JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Yrit­te­li­äs­tä asen­net­ta tar­vi­taan

Pääkirjoitukset
4.9.2019 6.59

Uu­den et­si­mi­nen on oh­jan­nut mo­nia ih­mi­siä va­lit­se­maan työ­u­rak­seen yrit­tä­jyy­den. Suo­ma­lai­nen hy­vin­voin­tiyh­teis­kun­ta on ra­ken­tu­nut yrit­tä­mi­sel­le. Tar­vit­sem­me yrit­te­li­äs­tä asen­net­ta, luo­vuut­ta, osaa­mis­ta, yh­teis­työ­tai­to­ja ja val­miut­ta tart­tua uu­siin haas­tei­siin.

Yrit­tä­jyy­den kaut­ta teh­dyl­lä työl­lä syn­ny­te­tään työ­paik­ko­ja ja va­ral­li­suut­ta, jol­la yh­teis­kun­nan tuot­ta­mia pal­ve­lui­ta voi­daan to­teut­taa. Oli­pa yri­tys iso tai pie­ni, se vaa­tii pal­jon työ­tä, ja ke­hi­tys­työ­hön liit­tyy vä­lil­lä myös epä­on­nis­tu­mi­sia.

Vii­me päi­vi­nä on tul­lut vies­te­jä maa­il­man ta­lou­den taan­tu­mi­ses­ta. On uu­ti­soi­tu yt-neu­vot­te­luis­ta, lo­mau­tuk­sis­ta ja ir­ti­sa­no­mi­sis­ta. Ne ovat ras­kai­ta asi­oi­ta niin työn­te­ki­jäl­le kuin yrit­tä­jäl­le. Vai­keis­sa ti­lan­teis­sa kaik­ki osa­puo­let tar­vit­se­vat tu­kea ja roh­kai­sua. Se kan­taa elä­mäs­sä eteen­päin.

Ko­van kil­pai­lun seu­rauk­se­na yrit­tä­jän elä­mäs­tä voi tul­la kil­pa­juok­sua, jota saat­ta­vat seu­ra­ta kor­ke­at ta­voit­teet ja ko­vat ar­vot. Se voi joh­taa myös sii­hen, et­tä toi­min­ta ei ole­kaan enää kes­tä­väl­lä ar­vo­poh­jal­la.

Yrit­tä­jyy­den mu­ka­naan tuo­ma va­paus ja val­ta päät­tää omis­ta te­ke­mi­sis­tä tuo myös vel­voit­tei­ta yh­teis­kun­taa, työn­te­ki­jöi­tä, yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta ja asi­ak­kai­ta koh­taan. On tär­ke­ää luo­da työn­te­ki­jöil­le tur­val­li­nen työ­ym­pä­ris­tö, jos­sa he voi­vat to­teut­taa it­se­ään ja ko­kea on­nis­tu­mi­sen iloa.

Niin yrit­tä­jyys kuin kaik­ki muu­kin työn­te­ko on Ju­ma­lan an­ta­ma teh­tä­vä. Kun ih­mi­nen tah­too to­teut­taa Ju­ma­lan tar­koi­tus­ta työs­sään ja elä­mäs­sään, voi luot­taa, et­tä Ju­ma­lan siu­naus on mu­ka­na. Ju­ma­lan sana neu­voo toi­mi­maan kaik­kien ih­mis­ten par­haak­si.

Ih­mi­sen mie­li on usein kiin­ni ajal­li­ses­sa, mut­ta Ju­ma­la jär­jes­tää asi­oi­ta ian­kaik­ki­suut­ta aja­tel­len. Hy­väl­tä tun­tu­vat suun­ni­tel­mat­kaan ei­vät ai­na to­teu­du oman tah­don mu­kai­ses­ti, mut­ta sil­loin­kin saa luot­taa, et­tä Ju­ma­la joh­taa elä­mää myös vai­kei­na ai­koi­na. On loh­dut­ta­vaa aja­tel­la, et­tä asi­at ovat men­neet niin kuin Ju­ma­la on näh­nyt tar­peel­li­sek­si. Kun ra­ken­taa kai­ken elä­män­sä Ju­ma­lan sa­nan pe­rus­tal­le, voi työs­ken­nel­lä tur­val­li­sin mie­lin niin yrit­tä­jä­nä kuin työn­te­ki­jä­nä­kin.

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 4.9.2019

Ku­vi­tus­ku­va: Min­na Im­po­la

20.2.2020

Sa­nat, jot­ka Her­ra on pu­hu­nut, ovat hen­ki ja elä­mä. Joh. 6:63

Viikon kysymys