JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Myön­tei­nen pa­lau­te mo­ti­voi va­paa­eh­tois­työ­tä te­ke­vää

Pääkirjoitukset
14.10.2020 6.55

Juttua muokattu:

13.10. 15:23
2020101315235720201014065500

Ko­ro­na­pan­de­mi­an tuo­mien haas­tei­den myö­tä myös va­paa­eh­tois­työ­tä te­ke­vät ovat jou­tu­neet rat­ko­maan uu­den­lai­sia yh­dis­tyk­sen toi­min­taan liit­ty­viä ky­sy­myk­siä. Rau­ha­nyh­dis­tys­ten jär­jes­tä­miä seu­ro­ja, py­hä­kou­lu­ja, ker­ho­ja ja raa­mat­tu­luok­kia on pi­det­ty mo­nen­lai­sin, ai­kai­sem­mis­ta poik­ke­a­vin jär­jes­te­lyin.

Ydin­ky­sy­myk­se­nä rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­sä on ol­lut syk­syn ajan se, mi­ten jär­jes­tää ih­mi­sil­le pää­sy sa­nan­kuu­loon ter­veyt­tä vaa­ran­ta­mat­ta. Va­paa­eh­toi­sel­ta poh­jal­ta toi­mi­vat yk­sit­täi­set ih­mi­set ovat teh­neet val­ta­van työn vi­ra­no­mais­ten muut­tu­via oh­jeis­tuk­sia seu­ra­ten ja luo­vuut­taan käyt­tä­en.

Va­paa­eh­tois­työ, jota usein tal­koo­työk­si­kin kut­su­taan, edel­lyt­tää te­ki­jäl­tään si­säis­tä mo­ti­vaa­ti­o­ta, sil­lä se on ni­men­sä mu­kai­ses­ti va­paa­eh­tois­ta. Si­säi­nen mo­ti­vaa­tio voi saa­da ih­mi­sen pon­nis­te­le­maan va­paa­eh­tois­työn sa­ral­la si­tou­tu­nees­ti ja omia tai­to­jaan mää­rä­tie­toi­ses­ti ke­hit­tä­en.

Va­paa­eh­tois­työ­tä teh­dään krii­si­a­vun, maan­puo­lus­tuk­sen ja mo­nien mui­den tär­kei­den asi­oi­den pa­ris­sa. Mikä saa ih­mi­set toi­mi­maan juu­ri rau­ha­nyh­dis­tyk­sen tai opis­ton va­paa­eh­tois­työs­sä vuo­sia, jopa vuo­si­kym­me­niä?

Tut­ki­mus­ten mu­kaan ih­mi­nen si­tou­tuu va­paa­eh­tois­työ­hön, kun hän ko­kee saa­van­sa sii­tä jo­ta­kin it­sel­leen. Se nä­kyy myös Päi­vä­mie­hen lu­ki­joi­den kom­men­teis­sa tä­män leh­den ta­ka­si­vul­la. Useis­sa kom­men­teis­sa ker­ro­taan tal­koo­työn an­ta­neen enem­män kuin ot­ta­neen.

Myön­tei­nen pa­lau­te ja tois­ten osoit­ta­ma ar­vos­tus ovat kes­kei­siä mo­ti­vaa­ti­o­ta li­sää­viä te­ki­jöi­tä va­paa­eh­tois­työs­sä. Tämä pä­tee myös rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­sä, lei­ri­kes­kuk­sis­sa ja opis­tois­sa teh­tä­vään va­paa­eh­tois­työ­hön. Kii­tok­set hy­vis­tä kah­veis­ta tai pa­lau­te an­toi­sas­ta ra­dio-oh­jel­mas­ta kan­nat­taa vä­lit­tää te­ki­jäl­le saak­ka.

Mah­dol­li­suus käyt­tää omaa am­ma­til­lis­ta osaa­mis­ta tai har­ras­tu­nei­suut­ta voi myös li­sä­tä mo­ti­vaa­ti­o­ta va­paa­eh­tois­työ­tä koh­taan. Toi­set puo­les­taan ko­ke­vat, et­tä uu­den op­pi­mi­nen va­paa­eh­tois­työn ken­täl­lä ri­kas­tut­taa elä­mää.

Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen työ­tä on luon­neh­dit­tu muun mu­as­sa si­ten, et­tä sitä teh­des­sä saa ”syö­dä kuor­mas­ta”. Useis­sa rau­ha­nyh­dis­tys­ten, lei­ri­kes­kus­ten ja opis­to­jen ta­pah­tu­mis­sa on tar­jol­la evan­ke­liu­mi, jon­ka tur­vis­sa va­paa­eh­tois­työ­tä teh­neen­kin on hyvä läh­teä työ­vuo­ros­taan ko­tiin. Se hoi­taa myös ih­mis­ten vä­li­siä tör­mäyk­siä, jos nii­tä on pääs­syt työn tii­mel­lyk­ses­sä tu­le­maan.

25.1.2021

Tai­vaat ju­lis­ta­vat hä­nen van­hurs­kaut­taan, kaik­ki kan­sat nä­ke­vät hä­nen kun­ni­an­sa. Ps. 97:6

Viikon kysymys