kuu­le­mal­la ja niis­tä op­pi­mal­la. Yh­des­sä per­hees­sä toi­mi­vak­si to­det­tu mal­li ei vält­tä­mät­tä sovi sel­lai­se­naan toi­sel­le per­heel­le, mut­ta sil­ti sii­nä saat­taa ol­la jo­tain käyt­töö­no­tet­ta­vaa. Sama kos­kee yk­sit­täi­siä ai­kui­sia äly­lait­tei­den käyt­tä­jiä – ai­he ei kos­ke­ta vain per­hei­tä.

Di­gi­a­jan van­hem­muu­des­ta käy­tä­vään kes­kus­te­luun liit­ty­vää herk­kyyt­tä saat­taa se­lit­tää myös syyl­li­syy­den tai va­ja­vai­suu­den tun­ne, jota kas­vat­ta­ja ajoit­tain ko­kee. Kes­kus­te­le­mi­sen kyn­nys­tä voi nos­taa pel­käs­tään jo tun­ne sii­tä, et­tä ei hal­lit­se di­gi­a­jan ter­mis­töä saa­ti lait­tei­ta ja so­vel­luk­sia, jois­ta pu­hu­taan. Täl­lai­sen tie­tä­mät­tö­myy­den voi kui­ten­kin nos­taa roh­ke­as­ti esiin ja pyy­tää pe­reh­ty­neem­piä avaa­maan asi­oi­ta. On las­ten ja nuor­ten etu, et­tä van­hem­mat tie­tä­vät, mis­tä pu­hu­taan.

Toi­vee­na on, et­tä tee­man kä­sit­te­ly leh­des­sä li­säi­si kes­kus­te­lua myös kans­sa­pu­heis­sa ja yh­tei­sis­sä ko­koon­tu­mi­sis­sa. Kris­til­li­syy­den kes­kus­te­lu­kult­tuu­riin on voi­nut jää­dä men­neil­tä vuo­si­kym­me­nil­tä taak­kaa eh­dot­to­mas­ta oi­ke­as­sa tai vää­räs­sä ole­mi­ses­ta, vaik­ka ky­sees­sä oli­si­vat eh­don­val­lan asi­at, jois­ta Raa­mat­tu ei puhu mi­tään. On kaik­kien etu, et­tä mo­ni­syi­sis­tä ja vaa­ti­vis­ta­kin ai­heis­ta käy­dään kes­kus­te­lu­kump­pa­nia kun­ni­oit­ta­vaa, yh­teis­tä kes­kus­te­lua, ru­koil­len sii­hen Ju­ma­lan joh­da­tus­ta.

18.6.2024

Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, mutta asun myös murtuneiden ja nöyrien luona. Minä virvoitan murtuneiden hengen ja herätän eloon nöyrien sydämen. Jes. 57:15

Viikon kysymys