JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Perheen perustana rakkaus

Päivämies
Pääkirjoitukset
7.5.2014 0.00

Juttua muokattu:

1.1. 23:38
2020010123382620140507000000

Kris­til­li­seen avi­o­liit­toon pe­rus­tu­va per­he ja koti ovat suur­ta Ju­ma­lan lah­jaa ja osa elä­män sy­vin­tä ole­mus­ta. Ju­ma­lan jo luo­mis­työs­sään sää­tä­mä mie­hen ja vai­mon kes­ki­näi­nen pyhä liit­to on tar­koi­tet­tu eli­ni­käi­sek­si ja erot­ta­mat­to­mak­si. Kä­si­tys suh­teen py­hyy­des­tä ja py­sy­vyy­des­tä luo tur­val­li­suut­ta avi­o­puo­li­soil­le ja lap­sil­le sekä an­taa lu­jan läh­tö­koh­dan avi­o­lii­ton hoi­ta­mi­seen ja ko­din yh­tei­seen elä­mään.

Avi­o­liit­toon kuu­luu yh­tei­nen vas­tuu ko­dis­ta ja per­hees­tä. Vii­me ai­koi­na on pu­hut­tu pal­jon per­hei­den ja sen ohel­la myös äi­din ja isän jak­sa­mi­ses­ta. Per­heis­sä on hyvä ar­vi­oi­da voi­ma­va­ro­ja niin, et­tä jo­kai­nen jak­saa omas­sa teh­tä­väs­sään. Ko­din il­ma­pii­riin ja yh­tei­seen te­ke­mi­seen on hyvä osal­lis­tua jo­kai­sen. Yh­tei­nen te­ke­mi­nen tuo on­nea, jota ei voi ra­hal­la os­taa. On tär­ke­ää ym­mär­tää, et­tä ta­val­li­nen ar­ki ja yh­tei­nen ai­ka ovat vält­tä­mät­tö­miä per­heen hy­vin­voin­nil­le.

Ny­kyih­mi­sel­le on tyy­pil­lis­tä aja­tel­la en­si­si­jai­ses­ti it­se­ään ja ra­ken­taa elä­mään­sä omis­ta läh­tö­koh­dis­taan kä­sin. Epäit­sek­kyys ja pyy­tee­tön yh­tei­sen hy­vän ra­ken­ta­mi­nen ei ole ko­vin muo­di­kas­ta. Jo­kai­sen pi­täi­si saa­da mah­dol­li­sim­man pal­jon omaa ai­kaa ja teh­dä kaik­ki rat­kai­sun­sa it­se­näi­ses­ti. Täl­lai­nen ajat­te­lu so­pii huo­nos­ti per­he-elä­mään, kos­ka per­heen­jä­se­net tar­vit­se­vat ai­kaa yh­des­sä­o­loon ja kes­kus­te­luun. Jos toi­nen puo­li­so lai­min­lyö vas­tuun­sa ko­dis­ta, voi seu­rauk­se­na ol­la toi­sen uu­pu­mi­nen ja kes­ki­näi­sen rak­kau­den sä­röi­ly.

Vii­me­ai­kai­set pää­tök­set ko­ti­äi­tien ja lap­si­per­hei­den tu­ke­mi­ses­ta ovat huo­les­tut­ta­via. Lap­si­per­heet ase­te­taan yhä vai­ke­am­paan ta­lou­del­li­seen ti­lan­tee­seen. Täl­lais­ten vies­tien kes­kel­lä lap­si­per­heet kai­paa­vat roh­kai­sua ja ar­vos­tus­ta. Vii­me ai­koi­na mo­net jär­jes­töt ovat on­nek­si an­ta­neet tätä tu­kea kan­na­no­tois­saan ja lau­sun­nois­saan. Oli­si­ko myös val­ti­o­val­lal­la nyt ai­ka py­säh­tyä ja ar­vos­taa konk­reet­ti­ses­ti ko­tien te­ke­mää työ­tä li­sää­mäl­lä yh­teis­kun­nan re­surs­se­ja lap­si­per­hei­den tu­ke­mi­seen?

Ajas­sam­me ko­ros­tu­va ma­te­ri­a­lis­ti­nen elä­män­ta­pa sekä kil­pai­lu opis­ke­lu- ja työ­mark­ki­noil­la aset­ta­vat eri­tyi­ses­ti äi­deil­le val­ta­via vaa­ti­muk­sia. Huo­le­nai­hee­na on, muut­taa­ko ai­ka kä­si­tyk­si­äm­me äi­tiy­des­tä en­tis­tä ka­pea-alai­sem­mak­si. äi­deil­lä on mer­kit­tä­vä vai­ku­tus uu­sien su­ku­pol­vien kas­vat­ta­ji­na. He ra­ken­ta­vat ki­vi­jal­kaa las­ten ja koko yh­teis­kun­nan tu­le­vai­suu­del­le.

Mo­nes­sa ko­dis­sa vie­te­tään äi­tien­päi­vää. äi­din muis­ta­mi­nen kor­tein tuo äi­deil­le läm­pi­män tun­teen. Sa­mal­la se on herk­kä het­ki isäl­le ja lap­sil­le. Oma äi­ti on ih­mi­nen, joka vai­kut­taa jo­kai­sen ih­mi­sen elä­mään. Oli­pa äi­ti­suh­de mil­lai­nen vain, äi­din mer­ki­tys­tä ei voi vä­hek­syä. äi­din kans­sa lap­si ko­kee en­sim­mäi­sen kiin­te­än, jat­ku­van ih­mis­suh­teen­sa, jon­ka luo­ma pe­rus­tur­va vai­kut­taa myö­hem­pään elä­mään.

Jo­kai­sen ko­din pe­rus­ta on kes­ki­näi­nen rak­kaus. Par­hai­ten lap­si ke­hit­tyy tur­val­li­ses­sa ko­dis­sa, jota sä­vyt­tää puo­li­soi­den vä­li­nen rak­kaus. Rak­kaut­ta on hyvä vaa­lia ja pi­tää esil­lä ko­din yh­tei­sis­sä juh­lis­sa. Se on koko per­heen voi­ma­va­ra.

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 7.5.2014.

13.8.2022

Jeesus sanoi: ”Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra’, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen Isäni tahdon.” Matt. 7:21

Viikon kysymys