JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Vapahtaja kehotti kohtelemaan lasta hyvin

Pääkirjoitukset
17.11.2021 6.00

Juttua muokattu:

15.11. 10:44
2021111510441320211117060000

Lap­sen oi­keuk­sien viik­ko muis­tut­taa tänä vuon­na sii­tä, et­tä jo­kai­sel­la lap­sel­la on oi­keus hy­vään koh­te­luun. Vir­si 139 avaa sy­väl­li­sen nä­ky­män tä­hän ai­hee­seen: ”Ken lap­sen ot­taa hoi­vaan­sa, saa hoi­taa it­se Jee­sus­ta, vaan Her­ran tuo­mi­on se saa, ken lap­sen mie­len haa­voit­taa.”

Las­ten­suo­je­lun Kes­kus­lii­ton teet­tä­mään lap­sen oi­keuk­sia kos­ke­vaan ky­se­lyyn vas­ta­si tänä vuon­na yli 16 600 las­ta ja nuor­ta. Sel­keä enem­mis­tö vas­taa­jis­ta ker­toi saa­van­sa hy­vää koh­te­lua toi­sil­ta ih­mi­sil­tä. Sama vies­ti nou­see esiin täs­sä leh­des­sä, jos­sa lap­set ker­to­vat, min­kä­lais­ta koh­te­lua he ovat saa­neet toi­sil­ta lap­sil­ta päi­vä­hoi­dos­sa ja kou­lus­sa.

On hie­no vies­ti, et­tä suu­rin osa lap­sis­ta pi­tää las­ten ti­lan­net­ta Suo­mes­sa hy­vä­nä ja suh­tau­tuu omiin vai­kut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­siin­sa va­loi­sas­ti. Las­ten­suo­je­lun Kes­kus­lii­ton ky­se­lys­tä käy kui­ten­kin il­mi, et­tä ko­ke­muk­sis­sa on suur­ta vaih­te­lua. Ne­ga­tii­vi­sia ko­ke­muk­sia oli eri­tyi­ses­ti eri­lai­siin vä­hem­mis­töi­hin kuu­lu­vil­la lap­sil­la. Vas­taa­jat ar­vi­oi­vat, et­tä las­ten ase­maan vai­kut­ta­vat muun mu­as­sa ul­ko­nä­kö­pai­neet, kiu­saa­mi­nen, ra­sis­mi, maa­han­muut­to, har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sien puu­te sekä so­si­aa­li­sen me­di­an aset­ta­mat pai­neet.

Mo­net lap­sen kas­vua ja ke­hi­tys­tä hait­taa­vat il­mi­öt ei­vät ole pois­tu­neet yh­teis­kun­nas­ta. Ajoit­tain me­di­at ker­to­vat sii­tä­kin, et­tä ku­ri­tus­vä­ki­val­ta on edel­leen yk­si kas­va­tus­kei­no. Las­ten­suo­je­lun Kes­kus­lii­ton tänä vuon­na teet­tä­män ky­se­lyn mu­kaan suo­ma­lais­ten tie­toi­suus ku­ri­tus­vä­ki­val­lan kiel­tä­mi­ses­tä on jopa hei­ken­ty­nyt ja asen­teet ko­ven­tu­neet.

Alus­sa mai­ni­tun vir­ren sa­nat poh­jau­tu­vat Jee­suk­sen omiin sa­noi­hin (Matt. 18:6). Ne oh­jaa­vat van­hem­paa, kas­vat­ta­jaa ja kaik­kia ai­kui­sia koh­te­le­maan las­ta hy­vin ja kun­ni­oit­ta­vas­ti – kuin it­se Ju­ma­lan Poi­ka oli­si hoi­vat­ta­va­na. Vir­si 139 päät­tyy ru­kouk­se­no­mai­seen pyyn­töön: ”Vas­tuum­me, Jee­sus, kir­kas­ta ja sy­dä­mem­me su­la­ta.” Vir­ke so­pii muis­to­lau­seek­si kaik­kiin koh­taa­mi­siin las­ten ja nuor­ten kans­sa.

19.5.2022

Jeesus sanoo: ”Minä annan teille uuden käskyn: rakastakaa toisianne! Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toinen toistanne.” Joh. 13:34

Viikon kysymys