JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Vaalikeskusteluista opiksi

Pääkirjoitukset
6.3.2024 6.00

Juttua muokattu:

4.3. 09:19
2024030409191220240306060000

Käy­dyt pre­si­den­tin­vaa­lit oli­vat eduk­si Suo­mel­le ja esi­merk­ki meil­le kai­kil­le. Mo­nis­ta asi­ois­ta kes­ke­nään eri miel­tä ole­vat pre­si­dent­tieh­dok­kaat kä­vi­vät ra­ken­ta­vaa ja toi­si­aan ar­vos­ta­vaa kes­kus­te­lua, luo­pu­mat­ta omas­ta ar­vo­poh­jas­taan. Vaa­li­väit­te­lyt oli­vat täl­lä ker­taa pää­a­si­as­sa miel­lyt­tä­vää seu­rat­ta­vaa.

Täl­lais­ta esi­merk­kiä on­kin kai­vat­tu jo pi­dem­män ai­kaa. Me­dia ja eri­tyi­ses­ti so­si­aa­li­nen me­dia on nos­ta­nut esiin edus­kun­nan kes­kus­te­lu­kult­tuu­rin muut­tu­mi­sen ikä­vään suun­taan si­säl­tä­en vä­li­huu­te­lua ja kan­sa­ne­dus­ta­ja­kol­le­goi­den epä­kun­ni­oit­ta­vaa kom­men­toin­tia. Osa kan­sa­ne­dus­ta­jis­ta on ker­to­nut kär­si­vän­sä täs­tä.

Käy­dyn pre­si­den­tin­vaa­li­kam­pan­join­nin ai­ka­na esi­mer­kil­li­nen kes­kus­te­lu­kult­tuu­ri sai laa­jaa huo­mi­o­ta ul­ko­mai­ta myö­ten. Sii­hen on hyvä tart­tua, nos­taa sitä esiin ja vah­vis­taa tä­män­suun­tais­ta ke­hi­tys­tä. Hy­vään suun­nan­muu­tok­seen voi vai­kut­taa jo­kai­nen suo­ma­lai­nen omas­sa lä­hiym­pä­ris­tös­sään ja ar­ki­päi­vän ta­sol­la.

Ti­lan ja ar­von an­ta­mi­nen toi­sel­le ih­mi­sel­le on vah­vas­ti Raa­ma­tun mu­kais­ta. Esi­mer­kik­si en­sim­mäi­ses­sä Pie­ta­rin kir­jees­sä ke­ho­te­taan osoit­ta­maan ar­vos­tus­ta kaik­kia ih­mi­siä koh­taan (1. Piet. 2:17). Toi­sen ih­mi­sen kun­ni­oit­ta­va koh­taa­mi­nen ei ole ke­nel­tä­kään pois, ei­kä ka­ven­na mah­dol­li­suut­ta säi­lyt­tää ja tuo­da ra­ken­ta­vas­ti esil­le oma mie­li­pi­teen­sä.

24.6.2024

Minä luotan sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi. Ps. 13:6

Viikon kysymys