JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Pääsiäinen – ylösnousemuksen juhla

Päivämies
Pääkirjoitukset
16.4.2014 0.00

Juttua muokattu:

1.1. 23:25
2020010123255620140416000000

Moni ih­met­te­lee tois­tu­vas­ti pää­si­äi­sen ajan­koh­dan suur­ta vaih­te­lua, sil­lä mui­den vuo­den kes­keis­ten juh­la­päi­vien ajan­koh­dat ovat mel­ko va­kiin­tu­nei­ta. Vaih­te­lu joh­tuu sii­tä, et­tä pää­si­äis­juh­lan ai­he, Jee­suk­sen ylös­nou­se­mus, ta­pah­tui juu­ta­lais­ten pää­si­äi­se­nä ja kris­til­li­nen pää­si­äi­nen nou­dat­taa juu­ta­lais­ta kuu­ka­len­te­ria. Pää­si­äis­sun­nun­tai on ke­vät­päi­vän­ta­saus­ta seu­raa­van täy­den­kuun jäl­kei­nen sun­nun­tai. Se on ai­kai­sin­taan 22. maa­lis­kuu­ta ja vii­meis­tään 25. huh­ti­kuu­ta.

Pää­si­äi­nen on kirk­ko­vuo­den van­hin ja tär­kein juh­la­py­hä. Kris­ti­tyt ovat al­ku­kir­kon ajois­ta läh­tien viet­tä­neet sitä Kris­tuk­sen ylös­nou­se­muk­sen rie­mul­li­se­na muis­to­juh­la­na.

Pää­si­äis­tä edel­tää hil­jai­nen viik­ko, jon­ka ai­ka­na muis­tel­laan Va­pah­ta­jan kär­si­mys­tie­tä ja joka hui­pen­tuu pit­kä­per­jan­tai­hin, ris­tiin­nau­lit­se­mi­sen päi­vään. Var­si­nai­sia pää­si­äis­py­hiä ovat en­sim­mäi­nen ja toi­nen pää­si­äis­päi­vä, sun­nun­tai ja maa­nan­tai. Sun­nun­tain ai­hee­na on Jee­suk­sen ylös­nou­se­mus ja maa­nan­tai­na hä­nen il­mes­ty­mi­sen­sä ope­tus­lap­sil­le ja muu­ta­mil­le nai­sil­le.

Vuo­si­sa­to­jen ku­lu­es­sa pää­si­äi­sen­viet­toon on yh­dis­ty­nyt mo­nia ke­vää­seen ja luon­non he­rää­mi­seen liit­ty­viä pe­rin­tei­tä. Jois­sa­kin pe­rin­teis­sä se­koit­tu­vat kris­til­li­nen ja pa­ka­nal­li­nen ai­nes, ku­ten ny­kyi­ses­sä vir­po­mi­ses­sa. Vir­po­mi­nen on alun pe­rin ol­lut or­to­dok­sien tapa, jon­ka taus­tal­la on Raa­ma­tun ker­to­mus pal­mu­nok­sia hei­lut­ta­neis­ta kan­san­jou­kois­ta Jee­suk­sen rat­sas­ta­es­sa Je­ru­sa­le­miin. Vir­po­mal­la on toi­vo­tet­tu su­ku­lai­sil­le ja ys­tä­vil­le Ju­ma­lan siu­naus­ta tu­le­vak­si vuo­dek­si.

Pää­si­äi­sen­viet­to on maas­sam­me pit­käl­ti maal­lis­tu­nut. Mo­nil­le pää­si­äis­py­hät mer­kit­se­vät vain vuo­tuis­ta loma-ai­kaa vail­la hen­gel­lis­tä si­säl­töä. Jot­kut ei­vät vält­tä­mät­tä edes tie­dä, et­tä pää­si­äi­nen on al­ku­pe­räl­tään kris­til­li­nen juh­la. Pää­si­äi­sen maal­lis­tu­mi­nen huo­let­taa myös kris­til­li­syy­tem­me pii­ris­sä. Vaik­ka lä­hes kaik­ki rau­ha­nyh­dis­tyk­set jär­jes­tä­vät seu­ro­ja pää­si­äi­se­nä, on seu­ro­jen mer­ki­tys mo­nien pää­si­äi­sen­vie­tos­sa vä­hen­ty­nyt ja va­paa-ajan har­ras­tuk­sien osuus li­sään­ty­nyt. Pit­kän vii­kon­lo­pun tar­jo­a­mis­ta vir­kis­tys­mah­dol­li­suuk­sis­ta kan­nat­taa toki naut­tia ar­jen kii­rei­den kes­kel­lä. Jo­ta­kin olen­nais­ta jää kui­ten­kin puut­tu­maan, jos koko vii­kon­lo­pun ai­ka­na ei tule ti­lai­suut­ta hil­jen­tyä pää­si­äi­sen sa­no­man ää­rel­le.

Kris­ti­nus­kon kes­kei­sin sa­no­ma on Kris­tuk­sen so­vi­tus­työ ris­til­lä ja hä­nen ylös­nou­se­muk­sen­sa pää­si­äi­se­nä. Ylös­nou­se­mu­sus­ko on kris­til­li­sen us­kon ydin. Apos­to­li Paa­va­lin mu­kaan se on niin kes­kei­nen asia, et­tä il­man ylös­nou­se­mus­ta koko us­ko oli­si tur­haa (1. Kor. 15:14). Ris­til­tä kai­kui huu­to: ”Se on täy­tet­ty” (Joh. 19:30). Koko maa­il­man syn­nit on so­vi­tet­tu. Pää­si­äi­saa­mun ilon voi ko­kea, kun kuu­lee syn­nin ai­heut­ta­maan mur­hee­seen evan­ke­liu­min sa­no­man syn­tien so­vi­tuk­ses­ta.

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 16.4.2014

13.8.2022

Jeesus sanoi: ”Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra’, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen Isäni tahdon.” Matt. 7:21

Viikon kysymys