JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Taantuma ohjaa näkemään elämän kestäviä arvoja

Päivämies
Pääkirjoitukset
4.2.2015 0.00

Juttua muokattu:

1.1. 23:50
2020010123504620150204000000

Ta­lous­taan­tu­ma on ai­heut­ta­nut työt­tö­myyt­tä ja toi­meen­tu­lon niuk­kuut­ta niin maas­sam­me kuin laa­jem­min­kin Eu­roo­pas­sa. Ti­las­to­kes­kuk­sen mu­kaan Suo­mes­sa oli työt­tö­miä vii­me vuo­den jou­lu­kuus­sa 232 000 hen­ki­löä, mikä on 27 000 enem­män kuin vuot­ta ai­em­min.

Ei ole pit­kä ai­ka sii­tä, kun yh­teis­kun­nas­sam­me ja mo­nis­sa muis­sa län­si­mais­sa ko­et­tiin voi­ma­kas elin­ta­son nou­sun kau­si. Se näyt­ti li­sää­vän luot­ta­mus­ta ra­haan ja sen tuo­miin mah­dol­li­suuk­siin. Mo­nien ta­voit­tee­na tun­tui ole­van mah­dol­li­sim­man kor­kea elin­ta­so ja näyt­tä­vät elä­män puit­teet. Tätä kaut­ta ku­vaa osu­vas­ti tuol­loin tu­tuk­si tul­lut ter­mi elin­ta­so­kil­pa.

Ny­kyi­nen taan­tu­ma oh­jaa ih­mi­set et­si­mään elä­män si­säl­tö­ar­vo­ja muu­al­ta kuin ra­has­ta ja kor­ke­as­ta elin­ta­sos­ta. Se opet­taa nä­ke­mään, et­tä vaa­ti­ma­ton, niuk­ka­kin elä­mä voi ol­la on­nel­lis­ta. Elä­mä on si­säl­tö­ri­kas­ta var­sin­kin sil­loin, kun ih­mis­ten kes­kuu­des­sa val­lit­see tois­ten­sa kun­ni­oi­tus ja ar­vos­tus ei­kä ke­nen­kään ar­voa mi­ta­ta ra­han ja me­nes­tyk­sen mää­räl­lä.

Taan­tu­ma py­säyt­tää myös poh­ti­maan työn pe­rim­mäis­tä ar­voa. Mi­ta­taan­ko se sil­lä, mi­ten ih­mi­set ku­ta­kin työ­tä ar­vos­ta­vat ja min­kä ver­ran sii­tä saa palk­kaa? Työn pe­rim­mäi­nen ar­vo on kui­ten­kin työs­sä it­ses­sään. Ju­ma­la sää­ti työn te­ke­mi­sen ih­mi­sil­le. Kaik­ki työ on ar­vo­kas­ta, kun se teh­dään ah­ke­ras­ti ja re­hel­li­ses­ti. Raa­mat­tu ke­hot­taa te­ke­mään työn niin kuin Ju­ma­lal­le.

Taan­tu­mas­ta seu­ran­nut työt­tö­myys he­rät­tää ym­mär­ret­tä­väs­ti mo­nis­sa huol­ta sii­tä, min­kä va­raan ra­ken­taa tu­le­vai­suut­taan. Huol­ta voi tun­tea työ- tai opis­ke­lu­paik­kaa et­si­vä nuo­ri, lap­si­per­heen isä ja äi­ti tai työt­tö­mäk­si jää­nyt. Ikään­ty­vä voi ko­kea epä­var­muut­ta sii­tä, mi­ten yh­teis­kun­ta ky­ke­nee huo­leh­ti­maan van­huk­sis­ta.

On hyvä muis­taa, et­tä maas­sam­me on ko­et­tu vai­kei­ta ai­ko­ja ai­kai­sem­min­kin. En­nen so­ta­vuo­sia ko­et­tiin syvä lama 1930-lu­vul­la. Voi­ma­kas nou­su­kau­si ko­et­tiin 1980-lu­vul­la, ja sitä seu­ra­si vai­kea ta­lousk­rii­si 1990-lu­vun alus­sa. Kan­sam­me kai­kis­sa vai­heis­sa saam­me näh­dä Ju­ma­lan tar­koi­tuk­sen.

Eri­tyi­ses­ti nyt taan­tu­man ai­ka­na kan­sa­lai­sil­ta ky­sy­tään tah­toa luo­pua saa­vut­ta­mis­taan eduis­ta hei­kom­mas­sa ase­mas­sa ole­vien hy­väk­si. Elä­män sy­vin­tä si­säl­töä ei saa­vu­te­ta ra­hal­la ja kor­ke­al­la elin­ta­sol­la. Sy­vin tar­koi­tus elä­mään löy­tyy Jee­suk­sen sa­nois­ta: Ra­kas­ta Ju­ma­laa yli kai­ken ja lä­him­mäis­tä­si niin kuin it­se­ä­si. Kun Ju­ma­lan kun­ni­oi­tus saa säi­lyä yh­teis­kun­nas­sa, se nä­kyy kan­sa­lais­ten kes­kuu­des­sa sekä päät­tä­jien toi­mis­sa läm­pö­nä ja ha­lu­na huo­leh­tia hei­koim­mis­ta, jot­ta ku­kaan ei syr­jäy­tyi­si.

Ju­ma­lan lap­si­na saam­me kai­kis­sa elä­mäm­me vai­heis­sa luot­taa Kaik­ki­val­ti­aa­seen Isään. Hä­nen hy­vyy­ten­sä on lah­jaa, jos­ta saam­me iloi­ta. Raa­mat­tu neu­voo mei­tä tyy­ty­väi­syy­teen ja va­roit­taa ri­kas­tu­mi­sen ha­lus­ta ja ah­neu­des­ta. Jee­sus ke­hot­ti et­si­mään en­sim­mäi­sek­si Ju­ma­lan val­ta­kun­taa ja hä­nen van­hurs­kaut­taan. Va­pah­ta­jan sa­nat kut­su­vat ih­mi­siä ian­kaik­ki­sen elä­män omis­ta­jik­si Ju­ma­lan sa­nan kes­tä­väl­le pe­rus­tuk­sel­le.

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 4.2.2015.

27.5.2022

Hyvä on sen osa, joka luottaa Herraan, ei etsi apua pahan voimilta eikä käänny niiden puoleen, jotka valhetta palvelevat. Ps. 40:5

Viikon kysymys