JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Tie­teen to­tuu­det muut­tu­vat – Ju­ma­lan to­tuus py­syy

Pääkirjoitukset
20.1.2021 6.30

Juttua muokattu:

20.1. 15:19
2021012015190420210120063000

Vie­täm­me tut­ki­tun tie­don tee­ma­vuot­ta. Tut­ki­tul­la tie­dol­la on paik­kan­sa – tie­teen avul­la et­si­tään mie­li­pi­teis­tä ja ku­vi­tel­mis­ta riip­pu­ma­ton­ta to­del­li­suut­ta. Tar­vit­sem­me jär­ke­väs­ti tuo­tet­tua tie­toa yh­teis­kun­nan ja hen­ki­lö­koh­tai­sen elä­män mo­nien rat­kai­su­jen pe­rus­tak­si.

Tut­kit­tu tie­to on tuo­tet­tu tie­teen me­to­dein, yh­tei­ses­ti so­vi­tuin pe­li­sään­nöin. Var­maa, py­sy­vää ja vir­hee­tön­tä se ei ole. Tie­de on ai­na ra­jal­li­nen, ja se tun­nus­taa sen it­se­kin sil­lä pe­ri­aat­teel­la, et­tä tie­de kor­jaa it­se it­se­ään.

Tie­teen har­joit­ta­mi­nen vie mo­nel­la ta­val­la kan­sa­kun­taa eteen­päin, ja sitä kan­nat­taa kris­ti­tyn­kin har­joit­taa niin pal­jon kuin omaan elä­män­ti­lan­tee­seen so­pii. Tie­teen me­ne­tel­min tuo­tet­tu tie­to aut­taa luo­maan to­den­mu­kais­ta ku­vaa ym­pä­ril­läm­me ole­vis­ta asi­ois­ta.

Tut­ki­tun tie­don tuot­ta­mi­seen­kin liit­ty­vät pa­ra­dig­mat eli va­li­tut nä­kö­kul­mat, jois­ta kä­sin ai­neis­toa tut­ki­taan. Pa­ra­dig­ma saat­taa ol­la ide­o­lo­gi­nen. Sik­si tut­kit­tuun tie­toon tu­lee­kin suh­tau­tua niin, et­tä se ei ole muut­tu­ma­ton to­tuus. Ta­voit­tee­na on, et­tä vi­nou­mat kor­jau­tu­vat uu­sien tut­ki­mus­tu­los­ten myö­tä.

Juu­ri nyt ai­he on eri­tyi­sen ajan­koh­tai­nen, sil­lä so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa liik­kuu val­ta­va mää­rä en­nak­ko­luu­loi­hin, har­haan­joh­ta­viin mie­li­ku­viin ja vaih­to­eh­toi­siin to­del­li­suuk­siin pe­rus­tu­via mie­li­pi­tei­tä esi­mer­kik­si ko­ro­na­vi­ruk­seen ja il­mas­ton­muu­tok­seen liit­ty­en. To­tuu­den­vas­tai­nen tie­to voi saa­da ih­mi­set toi­mi­maan jopa it­sel­leen tai muil­le va­hin­gol­li­sel­la ta­val­la.

Ko­deis­sa, kou­luis­sa ja op­pi­lai­tok­sis­sa on hyvä opet­taa kriit­ti­sis­tä ajat­te­lua ja me­di­a­lu­ku­tai­toa. Mis­tä lu­ke­ma­ni uu­ti­nen on pe­räi­sin? Kuka sen on toi­mit­ta­nut? Läh­dek­ri­tiik­ki on tar­peel­lis­ta, jot­ta osaa suh­teut­taa sitä tie­toa,mitä saa. Lap­set ja nuo­ret ovat eri­tyi­sen alt­tii­ta vah­voil­le so­mes­sa esi­te­tyil­le mie­li­pi­teil­le ja di­sin­for­maa­ti­ol­le.

On tär­ke­ää erot­taa tie­teen tuot­ta­ma tie­to, sen het­ki­nen suh­teel­li­nen to­tuus, ja se to­tuus, jos­ta Raa­mat­tu pu­huu. Jee­sus sa­noo ole­van­sa tie, to­tuus ja elä­mä (Joh. 14:6). Me tie­däm­me ja ym­mär­räm­me vain ra­jal­li­ses­ti, Ju­ma­lan sal­li­mis­sa ra­jois­sa, hä­nen an­ta­mal­laan jär­jel­lä ja avaa­mal­laan ym­mär­ryk­sel­lä.

Ju­ma­lan to­tuus on ikui­nen ja muut­tu­ma­ton, ei­kä ih­mi­nen pys­ty kos­kaan ym­mär­tä­mään sitä ko­ko­naan. Tätä to­tuut­ta ei ta­voi­ta tie­to ei­kä ar­ve­lu, vaan ai­no­as­taan us­ko.

8.3.2021

Mi­nun sil­mä­ni kat­so­vat ala­ti Her­raan, hän pääs­tää jal­ka­ni an­sas­ta. Ps. 25:15

Viikon kysymys