JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Riippuvuus voi olla uskovaisenkin ristinä

Pääkirjoitukset
24.11.2021 7.00

Juttua muokattu:

22.11. 10:14
2021112210143920211124070000

Eri­lais­ten riip­pu­vuuk­sien eli ad­dik­ti­oi­den mää­rä ih­mi­sil­lä on län­si­mai­sis­sa yh­teis­kun­nis­sa li­sään­ty­nyt voi­mak­kaas­ti vii­me vuo­si­kym­me­ni­nä. Ny­ky­maa­il­mas­sa on tar­jol­la ai­em­paa enem­män sel­lai­sia vi­rik­kei­tä, jot­ka voi­vat syn­nyt­tää riip­pu­vuu­den.

Riip­pu­vuu­det ovat eli­mel­li­siä, ei­vät pel­käs­tään ih­mi­sen tah­toon liit­ty­viä asi­oi­ta. Riip­pu­vuu­den syn­nyn taus­tal­la on ai­vo­jen mie­li­hy­vä­jär­jes­tel­män häi­riin­ty­mi­nen. Ih­mi­nen eh­dol­lis­tuu te­ke­mään tiet­tyä asi­aa saa­dak­seen mie­li­hy­vää. Kun kier­re on val­mis, hän on riip­pu­vai­nen toi­min­nan tuot­ta­mas­ta mie­li­hy­väs­tä ja ko­kee myös fyy­si­siä oi­rei­ta, el­lei hän pää­se to­teut­ta­maan sitä.

Tut­ki­mus­ten mu­kaan ylei­sim­piä ovat eri­lai­set päih­tei­siin liit­ty­vät riip­pu­vuu­det sekä ra­ha­pe­li­riip­pu­vuus. Kaik­ki ne kos­ket­ta­vat kym­me­niä tu­han­sia suo­ma­lai­sia. Tu­pak­ka­riip­pu­vuus ja sek­si­riip­pu­vuus kos­ket­ta­vat vie­lä laa­jem­paa jouk­koa, mut­ta nii­tä ei di­ag­no­soi­da sa­mal­la ta­val­la. Tut­ki­muk­set ovat myös osoit­ta­neet, et­tä toi­sil­le ih­mi­sil­le riip­pu­vuus syn­tyy her­kem­min kuin toi­sil­le. Pe­ri­mä voi se­lit­tää jopa puo­let alt­tiu­des­ta riip­pu­vuu­teen.

Kos­ka riip­pu­vuu­det ovat eli­mel­li­siä häi­ri­öi­tä, nii­hin on syy­tä suh­tau­tua kroo­ni­si­na sai­rauk­si­na, joi­ta ei pys­ty­tä ko­ko­naan pa­ran­ta­maan. Re­a­lis­ti­nen ta­voi­te on pyr­kiä oi­reet­to­muu­teen eli sii­hen, et­tä hen­ki­lö ei käy­tän­nös­sä to­teu­ta riip­pu­vuut­taan. Tämä edel­lyt­tää sekä riip­pu­vuu­den kat­kai­su­hoi­toa et­tä uu­sien ajat­te­lu­ta­po­jen opet­te­le­mis­ta ver­tais­tu­en avul­la. Kun­tou­tu­mi­seen tar­vi­taan usein myös ai­vo­jen uu­del­lee­noh­jel­moin­tia am­mat­ti­lai­sen ve­tä­mäs­sä te­ra­pi­as­sa. Vaik­ka nämä on­nis­tui­si­vat hy­vin, on to­den­nä­köis­tä, et­tä hen­ki­lö kär­sii alt­tiu­des­ta ky­seis­tä asi­aa koh­taan koko lop­pu­e­lä­män­sä ja jou­tuu jat­ku­vas­ti tais­te­le­maan sitä vas­taan.

Eri­lai­set riip­pu­vuu­det kuu­lu­vat myös mo­nien kris­tit­ty­jen elä­män­pii­riin. Elä­vä us­ko ei pois­ta ker­ran syn­ty­nyt­tä riip­pu­vuut­ta, mut­ta se an­taa ha­lun ja voi­maa tais­tel­la riip­pu­vuu­den to­teut­ta­mis­ta vas­taan. Lan­kee­muk­sia ta­pah­tuu kai­kil­le us­ko­vil­le, myös niil­le, joil­la ei ole eri­tyi­siä riip­pu­vuuk­sia. Us­ko­vai­nen ih­mi­nen ei kui­ten­kaan ha­lua elää syn­nis­sä vaan tais­tel­la sitä vas­taan ja kor­ja­ta lan­kee­muk­sen­sa.

Riip­pu­vuu­des­ta kär­si­vä ih­mi­nen tun­tee hel­pos­ti hä­pe­ää on­gel­man­sa vuok­si. Eri­tyi­sen hä­pe­äl­li­sel­tä asia saat­taa tun­tua tii­viis­sä us­kon­nol­li­ses­sa yh­tei­sös­sä. On hyvä muis­taa, et­tä kaik­ki kris­ti­tyt ovat täy­sin riip­pu­vai­sia Ju­ma­las­ta ja hä­nen val­ta­kun­nas­taan. Täs­sä on kyse toi­sen­lai­ses­ta mut­ta yh­tä to­del­li­ses­ta riip­pu­vuu­des­ta. It­ses­sään kaik­ki ih­mi­set ovat Ju­ma­lan edes­sä täy­sin kel­vot­to­mia, ei­kä ku­kaan ole tois­ta pa­rem­pi. Yk­sin ar­mos­ta on mah­dol­lis­ta kel­va­ta Ju­ma­lal­le.

18.5.2022

Lapseni, älkäämme rakastako sanoin ja puheessa, vaan teoin ja totuudessa. 1. Joh. 3:18

Viikon kysymys