JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Pää­si­äi­sen sa­no­ma on hen­ki­lö­koh­tai­nen

Päivämies
Pääkirjoitukset
17.4.2019 8.19

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302443220190417081900

Kris­ti­no­pin mu­kaan ar­mo on Ju­ma­lan kä­sit­tä­mä­tön­tä rak­kaut­ta, joka tu­lee ih­mi­sen osak­si il­man omaa an­si­o­ta. Tämä asia konk­re­ti­soi­tuu pää­si­äi­se­nä, jol­loin kris­ti­tyt py­säh­ty­vät muis­ta­maan Jee­suk­sen ris­tin­kuo­le­maa ja ylös­nou­se­mus­ta.

Us­kos­ta elä­väl­le ih­mi­sel­le pää­si­äi­sen ta­pah­tu­mat ei­vät ole pel­käs­tään sar­ja his­to­ri­al­li­sia ta­pah­tu­mia vaan hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti kos­ket­ta­va asia. Ju­ma­lan Poi­ka, Jee­sus kuo­li puo­les­ta­ni sen vuok­si, et­ten it­se pys­ty elä­mään syn­nit­tä.

Syn­ti­syy­den ko­ke­mus on kris­ti­tyl­le tut­tu (Room. 7:18–20). Ar­jes­sa kuo­hah­ta­va tur­me­lus, jär­jen hi­vut­ta­vat epäi­lyk­set tai syn­tie­lä­mään liit­ty­vät kiu­sauk­set voi­vat pai­naa mie­len pit­käk­si ai­kaa alas. Oma pa­huus ja sen kans­sa ko­et­tu avut­to­muus voi tun­tua jos­kus mu­ser­ta­val­ta.

Syn­nin ai­heut­ta­maa epä­on­nis­tu­mis­ta tun­te­val­la ih­mi­sel­lä ei ole muu­ta mah­dol­li­suut­ta kuin tur­va­ta Ju­ma­lan ar­moon. Tämä ar­mo ja sitä seu­raa­va rau­ha täyt­tä­vät ih­mi­sen sy­dä­men, kun hän saa us­koa syn­tin­sä an­teek­si Jee­suk­sen so­vi­tus­työ­hön tur­va­ten.

Pää­si­äi­nen tar­jo­aa ra­sit­tu­neel­le ja syn­tiin lan­gen­neel­le ih­mi­sel­le le­väh­dys­pai­kan ja loh­dun. Sen myö­tä huo­mio siir­tyy omas­ta syn­ti­syy­des­tä Ju­ma­lan val­mis­ta­maan van­hurs­kau­teen: ”Sun sie­luu­si sil­mis­tä Jee­suk­sen jäi läm­pö ja kirk­kaus tai­vai­nen, iki­rau­ha ja sun­nun­tai” (SL 40:4).

Ku­vi­tus­ku­va: Jar­mo Määt­tä

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 17.4.2019

28.5.2020

Kun To­tuu­den Hen­ki tu­lee, hän joh­taa tei­dät tun­te­maan koko to­tuu­den. Joh. 16:13

Viikon kysymys