JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Sisintä tutkimassa

Pääkirjoitukset
8.3.2023 7.00

Juttua muokattu:

7.3. 16:48
2023030716483320230308070000

Pää­si­äis­tä edel­tä­vä paas­to­nai­ka on saa­nut vii­me vuo­si­na usein eko­lo­gi­sen ko­ros­tuk­sen. Paas­ton ai­ka­na on ke­ho­tet­tu poh­ti­maan esi­mer­kik­si omaa ku­lu­tus­käyt­täy­ty­mis­tään. Ovat­ko kaik­ki toi­vo­ma­ni han­kin­nat lo­pul­ta tar­peel­li­sia? Voi­si­ko vä­hem­pi ku­lut­ta­mi­nen saa­da huo­mi­on kiin­nit­ty­mään on­nel­li­suut­ta tuot­ta­viin, ai­neet­to­miin asi­oi­hin ja li­sä­tä sitä kaut­ta myös kii­tol­li­suut­ta.

Eko­lo­gi­suus on tär­keä ar­vo. Se tar­koit­taa muun mu­as­sa luon­non mo­ni­muo­toi­suu­den säi­lyt­tä­mis­tä sekä ku­lu­tuk­sen suh­teut­ta­mis­ta maa­pal­lon luon­non­va­ro­jen riit­tä­vyy­teen. Ih­mi­sen teh­tä­vä on Raa­ma­tun mu­kaan­kin suo­jel­la luon­toa, sa­mal­la kun ih­mi­nen hyö­dyn­tää sitä omiin tar­pei­siin­sa. Luo­ma­kun­nan tu­ho­a­mi­nen on taas sel­ke­äs­ti vää­rin.

Ää­rim­mäi­nen eko­a­jat­te­lu ot­taa luo­ma­kun­nan voin­nin ja eri­tyi­ses­ti tu­le­vai­suu­den ih­mi­sen kä­siin unoh­ta­en, et­tä lo­pul­ta luo­ma­kun­nan tila on ja on ai­na ol­lut Ju­ma­lan val­las­sa. Ju­ma­la ei ole pas­sii­vi­nen toi­mi­ja vaan ak­tii­vi­nen Luo­ja. ”Hän yl­lä­pi­tää kaik­ki”, to­de­taan Kris­ti­no­pis­sa luo­mis­työs­tä. Ju­ma­lan luo­va työ jat­kuu edel­leen.

Eko­lo­gi­suus voi saa­da vää­ris­ty­neet mit­ta­suh­teet, jos sii­tä tu­lee kris­ti­tyn elä­män pää­tar­koi­tus. Sil­loin voi unoh­tua, et­tä tär­kein­tä ih­mi­sel­le on löy­tää Ju­ma­lan val­ta­kun­ta ja saa­da omat syn­nit an­teek­si.

Paas­to­a­mi­sen ydi­na­ja­tus ei ole Raa­ma­tun mu­kaan eko­lo­gi­nen. Paas­ton ai­ka on tar­koi­tet­tu it­sen­sä tut­ki­mi­seen. Yk­si osa tätä voi ol­la oman ku­lu­tuk­sen tark­kai­le­mi­nen ja tur­has­ta luo­pu­mi­nen. En­nen muu­ta paas­to kut­suu kui­ten­kin tut­ki­maan omaa si­sin­tään sii­tä nä­kö­kul­mas­ta, mit­kä asi­at ovat it­sel­le tär­kei­tä, ja ovat­ko ne nii­tä asi­oi­ta, jot­ka ovat pe­las­tuk­sen ja ian­kaik­ki­sen elä­män kan­nal­ta olen­nai­sia.

Mart­ti Lut­he­rin mu­kaan paas­to­a­mi­nen on ”hy­vää ul­ko­nais­ta ku­ri­na­lai­suut­ta”. Sen avul­la ei kui­ten­kaan an­sai­ta au­tuut­ta ei­kä se kor­vaa us­koa. It­sen­sä tut­ki­mi­sen li­säk­si paas­to kut­suu mei­tä us­ko­maan syn­nit an­teek­si. Se ke­hot­taa ole­maan kuu­li­ai­nen Ju­ma­lan tah­dol­le ja kan­ta­maan ris­tiä.

21.2.2024

Koska Jeesus on itse käynyt läpi kärsimykset ja kiusaukset, hän kykenee auttamaan niitä, joita koetellaan. Hepr. 2:18

Viikon kysymys