JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Ter­ve­tu­loa suvi­­seu­roi­hin Vaa­saan

Pääkirjoitukset
3.6.2015 0.00

Eläm­me ta­lou­del­li­sen, mo­raa­li­sen ja hen­gel­li­sen epä­var­muu­den ai­kaa. Mo­net tun­te­vat huol­ta toi­meen­tu­los­taan. Myös Ju­ma­lan sa­nan ar­vos­tuk­sen us­kon ja elä­män oh­jee­na ko­e­taan heik­ke­ne­vän. Saam­me kui­ten­kin luot­taa edel­leen sii­hen, et­tä Ju­ma­la an­taa meil­le jo­kai­sel­le jo­ka­päi­väi­sen lei­vän ja pi­tää meis­tä huo­len.

On tär­ke­ää muis­taa lei­pä­huol­ten kes­kel­lä Raa­ma­tun sa­nat: ”Ei ih­mi­nen elä ai­no­as­taan lei­väs­tä, vaan jo­kai­ses­ta sa­nas­ta, joka läh­tee Ju­ma­lan suus­ta” (Matt. 4: 4).

Su­vi­seu­rois­sa ja ke­sän muis­sa seu­rois­sa saam­me vir­voit­tua ja roh­kais­tua elä­vän Ju­ma­lan sa­nan ää­rel­lä. Se tar­jo­aa elä­mäl­lem­me kes­tä­vän pe­rus­tan: ”Tai­vas ja maa ka­to­a­vat, mut­ta mi­nun sa­na­ni ei­vät ka­toa” (Mark. 13:31).

Tänä ke­sä­nä ko­koon­nu­taan Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tys ry:n (SRK:n) su­vi­seu­roi­hin Vaa­saan 26.–29.6. Seu­rat pi­de­tään eri­no­mai­sel­la pai­kal­la, Sö­derf­jär­de­nin pel­to­a­lu­eel­la. Täl­lä ker­taa seu­rat pi­de­tään ruot­sin­kie­li­sel­lä alu­eel­la. Sik­si su­vi­seu­rois­sa ote­taan huo­mi­oon eri­tyi­ses­ti myös ruot­sin­kie­li­set kuu­li­jat.

Jäl­leen kai­kuu laa­jal­la seu­ra-alu­eel­la, jos Ju­ma­la suo, elä­vän Ju­ma­lan sa­nan saar­na, an­teek­si­an­ta­muk­sen evan­ke­liu­mi ja Ju­ma­lan kan­san voi­ma­kas seu­ra­lau­lu. Sa­no­ma vä­lit­tyy in­ter­ne­tin ja ra­di­on vä­li­tyk­sel­lä myös pal­jon kau­em­mas, in­ter­ne­tin vä­li­tyk­sel­lä ”ai­na maan ää­riin saak­ka” (Ap. t. 1:8).

Toi­vom­me, et­tä mah­dol­li­sim­man mo­net lä­hel­lä ja kau­ka­na sai­si­vat ko­kea to­dek­si su­vi­seu­ro­jen tun­nuk­sen sa­nat: ”Her­ra on mi­nun va­lo­ni ja apu­ni.” SRK:n joh­to­kun­nan puo­les­ta toi­vo­tan kaik­ki Vaa­san su­vi­seu­roi­hin saa­pu­vat läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­leik­si!

Vil­jo Jun­tu­nen

SRK:n joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 3.6.2015.

29.2.2020

Jee­sus sa­noo: "Koot­kaa it­sel­len­ne aar­tei­ta tai­vaa­seen. Siel­lä ei koi ei­kä ruos­te tee tu­ho­jaan ei­vät­kä var­kaat mur­tau­du si­sään ja va­ras­ta. Mis­sä on aar­tee­si, siel­lä on myös sy­dä­me­si." Matt. 6:20-21

Viikon kysymys