JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Ra­ken­ta­vaa kes­kus­te­lua voi käy­dä to­tuu­des­sa py­sy­en

Pääkirjoitukset
11.12.2019 7.01

Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti kiin­nit­ti it­se­näi­syys­päi­vän yh­tey­des­sä huo­mi­o­ta luo­tet­ta­van tie­don le­vit­tä­mi­seen ja ra­ken­ta­van vuo­ro­pu­he­lun vah­vis­ta­mi­seen. Tä­män suun­tais­ten sig­naa­lien vah­vis­ta­mi­seen on­kin kor­kea ai­ka, sil­lä myös suo­ma­lais­ten kes­ki­näi­set ää­nen­pai­not ovat jyr­ken­ty­neet.

Na­pak­ka­kaan yh­teis­kun­nal­li­nen kes­kus­te­lu ei ole pa­has­ta, mi­kä­li sii­nä säi­lyy kun­ni­oit­ta­va suh­tau­tu­mi­nen kaik­kia kes­kus­te­li­joi­ta koh­taan. Jee­sus­kin il­mai­si aja­tuk­si­aan vä­lil­lä voi­mak­kaas­ti, mut­ta kai­ken ai­kaa to­tuu­des­sa py­sy­en, kes­kus­te­lu­kump­pa­nei­taan ra­kas­ta­en ja hei­dän pa­ras­taan toi­vo­en.

Yh­teis­kun­nal­li­ses­sa kes­kus­te­lus­sa tu­li­si sal­lia jat­kos­sa­kin eri­lais­ten nä­ke­mys­ten läs­nä­o­lo. Evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­sen kir­kon piis­pat kiin­nit­ti­vät tä­hän huo­mi­o­ta yh­tei­ses­sä kan­na­no­tos­saan vii­me vii­kol­la. Tuos­sa kan­na­no­tos­sa piis­pat to­te­a­vat, et­tä mo­ni­ar­voi­ses­sa yh­teis­kun­nas­sa myös us­kon­not kuu­lu­vat jul­ki­sen kes­kus­te­lun alu­eel­le.

To­tuu­den jäl­kei­seen ai­kaan kuu­luu fak­to­jen mer­ki­tyk­sen pie­nen­ty­mi­nen sekä tun­ne­pe­räi­sen ja tun­tei­ta nos­tat­ta­van vies­tin­nän vah­vis­ta­mi­nen. Vii­me ai­koi­na esi­mer­kik­si po­lii­ti­kot ovat kiin­nit­tä­neet kes­kuu­des­saan huo­mi­o­ta myös ta­hal­li­seen vää­ri­nym­mär­tä­mi­seen ja fak­tois­ta poik­ke­a­van tie­don le­vit­tä­mi­seen. Täl­lai­nen toi­min­ta mu­ren­taa poh­jaa ra­ken­ta­val­ta kes­kus­te­lul­ta.

To­tuu­den jäl­kei­sen ajan ky­sy­myk­siin kuu­luu, ha­lu­aa­ko ih­mi­nen ai­na edes tie­tää to­tuut­ta vai pel­käs­tään nä­kö­kul­man, joka ve­to­aa omaan ajat­te­luun? Ja mikä on to­tuus? On­ko to­tuus se, mitä pi­de­tään ylei­ses­ti hy­vä­nä, in­hi­mil­li­ses­ti ar­vok­kaa­na tai me­di­as­sa esil­lä? To­tuus ei ole vält­tä­mät­tä edes ar­vo, jon­ka kaik­ki yh­des­sä ja­ka­vat.

Kris­tit­ty ha­lu­aa py­syä yh­teis­kun­nal­li­ses­sa kes­kus­te­lus­sa­kin omal­la, Raa­mat­tuun pe­rus­tu­val­la ar­vo­poh­jal­laan ja Raa­ma­tun mu­kai­ses­sa to­tuu­des­sa. Kris­ti­tyn nä­ke­mys on, et­tä Raa­ma­tun mu­kai­nen us­ko ja elä­mä ovat ra­ken­ta­mas­sa kan­saa: ”Van­hurs­kaus kan­san ko­rot­taa, mut­ta syn­ti on kan­sa­kun­tien hä­peä”

(Sa­nanl. 14:34).

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 11.12.2019

Ku­vi­tus­ku­va: Päi­vi Pel­to­nie­mi