JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Ainoana lapsena suurten perheiden keskellä

Puhutaan maasta ja taivaasta
17.2.2022 9.00

Juttua muokattu:

17.2. 09:20
2022021709205520220217090000
– Minulla ei ole elämässäni sisarusten lapsia, mutta olen saanut kaksitoista kummilasta, iloitsee Kerttuli Hoppa.

– Minulla ei ole elämässäni sisarusten lapsia, mutta olen saanut kaksitoista kummilasta, iloitsee Kerttuli Hoppa.

Paula Niemelä

– Minulla ei ole elämässäni sisarusten lapsia, mutta olen saanut kaksitoista kummilasta, iloitsee Kerttuli Hoppa.

– Minulla ei ole elämässäni sisarusten lapsia, mutta olen saanut kaksitoista kummilasta, iloitsee Kerttuli Hoppa.

Paula Niemelä

Ma­ria Nie­mi­nen

– Kun olen ta­van­nut toi­sen us­ko­vai­sen ko­din ai­no­an lap­sen, olem­me yh­des­sä häm­mäs­tel­leet, et­tä ai si­nä­kin olet ai­noa lap­si! Yleen­sä koen sii­nä ti­lan­tees­sa jon­kin­lais­ta yh­teyt­tä, ku­vai­lee hel­sin­ki­läi­nen Kert­tu­li Hop­pa.

Hop­pa tun­si var­sin­kin lap­se­na it­sen­sä to­del­la eri­lai­sek­si, sil­lä esi­mer­kik­si lei­reil­lä asi­aa häm­mäs­tel­tiin ko­vas­ti. Li­säk­si tuli kom­ment­ti: ”Iha­naa, sä saat kai­ken, mitä ha­lu­at!”

– Tun­tui hir­ve­än hy­väl­tä, jos joku ih­met­te­lyn jäl­keen to­te­si, et­tä ei­pä oli­si us­ko­nut. Se oli pa­ras kehu, jon­ka sain! Kai se häl­ven­si pel­koa lei­mas­ta, et­tä kun olen ai­noa lap­si, olen it­se­käs.

Hop­pa ko­kee hy­väk­si puo­lek­si sen, et­tä hän on ai­na teh­nyt pal­jon asi­oi­ta yh­des­sä äi­din ja isän kans­sa, mikä on lä­hen­tä­nyt hei­tä toi­siin­sa.

– Kol­men ih­mi­sen per­he on ol­lut hel­pos­ti lii­ku­tel­ta­va, ja meil­lä on ol­lut mah­dol­li­suus esi­mer­kik­si mat­kus­taa. Sii­tä olen on­nel­li­nen ja kii­tol­li­nen.

Ho­pan van­hem­mat ovat myös kan­nus­ta­neet hän­tä muut­ta­maan eri paik­ka­kun­nil­le ja ul­ko­mail­le­kin.

Kun ys­tä­vät muis­te­le­vat lap­suut­taan isos­sa per­hees­sä, Hop­pa ko­kee vä­hän hai­keut­ta. Hän kai­paa myös vä­lil­lä tur­va­verk­koa, jon­ka si­sa­ruk­set mo­nil­le tuo­vat. Ai­no­a­na lap­se­na elä­mi­nen on kui­ten­kin ai­van ta­val­lis­ta.

– Olen sil­lä lail­la re­a­lis­ti, et­tä kun si­sa­ruk­sia ei nyt vain ole, niin en ole asi­aa voi­mak­kaas­ti sur­rut.

Täl­lä het­kel­lä Hop­pa asuu kau­ka­na lap­suus­mai­se­mis­ta ja Ka­jaa­nis­sa asu­vis­ta van­hem­mis­taan.

– Vä­lil­lä käy mie­les­sä, et­tä jos oli­si si­sa­ruk­sia, var­maan meis­tä joku asui­si lä­hem­pä­nä äi­tiä ja isää. Ko­ro­na-ai­ka­na olem­me kui­ten­kin saa­neet viet­tää enem­män ai­kaa yh­des­sä kuin mo­neen vuo­teen tätä en­nen.

On tär­ke­ää, et­tä kai­kil­la on ih­mi­siä, joi­den kans­sa voi ja­kaa sekä ki­pu­ja et­tä hy­viä asi­oi­ta. Hop­pa on on­nel­li­nen kai­kis­ta ys­tä­vis­tä ja su­ku­lai­sis­ta, joi­den kaut­ta voi tun­tea kuu­lu­mis­ta jo­hon­kin suu­rem­paan ko­ko­nai­suu­teen.

– Mi­nul­la ei ole elä­mäs­sä­ni si­sa­rus­ten lap­sia, mut­ta olen saa­nut kak­si­tois­ta kum­mi­las­ta. Se on iha­naa, ja koen sen luot­ta­muk­sen osoi­tuk­se­na.

Hop­pa luot­taa, et­tä Tai­vaan Isä on an­ta­nut kai­kil­le oman­lai­sen elä­män iloi­neen ja ki­pui­neen.

– Olen saat­ta­nut saa­da jo­tain sel­lais­ta, mitä isos­sa si­sa­rus­par­ves­sa kas­va­neet ei­vät ole saa­neet. On hyvä, jos osaa iloi­ta ja ol­la kii­tol­li­nen oman elä­män­ti­lan­teen hy­vis­tä puo­lis­ta.

1.7.2022

Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen painat alas. Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni, sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon. Ps. 18:28–29

Viikon kysymys