JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Oletko tutustunut Päivämies-verkkolehteen?

Päivämies
Pääkirjoitukset
9.4.2014 0.00

Juttua muokattu:

1.1. 23:21
2020010123213120140409000000

Vii­me vii­kol­la avat­tiin Päi­vä­mies-verk­ko­leh­ti osoit­tees­sa pai­va­mies.fi. Leh­den ta­voit­tee­na on ker­toa van­hoil­lis­les­ta­di­o­lais­ten us­kos­ta ja elä­mäs­tä sekä rau­ha­nyh­dis­tys­ten ja SRK:n toi­min­nas­ta. Pyr­ki­myk­se­nä on myös li­sä­tä kes­kus­te­lua ja vuo­ro­vai­ku­tus­ta sekä he­rä­tys­liik­keem­me si­säl­lä et­tä suh­tees­sa liik­keen ul­ko­puo­li­siin.

Verk­ko­leh­des­sä on sekä omaa si­säl­töä et­tä print­ti-Päi­vä­mie­hen teks­te­jä. Verk­ko­leh­des­sä jul­kais­taan muun mu­as­sa print­ti-Päi­vä­mie­hen pää­kir­joi­tuk­set ja har­taus­kir­joi­tuk­set. Blo­git ja hen­ki­lö­haas­tat­te­lut tuo­vat elä­väl­lä ta­val­la esil­le van­hoil­lis­les­ta­di­o­lais­ten ih­mis­ten aja­tuk­sia ja ko­ke­muk­sia.

Verk­ko­leh­den avul­la SRK:n ja rau­ha­nyh­dis­tys­ten tie­don­vä­li­tys­tä py­ri­tään no­peut­ta­maan ja te­hos­ta­maan. Pyr­ki­myk­se­nä on, et­tä rau­ha­nyh­dis­tyk­set uu­ti­soi­si­vat verk­ko­leh­des­sä esi­mer­kik­si hy­vis­tä toi­min­ta­mal­leis­taan ja käy­tän­nöis­tään ja ja­kai­si­vat tätä tie­toa näin myös mui­den yh­dis­tys­ten hyö­dyn­net­tä­väk­si. SRK:n toi­min­nas­ta, jul­kai­suis­ta ja pal­ve­luis­ta ker­ro­taan verk­ko­leh­des­sä sekä uu­tis­ten et­tä mai­nos­ten avul­la.

Verk­ko­leh­den tär­kein teh­tä­vä on edis­tää evan­ke­liu­min eteen­päin vie­mis­tä. Kai­kes­sa kris­til­li­syy­tem­me toi­min­nan ke­hit­tä­mi­ses­sä on tär­ke­ää kuun­nel­la toi­si­am­me ja ede­tä yh­des­sä. Si­säl­löis­tä ja toi­min­ta­mal­leis­ta on hyvä kes­kus­tel­la avoi­mes­ti, eri­lai­sia nä­ke­myk­siä kun­ni­oit­ta­en.

Päi­vä­mie­hen toi­min­ta-aja­tuk­sen mu­kaan leh­den teh­tä­vä on ”ker­toa van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­suu­des­ta ja sen toi­min­ta­ym­pä­ris­tös­tä sekä ot­taa ra­ken­ta­vas­ti kan­taa kes­kei­siin yh­teis­kun­nal­li­siin ja kir­kol­li­siin ky­sy­myk­siin”. Ta­voit­tee­na on, et­tä verk­ko­leh­ti toi­mi­si pa­pe­ri­leh­den rin­nal­la niin, et­tä leh­det tu­ki­si­vat ja vah­vis­tai­si­vat toi­si­aan. Leh­ti pi­täy­tyy kris­til­li­seen ar­vo­maa­il­maan ja tu­kee si­säl­löl­lään van­hoil­lis­les­ta­di­o­lais­ta lä­he­tys­työ­tä. Yhä use­am­mat ih­mi­set viet­tä­vät ai­kaan­sa in­ter­ne­tis­sä, jo­ten verk­ko­leh­den vä­li­tyk­sel­lä – ja kuu­del­la eri kie­lel­lä jul­kais­ta­vien ar­tik­ke­lien myö­tä – tie­to us­kos­tam­me on en­tis­tä hel­pom­min ke­nen vain löy­det­tä­vis­sä.

Jot­ta verk­ko­leh­ti voi täyt­tää teh­tä­vän­sä ja ke­hit­tyä, yh­teys toi­mi­tuk­sen ja lu­ki­joi­den vä­lil­lä on tär­ke­ää. Olet­ko jo vie­rail­lut verk­ko­leh­des­sä? En­sim­mäi­set pa­laut­teet verk­ko­leh­den si­säl­lös­tä ovat ol­leet kiin­nos­tu­nei­ta ja myön­tei­siä. Hy­viä ke­hi­ty­seh­do­tuk­si­a­kin on lu­ki­joil­ta tul­lut. Otam­me mie­lel­läm­me pa­lau­tet­ta vas­taan edel­leen­kin.

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 9.4.2014

13.8.2022

Jeesus sanoi: ”Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra’, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen Isäni tahdon.” Matt. 7:21

Viikon kysymys