JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Pää­si­äi­sen sa­no­ma vies­tii toi­voa

Pääkirjoitukset
8.4.2020 6.00

Juttua muokattu:

3.4. 14:38
2020040314383820200408060000

Pää­si­äi­nen va­paa­päi­vi­neen tar­jo­aa mo­nel­le hen­gäh­dys­tau­on ar­jes­ta. Ke­vät on par­haim­mil­laan, ja moni suun­nit­te­li viet­tä­vän­sä pää­si­äis­tä mö­kil­lä hoh­ta­vis­ta han­gis­ta naut­tien. Nyt ti­lan­ne on toi­nen. Ko­ro­na­e­pi­de­mi­an eh­käi­se­mi­nen py­säyt­ti liik­ku­mi­sen ja oh­ja­si ih­mi­set ko­tei­hin.

Pää­si­äis­py­hät ovat jo pit­kään mer­kin­neet mo­nil­le ih­mi­sil­le vain vuo­tuis­ta loma-ai­kaa vail­la hen­gel­lis­tä si­säl­töä. Nyt pää­si­äi­sen mer­ki­tys­tä ja sa­no­maa on eri­tyi­nen mah­dol­li­suus pi­tää esil­lä ko­deis­sa, jot­ta lap­set ja nuo­ret­kin op­pi­vat tun­te­maan kirk­ko­vuo­den van­him­man ja tär­keim­män juh­la­py­hän.

Em­me voi ko­koon­tua yh­des­sä Ju­ma­lan sa­nan kuu­loon, mut­ta mo­net ka­na­vat vä­lit­tä­vät pää­si­äi­sen sa­no­man ko­tei­hin. Asi­an myön­tei­nen puo­li on sii­nä, et­tä rau­ha­nyh­dis­tyk­sen si­jaan Ju­ma­lan sa­nan saar­na kuu­luu nyt ko­din sei­nien si­säl­lä.

Ju­ma­lan­pal­ve­luk­sia ja seu­ro­ja voi seu­ra­ta ja kuun­nel­la ne­tin vä­li­tyk­sel­lä. Myös SRK tar­jo­aa Ke­sä­seu­ra­ra­di­on kaut­ta pää­si­äis­lä­he­tyk­sen osoit­tees­sa ke­sa­seu­ra­ra­dio.fi. Täs­sä leh­des­sä on tie­toa tu­le­vas­ta oh­jel­mas­ta.

Mo­net vies­tit maa­il­man tä­män het­ken ti­lan­tees­ta ku­vas­ta­vat ih­mis­ten epä­toi­voa. Pää­si­äi­sen sa­no­ma sen si­jaan tar­jo­aa jo­kai­sel­le ih­mi­sel­le le­väh­dys­pai­kan ja loh­dun. Pää­si­äi­nen on Kris­tuk­sen kuol­leis­ta nou­se­mi­sen juh­la­päi­vä. Kris­tus so­vit­ti kuo­le­mal­laan kaik­kien ih­mis­ten syn­nit. Ylös­nou­se­mi­sel­laan hän ku­kis­ti kuo­le­man ja ava­si tien ian­kaik­ki­seen elä­mään.

Pää­si­äi­seen liit­ty­vien ta­pah­tu­mien rie­mul­li­nen kään­ne avau­tui ope­tus­lap­sil­le, kun Va­pah­ta­ja il­mes­tyi kuo­le­man­sa jäl­keen hei­dän kes­kel­leen. Koh­taa­mi­ses­sa nä­kyi konk­reet­ti­ses­ti kä­sit­tä­mä­tön rak­kaus, jota Jee­sus osoit­ti seu­raa­jil­leen. Hän roh­kai­si hei­tä: ”Rau­ha teil­le.” Ilo val­ta­si ope­tus­lap­set ja epäi­lyk­sen ti­lal­le tu­li­vat us­ko, toi­vo ja rak­kaus. Koh­taa­mi­ses­sa suru muut­tui ilok­si ja tap­pio voi­tok­si.

Ju­ma­lan lap­si voi edel­leen ko­kea sy­dä­mes­sään rau­haa ja iloa. Rau­ha ja ilo syn­ty­vät, kun ih­mi­nen saa us­kon kaut­ta omis­taa Va­pah­ta­jan so­vi­tus­työn. ”It­se, omas­sa ruu­miis­saan, hän ’kan­toi mei­dän syn­tim­me’ ris­tin­puul­le, jot­ta me kuo­li­sim­me pois syn­neis­tä ja eläi­sim­me van­hurs­kau­del­le. ”Hä­nen haa­van­sa ovat tei­dät pa­ran­ta­neet.”” (1. Piet. 2:24.)

8.7.2020

Et­kö ym­mär­rä, et­tä Ju­ma­lan hy­vyys joh­taa si­nut kään­ty­mi­seen? Room. 2:4

Viikon kysymys