JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Riittää, kun tekee parhaansa

Päivämies
Pääkirjoitukset
26.3.2014 0.01

Juttua muokattu:

1.1. 23:16
2020010123160420140326000100

Hy­vin­voin­nis­ta pu­hu­taan ny­ky­ään pal­jon. Sil­le on yh­teis­kun­nal­li­se­na kä­sit­tee­nä eri­lai­sia mää­ri­tel­miä ja mit­ta­rei­ta. Usein hy­vin­voin­nil­la vii­ta­taan eli­no­loi­hin, ta­lou­del­li­seen me­nes­ty­mi­seen tai hy­vään ter­vey­den­ti­laan. Yk­si­löl­li­sik­si hy­vin­voin­nin osa­te­ki­jöik­si taas lu­e­taan muun mu­as­sa so­si­aa­li­set suh­teet, it­sen­sä to­teut­ta­mi­nen ja on­nel­li­suus.

Hy­vin­voin­ti­val­ti­on teh­tä­vä­nä pi­de­tään hy­vän elä­män läh­tö­koh­tien tar­jo­a­mis­ta kai­kil­le kan­sa­lai­sil­le. Tut­ki­mus­ten mu­kaan suo­ma­lai­set ovat val­mii­ta mak­sa­maan ve­ro­ja hy­vin­voin­ti­val­ti­on ja sen tar­jo­a­mien pal­ve­lu­jen yl­lä­pi­tä­mi­sek­si. Vii­me ai­koi­na nii­den jär­jes­tä­mi­ses­tä on käy­ty pal­jon kes­kus­te­lua. Vaik­ka pal­ve­luis­ta on jou­dut­tu tin­ki­mään, suo­ma­lais­ten hy­vin­voin­ti on kes­ki­mää­rin ke­hit­ty­nyt myön­tei­seen suun­taan. Toi­saal­ta yh­te­nä huo­le­nai­hee­na ovat kas­va­vat vä­es­tö­ryh­mien vä­li­set erot.

Yh­teis­kun­nan no­pea mur­ros on luo­nut uu­den­lai­sia on­gel­mia, jot­ka liit­ty­vät ar­jen hal­lin­nan vai­keu­teen ja hen­ki­seen hy­vin­voin­tiin. Mo­nien teh­tä­vien ja har­ras­tus­ten yh­teen­so­vit­ta­mi­nen tuot­taa vai­keuk­sia, kos­ka käy­tet­tä­vis­sä ole­va ai­ka ei ole li­sään­ty­nyt uu­sien vaa­ti­mus­ten mu­ka­na. Kii­re ja epä­tie­toi­suus saat­ta­vat ai­heut­taa stres­siä ja joh­taa pi­dem­mäl­lä ai­ka­vä­lil­lä ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin kan­nal­ta huo­noi­hin va­lin­toi­hin.

Ny­ky­ai­ka luo mo­nen­lai­sia pai­nei­ta myös ko­deil­le ja per­heil­le. Työ­e­lä­män vaa­ti­mus­ten kas­va­es­sa työn ja per­he-elä­män yh­teen­so­vit­ta­mi­nen on yhä haas­ta­vam­paa. On tär­ke­ää muis­taa, mitä tar­koit­taa koh­tuul­li­nen vas­tuul­li­suus: riit­tää, kun te­kee par­haan­sa. Työs­sä jak­sa­mis­ta tu­lee tar­kas­tel­la työ­hy­vin­voin­nin li­säk­si ko­din hy­vin­voin­nin nä­kö­kul­mas­ta. Ne vai­kut­ta­vat toi­siin­sa.

Kuor­maa per­hei­siin voi­vat tuo­da myös työt­tö­myys, ta­lou­del­li­set vai­keu­det, sai­rau­det ja muut ko­et­te­le­muk­set. Yh­teen hii­leen pu­hal­ta­mi­nen tuo ko­dis­sa­kin iloa ja hy­vin­voin­tia koko per­heel­le. Ke­nen­kään ei ole hyvä jää­dä yk­sin ja uu­pua huol­ten kes­kel­lä.

Näis­sä ti­lan­teis­sa ko­ros­tu­vat tois­tem­me koh­taa­mi­sen ja rin­nal­la kul­ke­mi­sen mer­ki­tys. Us­ko­vais­ten yh­teys on voi­ma­va­ra, joka aut­taa jak­sa­maan ku­lut­ta­vas­sa ajas­sa ja elä­män vai­keuk­sien kes­kel­lä. Muut­tu­ma­ton Ju­ma­lan sana tar­jo­aa elä­mäl­le poh­jan, joka ei petä.

Elä­vä us­ko suo­jaa mo­nia hai­tal­li­sia vai­kut­tei­ta vas­taan. En­nen kaik­kea se pi­tää si­säl­lään tu­le­vai­suu­den ja toi­von nä­kö­a­lan. Kai­kis­sa elä­mäm­me vai­heis­sa saam­me luot­taa sii­hen, et­tä Ju­ma­la aut­taa ja joh­taa elä­määm­me. ”Mi­nul­la on omat suun­ni­tel­ma­ni tei­tä var­ten, sa­noo Her­ra. Mi­nun aja­tuk­se­ni ovat rau­han ei­vät­kä tu­hon aja­tuk­sia: minä an­nan teil­le tu­le­vai­suu­den ja toi­von.” (Jer. 29:11.)

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 26.3.2014

13.8.2022

Jeesus sanoi: ”Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra’, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen Isäni tahdon.” Matt. 7:21

Viikon kysymys