JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Vaa­ti­mus­ten pai­nees­sa

Pääkirjoitukset
21.7.2021 7.00

Juttua muokattu:

19.7. 09:41
2021071909410120210721070000

Tuo­reen ky­se­ly­tut­ki­muk­sen mu­kaan suo­ma­lais­van­hem­mat ko­ke­vat ris­ti­rii­taa ihan­ne­van­hem­muu­den ja yh­teis­kun­nan aset­ta­mien pai­nei­den vä­lil­lä. Jy­väs­ky­län yli­o­pis­ton tut­ki­mus­hank­kees­sa sel­vi­si, et­tä niin äi­dit kuin isät pi­tä­vät ihan­ne­van­hem­paa ra­kas­ta­va­na, kär­si­väl­li­se­nä ja ku­ria pi­tä­vä­nä ai­kui­se­na. Yh­teis­kun­nan kä­si­tyk­sen ihan­ne­van­hem­muu­des­ta he ko­ke­vat ris­ti­rii­tai­sek­si. Se voi si­säl­tää sa­ma­nai­kai­ses­ti esi­mer­kik­si ura­suun­tau­tu­nei­suut­ta, va­rak­kuut­ta, läs­nä ole­mis­ta ja epäit­sek­kyyt­tä.

Van­hem­muu­teen kes­kit­ty­vä tut­ki­mus ei ole ai­noa, jon­ka tu­lok­set ker­to­vat ih­mis­ten ko­ke­van tänä ai­ka­na koh­tuut­to­mia odo­tuk­sia yh­teis­kun­nan ja so­si­aa­lis­ten ver­kos­to­jen suun­nal­ta. Sa­man­suun­tai­sia tu­lok­sia on saa­tu Suo­men li­säk­si muu­al­ta­kin län­ti­ses­tä maa­il­mas­ta ja eri­lais­ten ih­mis­ryh­mien kes­kuu­des­ta.

Tut­ki­jat nä­ke­vät taus­tal­la muun mu­as­sa me­ri­tok­raat­ti­sen aja­tus­maa­il­man nou­sua. Sii­nä ih­mi­sen ar­vo on si­dok­sis­sa hä­nen an­si­oi­hin­sa. Toi­saal­ta ke­hi­tys­kul­ku myö­täi­lee myös maal­lis­tu­mi­sen seu­rauk­sia: Ih­mi­nen on it­se it­sen­sä mit­ta. Kaik­ki elä­mäs­sä riip­puu ih­mi­sen älyk­kyy­des­tä ja tai­dois­ta. So­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa ja­et­ta­vil­la hie­noil­le ku­vil­la ja saa­vu­tus­ten esiin tuo­mi­sel­la voi ol­la oma vai­ku­tuk­sen­sa pai­nei­den kas­va­mi­seen.

On ai­ka ta­val­lis­ta, et­tä ko­e­tut pai­neet ovat kes­ke­nään ris­ti­rii­tai­sia. Epä­re­a­lis­tis­ten odo­tus­ten pai­ne voi joh­taa mie­len­ter­veyt­tä kuor­mit­ta­vaan per­fek­ti­o­nis­miin. Oli­si ol­ta­va täy­del­li­nen kai­kil­la elä­män osa-alu­eil­la.

Us­ko­vai­nen ih­mi­nen­kin on al­tis ym­pä­ris­tön pai­neil­le. Hän voi ko­kea ris­ti­rii­taa omien si­säis­ten, Raa­ma­tus­ta nou­se­vien ar­vo­jen ja ope­tus­ten sekä yh­teis­kun­nas­ta tai so­si­aa­li­ses­ta ver­kos­tos­ta nou­se­vien odo­tus­ten vä­lil­lä. Tämä kos­kee kas­vat­ta­jien li­säk­si yk­sin elä­viä, nuo­ria ja elä­ke­läi­siä – mei­tä kaik­kia. Eri­lais­ten pai­nei­den kes­kel­lä on hyvä py­säh­tyä poh­ti­maan omaa pää­mää­rää. Mi­hin täh­tään, mikä on mi­nun elä­mäs­sä­ni tär­kein­tä.

Ju­ma­lan sana voi ke­ven­tää pai­nei­den taak­kaa. Se neu­voo ar­mol­li­suu­teen ja koh­tuu­teen. Se siir­tää kat­seen ajal­li­ses­ta ian­kaik­ki­seen ja muis­tut­taa, et­tä saa­vu­tuk­sil­lam­me ei ole mer­ki­tys­tä, kun elä­mäm­me päät­tyy. Heik­ko us­ko ja puut­teel­li­nen va­el­lus­kin riit­tä­vät, kun tur­va­na on Ju­ma­lan Po­jan täy­del­li­syys.

26.7.2021

Sinä tah­dot si­sim­pää­ni to­tuu­den – il­moi­ta siis mi­nul­le vii­sau­te­si! Ps. 51:8

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.