JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Trauma voi ravistella uskoa

Pääkirjoitukset
1.3.2023 6.00

Juttua muokattu:

28.2. 10:28
2023022810281620230301060000

Lä­hes jo­kai­sen ih­mi­sen elä­mään si­säl­tyy yk­si tai use­am­pi krii­si­ti­lan­ne. Ih­mi­sen miel­tä voi­vat jär­kyt­tää eri­lai­set yl­lät­tä­vät ta­pah­tu­mat, ku­ten lä­hei­sen kuo­le­ma, oma tai lä­hei­sen sai­ras­tu­mi­nen, lä­hei­sen ih­mis­suh­teen kat­ke­a­mi­nen, työt­tö­mäk­si jää­mi­nen tai ri­kok­sen uh­rik­si jou­tu­mi­nen. Krii­sin ko­ke­mi­nen on yk­si­löl­lis­tä: yh­del­le huol­ta ja ah­dis­tus­ta tuot­ta­va asia ei vält­tä­mät­tä vai­ku­ta toi­seen ih­mi­seen sa­moin.

Moni krii­sin koh­dan­nut on ker­to­nut jäl­keen­päin, et­tä vai­ke­as­sa ti­lan­tees­sa Ju­ma­la tun­tui ole­van eri­tyi­sen lä­hel­lä. Ju­ma­la tun­tui ai­no­al­ta loh­dul­ta ja tur­val­ta, ai­no­al­ta py­sy­väl­tä ja var­mal­ta pe­rus­tal­ta, kun kaik­ki muut elä­män pa­la­set järk­kyi­vät. Krii­si ava­si sil­mät ih­mi­sen pie­nuu­del­le ja Ju­ma­lan suu­ruu­del­le. Joi­den­kin koh­dal­la krii­si on joh­ta­nut Ju­ma­lan val­ta­kun­nan et­si­mi­seen ja löy­tä­mi­seen.

On luon­nol­lis­ta, et­tä miel­tä jär­kyt­tä­neet asi­at nos­tat­ta­vat myös us­koon liit­ty­viä sy­väl­li­siä ky­sy­myk­siä. Mik­si Ju­ma­la sal­li tä­män ta­pah­tua? Ei­kö Ju­ma­la pi­dä­kään mi­nus­ta huol­ta? Ru­koi­len­ko tur­haan apua, on­ko Ju­ma­laa edes ole­mas­sa, kun hän sal­lii mi­nul­le ta­pah­tu­van niin pa­ho­ja ja vai­kei­ta asi­oi­ta? Täl­lai­set ky­sy­myk­set voi­vat ai­heut­taa vie­lä oman li­sä­ah­dis­tuk­sen­sa vai­ke­as­sa ti­lan­tees­sa.

Tä­hän leh­teen si­säl­ty­väs­sä asi­an­tun­ti­ja-ar­tik­ke­lis­sa ker­ro­taan, et­tä krii­sis­tä seu­raa­va trau­ma voi myös ra­vis­tel­la us­koa, mi­kä­li se ai­heut­taa niin sa­no­tun ek­sis­ten­ti­aa­li­sen krii­sin. Täl­löin ih­mi­nen miet­tii ole­mas­sa­o­lon­sa tar­koi­tus­ta ja mie­lek­kyyt­tä. Ek­sis­ten­ti­aa­li­nen krii­si voi saa­da ih­mi­sen ky­see­na­lais­ta­maan myös sel­lai­set asi­at, jot­ka ovat ai­em­min tuot­ta­neet hä­nel­le elä­mäs­sä tur­vaa ja ol­leet tär­kei­tä.

On tär­ke­ää, et­tä lä­hei­set käy­vät kes­kus­te­lu­ja krii­sin ko­ke­neen kans­sa ja hän saa tar­vi­tes­saan myös am­mat­ti­lai­sen apua. Asi­oi­ta voi­daan poh­tia yh­des­sä, vaik­ka help­po­ja vas­tauk­sia ei oli­si­kaan. On hyvä muis­taa, et­tä vai­ke­as­sa ti­lan­tees­sa ole­va lä­hei­nen voi re­a­goi­da ja pu­hua toi­sin kuin nor­maa­lis­ti. Hän saat­taa haas­taa ja uh­ma­ta – ja kai­va­ta sa­mal­la rau­hal­lis­ta ja tur­val­lis­ta asi­oi­den poh­dis­ke­lua.

Lä­hei­nen voi loh­dut­taa trau­man ko­ke­nut­ta sil­lä, et­tä vaik­ka ih­mi­se­lä­mä järk­kyy, Ju­ma­la joh­taa sitä edel­leen. Hän ei väis­ty, ei­kä hyl­kää, vaik­ka ih­mi­nen epäi­lee. Ju­ma­lan hyvä tah­to on joh­dat­taa ih­mis­tä mo­nen­lais­ten elä­män­vai­hei­den kaut­ta tai­vaan ko­tiin.

18.6.2024

Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, mutta asun myös murtuneiden ja nöyrien luona. Minä virvoitan murtuneiden hengen ja herätän eloon nöyrien sydämen. Jes. 57:15

Viikon kysymys