JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Rippikoulu on koko perheen yhteinen matka

Päivämies
Pääkirjoitukset
28.1.2015 0.00

Juttua muokattu:

1.1. 23:50
2020010123503220150128000000

Rip­pi­kou­lui­käi­nen nuo­ri elää us­ko­ne­lä­män kan­nal­ta mer­kit­tä­vää ja herk­kää elä­män­vai­het­ta. Hä­nen iäs­sään us­ko usein oma­koh­tais­tuu. Mo­net te­ke­vät sil­loin rat­kai­su­ja sii­tä, ha­lu­a­vat­ko he us­koa sil­lä ta­val­la kuin hei­tä on ope­tet­tu ko­to­na, raa­mat­tu­luo­kas­sa, seu­rois­sa ja muis­sa Ju­ma­lan las­ten ti­lai­suuk­sis­sa.

Rip­pi­kou­lul­la on suu­ri mer­ki­tys sekä nuo­rel­le it­sel­leen et­tä hä­nen ko­dil­leen. Rip­pi­kou­lu ei ra­joi­tu pel­käs­tään lei­ri­vii­kon­lop­puun ja -viik­koon, vaan se al­kaa jo yh­tei­ses­tä ko­di­nil­las­ta edel­li­se­nä syk­sy­nä ja jat­kuu ko­ti­seu­ra­kun­taan tu­tus­tu­mi­se­na.

Kirk­kom­me rip­pi­kou­lu­suun­ni­tel­man mu­kaan rip­pi­kou­lun kes­kei­sim­pä­nä ta­voit­tee­na on, et­tä nuo­ri vah­vis­tuu us­kos­sa kol­miyh­tei­seen Ju­ma­laan. SRK jär­jes­tää yh­des­sä kris­til­li­syy­tem­me opis­to­jen kans­sa rip­pi­kou­lu­lei­re­jä, jot­ka ovat osa kan­san­kirk­kom­me rip­pi­kou­lu­toi­min­taa. Il­moit­tau­tu­mi­nen SRK:n rip­pi­kou­lui­hin al­kaa 2. hel­mi­kuu­ta. Nii­den kä­vi­jä­mää­rä on kas­va­nut vuo­sit­tain. Tänä vuon­na pi­de­tään 47 rip­pi­kou­lu­lei­riä, joil­le on il­moit­tau­tu­nut noin 2 270 nuor­ta.

Van­hem­pien on hyvä ol­la alus­ta al­ka­en mu­ka­na nuo­ren rip­pi­kou­lus­sa. Nuo­ren mo­ti­vaa­ti­o­ta ja tur­val­li­suu­den­tun­net­ta li­sää se, kun hän huo­maa, et­tä äi­ti ja isä ovat kiin­nos­tu­nei­ta hä­nen rip­pi­kou­lus­taan. He voi­vat kes­kus­tel­la lap­sen­sa kans­sa seu­ra­kun­taan tu­tus­tu­mi­ses­ta, ko­ti­teh­tä­vis­tä, ul­ko­läk­syis­tä ja eri­tyi­ses­ti sii­tä, mi­ten lap­si ko­kee rip­pi­kou­lun us­ko­ne­lä­män­sä kan­nal­ta.

Rip­pi­kou­lui­käi­sel­le on ka­ve­reil­la ja mui­den nuor­ten suh­tau­tu­mi­sel­la suu­ri mer­ki­tys. Sen vuok­si van­hem­pien on hyvä ol­la pe­ril­lä myös sii­tä, ko­kee­ko nuo­ri, et­tä hä­nel­lä on rip­pi­kou­lu­ryh­mäs­sään ka­ve­rei­ta. Tar­vit­ta­es­sa äi­ti ja isä voi­vat aut­taa ja roh­kais­ta nuor­taan löy­tä­mään it­sel­leen ai­na­kin yh­den ka­ve­rin, jot­tei hä­nen rip­pi­kou­lu­aan var­jos­tai­si yk­sin jää­mi­sen tun­ne. Täs­sä avau­tuu myös lei­rin hen­ki­lö­kun­nal­le mah­dol­li­suus aut­taa nuor­ta tu­tus­tu­maan rip­pi­kou­lu­to­ve­rei­hin.

SRK:n jär­jes­tä­mät rip­pi­kou­lut to­teu­te­taan pää­o­sin tal­koo­voi­min. Rip­pi­kou­lu­työ an­taa te­ki­jäl­leen pal­jon. Rip­pi­kou­lun pap­pi, opet­ta­ja, iso­nen ja muu hen­ki­lö­kun­taan kuu­lu­va saa iloi­ta yh­des­sä rip­pi­kou­lu­lais­ten kans­sa yh­tei­ses­tä us­kos­ta ja sen tuo­mas­ta tur­vas­ta.

Rip­pi­kou­lun toi­voi­si ole­van koko per­heen yh­tei­nen mat­ka, jos­sa niin nuo­ri kuin hä­nen van­hem­pan­sa­kin saa­vat py­säh­tyä elä­män tär­keim­pien asi­oi­den ää­rel­le.

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 28.1.2015.

26.5.2022

Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän. Ap. t. 1:11

Viikon kysymys