JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Us­kon esil­lä pi­tä­mi­nen luo mah­dol­li­suu­den ky­syä li­sää

Pääkirjoitukset
22.1.2020 6.25

Juttua muokattu:

20.1. 12:47
2020012012472820200122062500

Raa­ma­tun mu­kaan jo­kai­nen Ju­ma­lan val­ta­kun­nan jä­sen on avoin lä­he­tys­kir­je omas­sa toi­min­ta­ym­pä­ris­tös­sään (2. Kor. 3:2–3). Tämä asia voi ol­la ki­pu­pis­te us­ko­vai­sel­le ih­mi­sel­le, sil­lä hen­ki­lö­koh­tai­ses­ta us­kos­ta pu­hu­mi­sel­le on kor­kea kyn­nys nyky-yh­teis­kun­nas­sa.

Oma­koh­tai­nen us­kon lah­ja on us­ko­vai­sel­le ih­mi­sel­le koko elä­män pe­rus­ta. Vaik­ka näin on, moni ko­kee vai­ke­ak­si pu­hua tuos­ta pe­rus­tas­ta, sil­lä us­koa pi­de­tään Suo­mes­sa yk­si­tyi­sa­si­a­na. Asi­aan vai­kut­taa myös ne­ga­tii­vi­sek­si ko­et­tu jul­ki­suus kris­ti­nus­koa koh­taan.

Raa­ma­tus­sa us­koa ei pi­de­tä yk­si­tyi­se­nä, vaan ja­et­ta­va­na ja iloi­se­na asi­a­na: ”Kos­ka meil­lä on täl­lai­nen toi­vo, esiin­nym­me ai­van avoi­mes­ti” (2. Kor. 3:12). Tämä koh­ta kan­nus­taa us­ko­vais­ta ih­mis­tä ole­maan kaik­ki­al­la raik­kaas­ti se, mikä hän on.

Min­kä­lai­sis­sa ti­lan­teis­sa us­ko voi­si ol­la luon­te­vas­ti esil­lä? Usein port­ti au­ke­aa, kun eri­lai­set ih­mi­set tu­tus­tu­vat toi­siin­sa. Tar­pei­ta us­ko­na­si­ois­ta kes­kus­te­le­mi­sel­le voi ol­la enem­män kuin ar­vai­si­kaan.

Jos ei roh­ke­ne ker­toa us­kos­taan, voi tul­la puo­li­tie­hen vas­taan: ker­toa vaik­ka­pa seu­roi­hin me­nos­ta, Ke­sä­seu­ra­ra­di­on kuun­te­lus­ta ja py­hä­päi­vän vie­tos­ta tai ja­kaa so­mes­sa us­koon liit­ty­vää si­säl­töä. Sa­mal­la tu­lee tar­jon­neek­si mah­dol­li­suu­den ky­syä li­sää.

Avoin puhe seu­ra­ti­lai­suuk­sis­ta ma­dal­taa kyn­nys­tä tu­tus­tua nii­hin. On tär­ke­ää, et­tei­vät us­ko­vai­set jäi­si kes­ke­nään rau­ha­nyh­dis­tys­ten ta­lo­jen si­säl­le evan­ke­liu­min sa­no­man kans­sa. Rau­ha­nyh­dis­tys sai­si ol­la yk­si koko ky­län yh­dis­tyk­sis­tä, jon­ne ke­nen ta­han­sa on help­po tul­la.

Us­ko­vai­nen ih­mi­nen ei saa ajal­lis­ta hyö­tyä tai pa­rem­paa tai­vas­paik­kaa kut­su­mal­la mui­ta ih­mi­siä, mut­ta sii­hen teh­tä­vään Jee­sus kut­sui seu­raa­jan­sa. Evan­ke­liu­min työn tar­koi­tus on ja­kaa sii­tä, mitä on it­se saa­nut.

Syn­tin­sä an­teek­si saa­nut ih­mi­nen on pääs­syt ko­ke­maan Ju­ma­lan val­ta­kun­nan ole­mus­ta: Py­hän Hen­gen syn­nyt­tä­mää rau­haa, va­paut­ta ja iloa. Tätä hän toi­voi­si myös lä­hei­sil­leen ja kai­kil­le ih­mi­sil­le.

18.9.2020

Syn­tim­me ovat meil­le lii­an ras­kaat, mut­ta sinä an­nat ne an­teek­si. Au­tu­as se, jon­ka sinä va­lit­set! Hän saa tul­la luok­se­si ja asua py­hä­kös­sä­si. Ps. 65:4–5

Viikon kysymys