JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Loma on le­poa ja vir­kis­ty­mis­tä var­ten

Pääkirjoitukset
22.7.2020 6.00

Juttua muokattu:

21.7. 16:23
2020072116231620200722060000

Luo­mis­työn­sä yh­tey­des­sä Ju­ma­la aset­ti seit­se­män­nen päi­vän le­po­päi­väk­si. Yk­si hä­nen kym­me­nes­tä käs­kys­tään muis­tut­taa mei­tä le­po­päi­vän viet­tä­mi­ses­tä. Tä­hän si­säl­tyy suu­ri vii­saus sekä hen­gel­li­ses­tä et­tä ajal­li­ses­ta nä­kö­kul­mas­ta. Ih­mi­nen tar­vit­see työn vas­ta­pai­nok­si sään­nöl­lis­tä le­poa. Ny­ky­a­jan kii­rei­ses­sä elä­män­ryt­mis­sä le­von tar­ve ko­ros­tuu en­ti­ses­tään.

Viik­ko­le­von li­säk­si tar­vit­sem­me vä­lil­lä myös pi­tem­piä le­po­tau­ko­ja työs­tä. Van­han tes­ta­men­tin la­kiin­kin si­säl­tyi sää­dös sa­pat­ti­vuo­sis­ta. Suo­mes­sa vuo­si­lo­ma­la­ki ta­kaa kai­kil­le mah­dol­li­suu­den pi­tää lo­maa. Hei­nä­kuu on suo­si­tuin lo­ma­kuu­kau­si, jo­ten mo­net tä­män leh­den lu­ki­jois­ta­kin ovat par­hail­laan lo­mal­la.

Ke­sä­lo­maan liit­tyy usein suu­ria odo­tuk­sia. Mo­nil­la on lo­man al­ka­es­sa pit­kä lis­ta asi­oi­ta, jot­ka pi­tää lo­man ai­ka­na teh­dä. Suun­ni­tel­mia to­teu­tet­ta­es­sa lo­man­viet­to saat­taa muo­dos­tua suo­rit­ta­mi­sek­si. Voi unoh­tua, et­tä loma on en­si­si­jai­ses­ti le­poa ja vir­kis­ty­mis­tä var­ten. Ai­koi­naan vuo­si­lo­ma­la­kia sää­det­tä­es­sä kes­kei­se­nä aja­tuk­se­na oli, et­tä työn­te­ki­jät voi­si­vat lo­man jäl­keen pa­la­ta le­vän­nei­nä töi­hin uu­sin voi­min.

Vii­me ke­vät oli ko­ro­na­e­pi­de­mi­an ja etä­työ­jär­jes­te­ly­jen ta­kia mo­nil­le ta­val­lis­ta ras­kaam­pi ajan­jak­so sekä fyy­si­ses­ti et­tä hen­ki­ses­ti. Täl­lai­ses­sa ti­lan­tees­sa le­von ja vir­kis­ty­mi­sen tar­ve ko­ros­tuu en­ti­ses­tään. Tänä ke­sä­nä kan­nat­taa ai­van eri­tyi­ses­ti py­säh­tyä kuun­te­le­maan it­se­ään ja huo­mi­oi­maan omaa jak­sa­mis­taan sekä muis­taa, et­tä kaik­kien lo­ma­suun­ni­tel­mien to­teut­ta­mi­nen ei ole it­se­tar­koi­tus. Omas­ta hy­vin­voin­nis­ta huo­leh­ti­mi­nen tu­kee myös lä­heis­ten hy­vin­voin­tia ja on pit­käl­lä täh­täi­mel­lä kaik­kien etu.

Kris­ti­tyl­le yk­si tär­keä osa lo­man­viet­toa on hen­gel­li­nen vir­kis­ty­mi­nen Ju­ma­lan sa­nan ää­rel­lä ja us­ko­nys­tä­vien seu­ras­sa. Tänä ke­sä­nä ei ole mah­dol­li­suut­ta ko­koon­tua suu­riin seu­roi­hin. Ke­sä­seu­ra­ra­dio tuo kui­ten­kin ke­sä­seu­rat kuun­nel­ta­vik­sem­me vii­kon­lop­pui­sin ja tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den sa­nan­kuu­loon myös ar­ki­päi­vi­sin. Tus­kin mi­nään ai­em­pa­na ke­sä­nä on ol­lut niin pal­jon mah­dol­li­suuk­sia hen­gel­li­seen vir­kis­ty­mi­seen kuin nyt. Myös ra­di­o­seu­rat tar­jo­a­vat mah­dol­li­suu­den hil­jen­tyä sa­nan­kuu­loon yh­des­sä, esi­mer­kik­si vie­lä kah­te­na seu­raa­va­na vii­kon­lop­pu­na opis­to­seu­ro­jen mer­keis­sä.

19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Viikon kysymys