JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Pahoittelu vai anteeksipyyntö?

Pääkirjoitukset
24.5.2023 7.00

Juttua muokattu:

22.5. 10:37
2023052210374320230524070000

Tä­hän leh­teen si­säl­ty­väs­sä nuor­te­no­si­os­sa, Kap­sä­kis­sä kä­si­tel­lään an­teek­si an­ta­mis­ta ja an­teek­si pyy­tä­mis­tä. Sama ai­he, an­teek­si­an­ta­mus, nou­see esil­le myös esi­mer­kik­si uu­sien pu­hu­jien siu­naa­mi­ses­ta ker­to­vas­sa uu­ti­ses­sa ja sa­nan­pal­ve­li­jan haas­tat­te­lus­sa. Ai­he on­kin us­kon kan­nal­ta kes­kei­nen.

An­teek­si pyy­tä­mi­nen kuu­luu jo­ka­päi­väi­seen elä­mään ja hy­viin käy­tös­ta­poi­hin. Eri kult­tuu­reis­sa an­teek­si pyy­tä­mi­sen herk­kyys vaih­te­lee. Jos­sa­kin jo pien­tä hi­pai­sua ruuh­kas­sa on syy­tä pa­hoi­tel­la. Mo­niin ar­jen ti­lan­tei­siin riit­tää­kin ke­vyt pa­hoit­te­lu: an­teek­si, sori. Täl­lai­sia ta­hat­to­mia ti­lan­tei­ta, va­hin­ko­ja, sat­tuu sil­loin täl­löin jo­kai­sel­le.

Leh­den nuor­te­no­si­os­sa poh­di­taan, mil­loin asi­oi­den so­pi­mi­seen riit­tää pelk­kä sori ja mil­loin tar­vi­taan siu­nauk­sen sa­no­ja, evan­ke­liu­mia. Nuor­ten so­mes­sa lä­het­tä­mien vas­taus­ten pe­rus­teel­la aja­tus on sel­keä: ih­mi­nen tar­vit­see evan­ke­liu­mia lan­get­tu­aan syn­tiin.

Syn­tien an­teek­si an­ta­mi­sen evan­ke­liu­mis­sa rik­ko­muk­set saa us­koa an­teek­si Ju­ma­lan po­jan so­vi­tus­työ­hön tur­va­ten. Sil­loin saa luot­taa, et­tä asia on so­vit­tu niin Ju­ma­lan kuin ih­mis­ten edes­sä. Evan­ke­liu­min vah­vis­ta­ma­na rik­ko­mus on hyvä hoi­taa myös lain edes­sä, mi­kä­li kyse on sen­laa­tui­ses­ta asi­as­ta.

Evan­ke­liu­mi on Ju­ma­lan voi­ma syn­tiä vas­taan. Kun evan­ke­liu­mi kor­jaa syn­tiin­lan­gen­neen ih­mi­sen rik­ko­muk­set, se vah­vis­taa jat­kos­sa tais­te­le­maan syn­tiä ja kiu­sauk­sia vas­taan. Sie­lun­vi­hol­li­nen pyr­kii kui­ten­kin te­ke­mään evan­ke­liu­min käy­tös­tä hä­vet­tä­vää tai esi­mer­kik­si lii­an vi­ral­li­sen tun­tuis­ta.

Sie­lun­vi­hol­li­nen voi saa­da syn­tiin­lan­gen­neen poh­ti­maan, ei­kö rik­ko­muk­sen voi­si kor­ja­ta vain hy­vit­tä­mäl­lä jo­ten­kin asi­an tai pa­hoit­te­le­mal­la ta­pah­tu­nut­ta. Täl­löin ei tar­vit­si­si edes nöyr­tyä pyy­tä­mään an­teek­si­an­toa.

Evan­ke­liu­mi hoi­taa omaa­tun­toa, ja sen myö­tä ih­mi­nen saa sie­luun­sa Ju­ma­lan rau­han. Evan­ke­liu­mi on­kin en­nen muu­ta lah­ja ja ilo­sa­no­ma. Älä kan­na tur­haan syn­te­jä tun­nol­la­si, kun voit saa­da ne an­teek­si Ju­ma­lan ja ih­mis­ten edes­sä. Saat ol­la va­paa ja luot­taa sii­hen, et­tä evan­ke­liu­mi kan­taa pe­ril­le tai­vaan ko­tiin saak­ka.

9.12.2023

Hän hankkii sorretuille oikeuden, hän opettaa köyhille tiensä. Ps. 25:9

Viikon kysymys