JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Pe­ru­sar­vo­na va­paa­eh­toi­suus

Päivämies
Pääkirjoitukset
18.4.2018 7.01

Juttua muokattu:

31.12. 09:27
2019123109272520180418070100

Rau­ha­nyh­dis­tys­ten edus­ta­jat ko­koon­tui­vat vii­me vii­kon­lop­pu­na alu­e­se­mi­naa­rei­hin Jäm­sän, Ra­nu­an ja Reis­jär­ven kris­til­li­sil­le opis­toil­le. Se­mi­naa­rien teh­tä­vä­nä on ja­kaa in­for­maa­ti­o­ta SRK:n työ­muo­dois­ta, tu­kea alu­eel­lis­ta yh­teis­työ­tä ja ava­ta uu­sia nä­kö­kul­mia rau­ha­nyh­dis­tys­ten toi­min­taan. Li­säk­si se­mi­naa­rit ovat SRK:n hen­ki­lö­kun­nal­le ti­lai­suus kuul­la, min­kä­lais­ta toi­min­taa ja pal­ve­lua jä­se­nyh­dis­tyk­set ja sitä kaut­ta yk­sit­täi­set kris­ti­tyt kai­paa­vat.

Alu­e­työn en­sim­mäi­set ko­koon­tu­mi­set jär­jes­tet­tiin syk­syl­lä 2015. Uu­si toi­min­ta­mal­li on va­kiin­nut­ta­nut paik­kan­sa, ja se­mi­naa­rei­hin osal­lis­tui tänä ke­vää­nä en­nä­tys­mää­rä rau­ha­nyh­dis­tys­ten edus­ta­jia. Tee­moi­na oli­vat muun mu­as­sa pai­kal­lis­ten rau­ha­nyh­dis­tys­ten yh­tei­set ko­koon­tu­mi­set, per­hei­den tu­ke­mi­nen ja jul­kai­su­jen hyö­dyn­tä­mi­nen yh­dis­tys­ten toi­min­nas­sa.

Yh­tei­nen suun­nit­te­lu ja toi­min­ta­ka­len­te­ri ovat mah­dol­lis­ta­neet sen, et­tä rau­ha­nyh­dis­tyk­set voi­vat huo­mi­oi­da yh­tei­set alu­eel­li­set ti­lai­suu­det oman toi­min­tan­sa suun­nit­te­lus­sa. Se­mi­naa­rit on ko­et­tu tar­peel­li­si­na myös kris­til­li­syy­den yh­te­näi­syy­den ja yh­tei­sen rak­kau­den vaa­li­mi­sen nä­kö­kul­mas­ta.

Jo­kai­nen su­ku­pol­vi tuo oman osaa­mi­sen­sa ja taus­tan­sa evan­ke­liu­min työ­hön. Uu­sia työ­muo­to­ja syn­tyy yti­men eli seu­ra­toi­min­nan rin­nal­le, ja työ­tä or­ga­ni­soi­daan tar­peen mu­kaan. Vii­kon­lo­pun se­mi­naa­reis­sa poh­dit­tiin esi­mer­kik­si lä­he­tys­työ­ai­heis­ten tee­mail­to­jen jär­jes­tä­mis­tä ja SRK:n kir­jo­jen ää­rel­le ko­koon­tu­vien lu­ku­pii­rien ko­ko­a­mis­ta.

Asi­oi­den hoi­ta­mis­ta var­ten tar­vi­taan vas­tuun­kan­ta­jia. SRK:n ja rau­ha­nyh­dis­tys­ten re­surs­sit ovat ra­jal­li­set, mut­ta yk­sit­täi­si­nä kris­tit­tyi­nä ja yh­des­sä voim­me saa­da pal­jon ai­kaan. On hyvä, et­tä teh­tä­viin kut­su­taan eri­lai­sil­la lah­joil­la va­rus­tet­tu­ja hen­ki­löi­tä.

Yk­si kris­til­li­syy­tem­me toi­min­nan pe­ru­sar­vo on va­paa­eh­toi­suu­den vaa­li­mi­nen kai­kil­la toi­min­nan ta­soil­la. Vaik­ka toi­min­taa on pal­jon, ke­nen­kään ei tar­vit­se uu­ras­taa yli voi­mien­sa. Rak­kaus evan­ke­liu­min työ­hön ja halu osal­lis­tua sii­hen ovat us­kon he­del­mää. Jo­kai­nen saa teh­dä työ­tä omil­la lah­joil­laan ja mah­dol­li­suuk­sien­sa mu­kaan. Näin to­teu­tuu Raa­ma­tun sana: ”Lah­jat ovat mo­nen­lai­sia, mut­ta Hen­ki on sama” (1. Kor. 12:4).

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 18.4.2018

Kuva on otet­tu jul­kai­su­jen työ­pa­jas­ta Reis­jär­ven se­mi­naa­ris­sa.

Kuva: Tero Pit­kä­lä

11.7.2020

Tuo­mi­tes­sa­si toi­sen ju­lis­tat tuo­mi­on myös it­sel­le­si, kos­ka sinä, toi­sen tuo­mit­si­ja, teet it­se sa­mo­ja te­ko­ja. Room. 2:1

Viikon kysymys