JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Pyhä Henki vaikuttaa monin tavoin

Pääkirjoitukset
3.5.2023 6.00

Juttua muokattu:

2.5. 14:58
2023050214583620230503060000

Kris­ti­nus­koa tun­te­mat­to­mal­le ih­mi­sel­le kol­miyh­tei­sen Ju­ma­lan kä­si­te voi ol­la vai­kea. Asi­aa tun­te­ma­ton saat­taa ym­mär­ret­tä­väs­ti aja­tel­la, et­tä kris­ti­tyil­lä oli­si kol­me ju­ma­laa. Kä­si­tet­tä voi kes­kus­te­luin pyr­kiä avaa­maan, vaik­ka Ju­ma­lan ole­mus py­syy­kin ih­mi­sel­le sa­lai­suu­te­na.

Kris­ti­tyil­lä on yk­si Ju­ma­la, jol­la on kol­me per­soo­naa: Isä, Poi­ka ja Pyhä Hen­ki. Rip­pi­kou­lu­lai­nen on saat­ta­nut kuul­la tä­hän liit­ty­vän ver­tauk­sen ve­des­tä. Vesi on vet­tä, vaik­ka se il­me­nee kol­mes­sa eri olo­muo­dos­sa: nes­tee­nä, höy­ry­nä ja kiin­te­ä­nä jää­nä.

Ih­mi­sel­le Ju­ma­la Isä­nä, kai­ken Luo­ja­na, saat­taa ol­la ym­mär­ret­tä­vä. Sa­moin laa­jal­ti us­ko­taan Jee­suk­sen ol­leen vä­hin­tään­kin his­to­ri­al­li­nen hen­ki­lö. Puhe Py­häs­tä Hen­ges­tä on puo­les­taan mo­nien mie­les­tä abst­rak­tia ja vail­la to­dis­tei­ta. Py­hän Hen­gen toi­min­ta py­syy vie­raa­na sil­le, joka ei us­kon kaut­ta tun­ne Py­hää Hen­keä.

Py­hän Hen­gen toi­min­nas­ta tu­lee pu­hua eri­tyi­ses­ti sik­si, et­tä ”Kris­tuk­sen työ maa­il­mas­sa jat­kuu hä­nen seu­ra­kun­nas­saan Py­hän Hen­gen työ­nä” (KO 1948:44). Tä­hän seu­ra­kun­taan Pyhä Hen­ki kut­suu ih­mi­siä, omis­ta­maan pe­las­tus­ta Jee­suk­ses­sa Kris­tuk­ses­sa. Kun näin ta­pah­tuu, on ky­sy­mys Py­hän Hen­gen van­hurs­kaut­ta­vas­ta toi­min­nas­ta.

Pyhä Hen­ki toi­mii hy­vin mo­nel­la ta­voin. Sik­si täl­le Hen­gel­le on an­net­tu usei­ta ku­vaa­via ni­miä, ku­ten ”To­tuu­den Hen­ki”, ”Puo­lus­ta­ja” tai ”Kris­tuk­sen Hen­ki”, joka ku­vaa Kris­tuk­sen ja Py­hän Hen­gen sau­ma­ton­ta yh­teyt­tä. Yk­sit­täi­sen ih­mi­sen ym­mär­rys us­kon sa­lai­suu­des­ta on ra­jal­li­nen. Py­hän Hen­gen syn­nyt­tä­mä yh­tei­nen ym­mär­rys ja yk­si­mie­li­syys ovat puo­les­taan sel­lais­ta, joka syn­tyy Ju­ma­lan voi­mas­ta ja tah­dos­ta. Hen­ki luo ”py­hien yh­tey­den”, jota ku­vas­taa hen­gel­li­nen rak­kaus, nöy­ryys ja Kris­tuk­sen seu­ra­kun­nan ra­ken­ta­mi­nen. Tätä kaik­kea Py­hän Hen­gen yh­tey­des­tä osat­to­man on vai­kea näh­dä tai ym­mär­tää.

Kirk­ko­vuo­des­sa ele­tään hel­lun­tai­ta edel­tä­vää ai­kaa eli Py­hän Hen­gen odo­tuk­sen ai­kaa. Täs­sä leh­des­sä kä­si­tel­lään Py­hän Hen­gen toi­min­taa Ju­ma­lan seu­ra­kun­nas­sa ja esi­mer­kik­si sa­nan­pal­ve­li­jan teh­tä­väs­sä.

14.4.2024

Jeesus sanoo: ”Minä olen hyvä paimen. Minä tunnen lampaani ja ne tuntevat minut, niin kuin Isä tuntee minut ja minä Isän.” Joh. 10:14–15

Viikon kysymys