JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Va­paus il­man vas­tuu­ta joh­taa vä­lin­pi­tä­mät­tö­myy­teen

Päivämies
Pääkirjoitukset
12.12.2018 7.00

Juttua muokattu:

31.12. 09:28
2019123109283720181212070000

Suo­men pe­rus­tus­lais­sa on mää­ri­tel­ty laa­jas­ti, mi­hin kaik­keen meil­lä kan­sa­lai­si­na ja yh­teis­kun­nan jä­se­ni­nä on va­paus ja oi­keus. Ke­tään ei saa ro­dun, vä­rin, su­ku­puo­len, kie­len, us­kon­non, va­kau­muk­sen, po­liit­ti­sen tai muun mie­li­pi­teen, syn­ty­pe­rän tai muun vas­taa­van te­ki­jän pe­rus­teel­la syr­jiä tai sor­taa. Kaik­ki olem­me lain edes­sä ta­sa­ver­tai­sia.

Meil­lä jo­kai­sel­la on sa­nan­va­paus, jo­hon si­säl­tyy oi­keus il­mais­ta mie­li­pi­tei­tä, myös jul­ki­ses­ti, ke­nen­kään sitä es­tä­mät­tä. Sa­nan­va­pau­den niin kuin mui­den­kin va­pauk­sien käyt­tä­mi­seen liit­tyy myös vas­tuu. Oman va­pau­den ra­ja­ton käyt­tö voi lou­ka­ta toi­sen ih­mi­sen oi­keuk­sia, hen­ki­lö­koh­tais­ta kos­ke­mat­to­muut­ta tai va­paut­ta.

Yh­teis­kun­nas­sam­me on lain­sää­dän­nöl­lä ja yh­tei­sil­lä so­pi­muk­sil­la py­rit­ty löy­tä­mään ta­sa­pai­noa yk­si­lön va­pau­den ja yh­tei­sen vas­tuun vä­lil­le. Näi­tä ra­jo­ja ih­mi­set myös voi­vat pyr­kiä tes­taa­maan. Muun mu­as­sa it­se­näi­syys­päi­vän ta­pah­tu­mat osoit­ti­vat sen, et­tä kan­sa­lai­set voi­vat il­mais­ta omia mie­li­pi­tei­tään, mut­ta sa­mal­la esi­val­ta tur­vaa ih­mis­ten oi­keuk­sia ja val­voo tur­val­li­suut­ta.

Asu­mi­nen de­mok­raat­ti­ses­ti toi­mi­vas­sa yh­teis­kun­nas­sa, jos­sa ih­mi­sar­vo­ja kun­ni­oi­te­taan, ei ole it­ses­tään­sel­vyys. Se on suu­ri kii­tol­li­suu­den ai­he. De­mok­ra­tia ei va­li­tet­ta­vas­ti to­teu­du kaik­ki­al­la. Sii­tä saam­me kuul­la usein tie­do­tus­vä­li­neis­tä eri puo­lil­ta maa­il­maa.

Toi­mi­van yh­teis­kun­nan tun­to­merk­ki on, et­tä sen jä­se­net nou­dat­ta­vat jär­jes­tys­tä ja hoi­ta­vat omat vel­vol­li­suu­ten­sa. Näin jo­kai­nen voi edis­tää tur­val­li­suut­ta ja en­nal­ta­eh­käis­tä sitä, mikä rik­koo rau­haa ja ih­mis­ten hy­vin­voin­tia. Va­paus il­man vas­tuu­ta joh­taa vä­lin­pi­tä­mät­tö­myy­teen, mikä on tur­mi­ol­lis­ta ih­mi­sel­le it­sel­leen, lä­him­mäi­sel­le ja koko yh­teis­kun­nal­le. Vas­tuul­li­nen va­paus sen si­jaa ta­voit­te­lee kaik­kien yh­teis­tä hy­vää.

Ih­mi­sen va­paus ei ole pel­käs­tään ul­ko­nai­sia oi­keuk­sia ja la­kiin pe­rus­tu­vaa va­paut­ta. Va­paus on vii­me kä­des­sä ih­mi­sen si­säi­nen ko­ke­mus. Syn­tiin­lan­kee­muk­sen vuok­si ih­mi­nen me­net­ti to­del­li­sen va­pau­den ja hä­nes­tä tuli syn­nin or­ja.

Jou­lun sa­no­ma muis­tut­taa, et­tä Ju­ma­lan Poi­ka tuli va­paut­ta­maan ih­mi­sen syn­nin or­juu­des­ta ja sie­lun­vi­hol­li­sen val­las­ta. Tätä syn­nis­tä va­paut­ta­vaa evan­ke­liu­mia ju­lis­te­taan vie­lä täs­sä­kin ajas­sa kai­kil­le, jot­ka kai­paa­vat elä­mään­sä to­del­lis­ta rau­haa ja va­paut­ta.

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 12.12.2018

Ku­vi­tus­ku­va: Art­tu Ala­saa­re­la

28.5.2020

Kun To­tuu­den Hen­ki tu­lee, hän joh­taa tei­dät tun­te­maan koko to­tuu­den. Joh. 16:13

Viikon kysymys