JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Sovittelua kiivailun sijaan

Pääkirjoitukset
11.5.2022 6.00

Juttua muokattu:

12.5. 16:51
2022051216513920220511060000

Raa­mat­tu ke­hot­taa ih­mis­tä elä­mään so­pui­sas­ti ja kun­ni­oit­ta­maan toi­sia ih­mi­siä Luo­jan­sa ku­vi­na. Raa­ma­tun leh­dil­tä voi kui­ten­kin lu­kea myös sen, et­tä syn­tiin­lan­kee­muk­sen jäl­keen rii­dat ja eri­mie­li­syy­det ovat kuu­lu­neet ih­mis­ten vä­li­seen elä­mään. Pyhä kir­ja tun­tee rii­to­jen ja ri­kos­ten vie­mi­sen oi­keu­teen saak­ka.

Yk­si tä­män leh­den haas­tat­te­luis­ta ker­too, et­tä rii­ta-asi­oi­ta voi­daan osa­puol­ten suos­tu­es­sa rat­kais­ta so­vit­te­le­mal­la. So­vit­te­lup­ro­ses­si ete­nee so­vit­te­li­jan ja rii­dan osa­puol­ten läs­nä ol­les­sa ja hei­dän kes­ken käy­tä­vin kes­kus­te­luin. Tar­vit­ta­es­sa so­vit­te­li­ja voi kes­kus­tel­la osa­puol­ten kans­sa myös erik­seen.

Ju­ma­lan sana oh­jaa ih­mis­tä hil­lit­se­mään kii­vaut­taan ja muis­tut­taa sii­tä, et­tei rii­ta-asi­aa kan­na­ta läh­teä suin päin vie­mään oi­keu­teen (Sa­nanl. 25:8). Raa­mat­tu pi­tää so­pi­mis­ta kun­ni­ak­kaa­na ta­pa­na hoi­taa kiis­ta­na­lai­nen asia (Sa­nanl. 20:3). Vaik­ka so­vit­te­lu­rat­kai­sun et­si­mi­nen on mo­nis­sa ta­pauk­sis­sa suo­si­tel­ta­vaa, myös oi­keu­den­käyn­te­jä tar­vi­taan. So­vit­te­lu so­pii eri­tyi­ses­ti rii­ta-asi­oil­le, mut­ta mitä va­ka­vam­mas­ta ri­kok­ses­ta on ky­sy­mys, sitä huo­nom­min se on so­vi­tel­ta­vis­sa. Myös rii­ta-asi­ois­sa tar­vi­taan jos­kus oi­keu­den­käyn­tiä, jos so­pua ei muu­ten saa­da ai­kaan.

Raa­mat­tu ke­hot­taa rii­taan jou­tu­nut­ta te­ke­mään par­haan­sa, jot­ta ti­lan­tee­seen saa­tai­siin sopu. ”Kun olet vas­ta­puo­le­si kans­sa me­nos­sa oi­keu­teen, tee mat­kal­la kaik­ke­si, et­tä pää­si­sit so­vin­toon hä­nen kans­saan” (Luuk. 12:58).

So­vit­te­lun etu­na on se, et­tä osa­puo­let voi­vat koh­da­ta luot­ta­muk­sel­li­ses­ti ja vai­kut­taa mer­kit­tä­väs­ti oman asi­an­sa lop­pu­tu­lok­seen. Uh­ri ja te­ki­jä käy­vät vuo­ro­pu­he­lua ri­kok­ses­ta ja sen seu­rauk­sis­ta. Uh­ril­la on mah­dol­li­suus saa­da hy­vi­tys, te­ki­jäl­lä on mah­dol­li­suus hy­vit­tää ja ot­taa vas­tuu te­os­taan.

Raa­mat­tu suh­tau­tuu luot­ta­vai­ses­ti kris­ti­tyn mah­dol­li­suuk­siin elää so­vus­sa tois­ten kans­sa: ”Joka elää Her­ran mie­len mu­kai­ses­ti, pää­see so­vin­toon vi­ha­mies­ten­sä­kin kans­sa” (Sa­nanl. 16:7).

26.5.2022

Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän. Ap. t. 1:11

Viikon kysymys