JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Parannusta on saarnattava edelleen

Päivämies
Pääkirjoitukset
11.2.2015 0.00

Juttua muokattu:

1.1. 23:50
2020010123505320150211000000

Kaik­ki rau­ha­nyh­dis­tyk­set pi­tä­vät hel­mi­kuus­sa la­ki­sää­tei­sen vuo­si­ko­kouk­sen, jos­sa suun­ni­tel­laan tu­le­vaa toi­min­taa. Vuo­si­ko­kous ku­ten muu­kin rau­ha­nyh­dis­tyk­sen toi­min­ta poh­jau­tuu yh­dis­tyk­sen sään­töi­hin. Rau­ha­nyh­dis­tys­ten sään­nöis­sä to­de­taan, et­tä rau­ha­nyh­dis­tyk­sen kes­kei­se­nä tar­koi­tuk­se­na on he­rät­tää ja el­vyt­tää kris­til­lis­tä us­ko­ne­lä­mää.

Sään­tö­jen­sä mu­kaan rau­ha­nyh­dis­tyk­set jär­jes­tä­vät Raa­ma­tun ja evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen us­kon, tun­nus­tuk­sen ja opin poh­jal­ta seu­ro­ja, joi­hin kai­kil­la on va­paa pää­sy. Seu­rois­sa sa­nan­pal­ve­li­ja lu­kee Raa­ma­tus­ta teks­tin ja se­lit­tää sitä.

Rau­ha­nyh­dis­tys­ten kaut­ta teh­tä­vä evan­ke­liu­min työ poh­jau­tuu raa­ma­tul­li­seen us­koon sii­tä, et­tä Pyhä Hen­ki ko­ko­aa maan pääl­lä Ju­ma­lan seu­ra­kun­nan, jos­sa Kris­tuk­sen työ jat­kuu maan pääl­lä. Seu­ra­ti­lai­suu­des­sa Pyhä Hen­ki avaa Raa­ma­tun kir­joi­tuk­sia sa­nan­pal­ve­li­joi­den kaut­ta ja ruok­kii elä­väl­lä sa­nal­la kuu­li­joi­den kuo­le­ma­ton­ta sie­lua. Ju­ma­lan sa­nan kes­kei­sin vies­ti on sa­no­ma an­teek­si­an­ta­muk­ses­ta, jon­ka Ju­ma­la lah­joit­taa ih­mi­sel­le ar­mos­ta, Kris­tuk­sen so­vin­to­työn täh­den.

Eri­tyi­ses­ti ny­ky­ään on tär­ke­ää muis­tut­taa sii­tä, et­tä Ju­ma­lan sa­nan saar­naan kuu­lu­vat loh­du­tuk­sen ja an­teek­si­an­ta­muk­sen ohel­la myös neu­von ja nuh­teen sa­nat. Ny­ky­ään ko­ros­te­taan riip­pu­mat­to­muut­ta ja yk­si­lön va­lin­nan­va­paut­ta. Ih­mi­sen on vai­kea nöyr­tyä ot­ta­maan vas­taan neu­vo­ja ja nuh­tei­ta. Usein pu­hu­taan, et­tä jo­kai­sen tu­lee saa­da it­se mää­ri­tel­lä va­kau­muk­sen­sa ja et­tei ke­nel­lä­kään ole oi­keut­ta puut­tua sii­hen. Esi­mer­kik­si syn­nis­tä va­roit­ta­mi­nen tai ke­ho­tus pa­ran­nuk­seen saa­te­taan näh­dä jopa hen­gel­li­se­nä vä­ki­val­ta­na. Täl­lai­nen ajat­te­lu on va­li­tet­ta­vas­ti saa­nut ja­lan­si­jaa myös rak­kaas­sa kan­san­kir­kos­sam­me.

Kirk­kom­me tun­nus­tus­kir­jat to­te­a­vat Raa­ma­tun mu­kai­ses­ti, et­tä saar­nan var­si­nai­nen teh­tä­vä on ”syyt­tää syn­neis­tä ja ja­kaa syn­tien an­teek­si­an­ta­mus­ta ja van­hurs­kaut­ta Kris­tuk­sen täh­den, sa­moin an­taa Pyhä Hen­ki ja ian­kaik­ki­nen elä­mä” (Apol. XII, 27). Jee­sus an­toi omil­leen käs­kyn saar­na­ta sekä pa­ran­nus­ta et­tä syn­tien an­teek­si­an­ta­mus­ta kai­kil­le kan­soil­le (Luuk. 24:47). Tämä ei kui­ten­kaan oh­jaa ko­vuu­teen, vaan pa­ran­nus­ke­ho­tus­kin on teh­tä­vä lem­pe­äs­ti ja kär­si­väl­li­ses­ti (2. Tim. 2:24–25).

Evan­ke­liu­min työ­tä te­ke­vät us­ko­vai­set ih­mi­set, mut­ta sen oh­jaa­ja­na on kaik­ki­val­ti­as Ju­ma­la. Työn tu­los ei ole riip­pu­vai­nen ih­mis­ten te­ke­mi­sis­tä, vaan kas­vun an­ta­ja on ai­na Ju­ma­la. Va­ja­vais­ten ih­mis­ten kaut­ta ju­lis­te­tus­sa evan­ke­liu­mis­sa on Ju­ma­lan voi­ma, joka pe­las­taa ih­mi­sen pi­mey­des­tä ja siir­tää Ju­ma­lan val­ta­kun­taan. Elä­vä us­ko on ih­mi­se­lä­män tär­kein asia.

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 11.2.2015.

27.5.2022

Hyvä on sen osa, joka luottaa Herraan, ei etsi apua pahan voimilta eikä käänny niiden puoleen, jotka valhetta palvelevat. Ps. 40:5

Viikon kysymys