JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Vapaus on Jumalan lahjaa

Pääkirjoitukset
5.1.2022 7.00

Juttua muokattu:

4.1. 13:48
2022010413484020220105070000

Jo­kin ai­ka sit­ten vie­tim­me it­se­näi­syys­päi­vää. Edel­li­set su­ku­pol­vet uh­ra­si­vat maam­me va­pau­den puo­les­ta jopa koko elä­män­sä. It­se­näi­nen isän­maa on suu­ri Ju­ma­lan lah­ja.

Ih­mis­miel­tä hou­kut­te­lee ra­ja­ton va­paus, mut­ta mis­sään yh­tei­se­lä­mäs­sä se ei ole täy­del­li­ses­ti mah­dol­lis­ta. Va­pau­teen kuu­luu myös vas­tuu. Ylei­sen jär­jes­tyk­sen ja oi­keu­den­mu­kai­suu­den tur­vaa­mi­sek­si tar­vi­taan edus­kun­nan sää­tä­miä la­ke­ja ja ase­tuk­sia. Nii­den avul­la edis­te­tään myös yk­si­lön­va­paut­ta.

Us­kon­non­va­paus on eri­tyi­sen mer­kit­tä­vä pe­ru­soi­keu­tem­me. Se tar­koit­taa va­paut­ta us­koa tai ol­la us­ko­mat­ta sekä oi­keut­ta va­kau­muk­sen mu­kai­seen elä­mään. Us­kon­non­va­paus on ha­lut­tu tur­va­ta myös jou­lu­kuus­sa teh­dys­sä ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri­ön pää­tök­ses­sä, jos­sa myön­net­tiin tu­kea niil­le va­kiin­tu­neil­le us­kon­nol­li­sil­le ke­sä­ta­pah­tu­mil­le, joi­den jär­jes­tä­mi­nen on vai­keu­tu­nut tai es­ty­nyt ko­ro­na­pan­de­mi­as­ta joh­tu­vien ra­joi­tus­ten ja suo­si­tus­ten vuok­si. Su­vi­seu­ro­jen jär­jes­tä­ji­nä olem­me kii­tol­li­sia val­ti­ol­ta saa­mas­tam­me avus­ta.

Va­pau­den vas­ta­koh­ta on or­juus. Syn­nin or­ja­na elä­vä ih­mi­nen ei jak­sa iloi­ta Ju­ma­lan rak­kau­des­ta ei­kä luot­taa Kaik­ki­val­ti­aan joh­da­tuk­seen. Va­pau­den me­ne­tys hei­jas­tuu myös elä­män tar­koi­tuk­sen hä­mär­ty­mi­se­nä.

Vuo­den 2022 SRK:n vies­tin­nän tee­ma on sy­dä­men us­ko. Us­ko Kris­tuk­sen an­si­oon va­paut­taa ih­mi­sen omis­ta­maan rau­haa ja iloa. Elä­vä us­ko on va­paut­ta syn­nis­tä, mut­ta ei va­paut­ta syn­nil­le. Ar­mah­det­tu syn­ti­nen ha­lu­aa hy­lä­tä syn­tie­lä­män­sä ja elää Ju­ma­lan tah­don mu­kai­ses­ti (Tiit. 2:11–13).

Olem­me jäl­leen uu­den vuo­den alus­sa. Em­me tie­dä, mitä edes­sä ole­vat päi­vät tuo­vat tul­les­saan. Voim­me vain toi­voa, et­tä sai­sim­me elää va­pai­na Ju­ma­lan lap­si­na va­paas­sa isän­maas­sam­me. Oi­kea va­paus oh­jaa toi­nen toi­sem­me kun­ni­oit­ta­mi­seen. Saam­me ru­koil­la Ju­ma­lan siu­naus­ta omaan ja lä­him­mäis­tem­me elä­mään sekä hä­nen val­ta­kun­tan­sa työl­le.

Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tyk­sen joh­to­kun­nan puo­les­ta toi­vo­tan kai­kil­le Ju­ma­lan siu­naa­maa uut­ta vuot­ta!

Mat­ti Tas­ki­laSRK:n joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja

26.5.2022

Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän. Ap. t. 1:11

Viikon kysymys