JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Avokadofarmilla Tansanian auringossa

Puhutaan maasta ja taivaasta
4.4.2022 12.00

Juttua muokattu:

4.4. 12:31
2022040412310220220404120000

Päi­vä­mies

Opis­ke­le­mi­nen ja yl­lät­tä­vään työ­tar­jouk­seen tart­tu­mi­nen ovat kul­jet­ta­neet Pir­jo Sääs­ki­lah­den kau­as Suo­mes­ta. Yh­tey­den­pi­to lä­hei­siin ja etä­seu­ro­jen kuun­te­le­mi­nen on an­ta­nut rau­haa ja lie­ven­tä­nyt yk­si­näi­syy­den ko­ke­mus­ta.

– Vä­lil­lä mie­tin it­se­kin, mikä tar­koi­tus sil­lä on, et­tä pais­kau­dun ai­na uu­des­taan min­ne päin maa­il­maa ta­han­sa, nau­raa täl­lä het­kel­lä Tan­sa­ni­as­sa työs­ken­te­le­vä Pir­jo Sääs­ki­lah­ti.

Tan­sa­ni­aan­kaan hä­nel­lä ei ol­lut ai­ko­mus­ta läh­teä. Suun­ni­tel­mis­sa oli aset­tua pi­dem­mäk­si ai­kaa juu­ri re­mon­toi­tuun Hel­sin­gin ko­tiin. Kun avo­ka­do­ja vil­je­le­vä Tan­za­ni­ce Ag­ro­foods Ltd -yri­tys tar­jo­si hä­nel­le yl­lät­tä­en työ­tä, ei sii­hen voi­nut ol­la tart­tu­mat­ta.

– Ul­ko­mail­la työs­ken­te­le­mi­ses­sä on kiin­nos­ta­vaa se, et­tä sil­loin pää­see ai­van eri ta­val­la si­säl­le pai­kal­li­seen kult­tuu­riin ja saa pers­pek­tii­viä ja nä­kö­kul­mia niin työ­hön kuin muu­ten­kin elä­mään, poh­tii avo­ka­do­jen tuo­tan­nos­ta vas­taa­va Sääs­ki­lah­ti.

Mat­ko­ja ym­pä­ri maa­il­maa

En­sim­mäi­sen ker­ran Sääs­ki­lah­ti muut­ti ul­ko­mail­le yli­op­pi­las­ke­sä­nä. Tuol­loin koh­de­maak­si va­li­koi­tui Ita­lia. Myö­hem­min hän asui puo­li vuot­ta Is­lan­nis­sa, työs­ken­te­li sen jäl­keen Suo­mes­sa IT-alal­la kym­me­nen vuot­ta, jon­ka jäl­keen muut­ti Eng­lan­tiin opis­ke­le­maan.

– Mi­nul­la oli va­ki­työ IT-alal­la, kun mi­nuun is­ki kol­men­kym­pin krii­si. Ir­ti­sa­nou­duin työs­tä­ni ja läh­din puo­lek­si vuo­dek­si maa­il­ma­nym­pä­rys­mat­kal­le. Sen jäl­keen hain opis­ke­le­maan Eng­lan­tiin ke­hi­ty­syh­teis­työ­tä ja es­pan­jan kiel­tä, ker­taa maa­il­man­mat­kaa­ja reis­su­his­to­ri­aan­sa.

Eng­lan­nis­ta tie vei vuo­dek­si Pe­ruun har­joit­te­luun. Sääs­ki­lah­ti asui siel­lä pie­nes­sä ky­läs­sä 23 tun­nin mat­kan pääs­tä Li­mas­ta. Har­joit­te­lun ai­ka­na hän ke­hit­ti ky­läyh­tei­söä eri­lai­sil­la kei­noil­la, ku­ten opet­ta­mal­la kou­lus­sa eng­lan­tia ja tie­to­tek­niik­kaa sekä tu­ke­mal­la pai­kal­li­sia yri­tyk­siä kas­va­vaa tu­ris­mia var­ten. Ky­län ai­no­a­na us­ko­vai­se­na seu­roi­hin ko­koon­tu­mi­sen kai­puu vei nai­sen kak­si ker­taa Ecu­a­do­riin, jos­sa jär­jes­tet­tiin lä­he­tys­seu­rat. Sin­ne hän mat­ka­si kak­si päi­vää suun­taan­sa.

– Mo­nen kuu­kau­den yk­si­no­lon jäl­keen tun­tui mui­den us­ko­vais­ten nä­ke­mi­nen ylit­se­vuo­ta­val­ta. Olen vie­lä­kin yh­tey­des­sä joi­den­kin pai­kal­lis­ten us­ko­vais­ten kans­sa, jot­ka siel­lä koh­ta­sin.

Lenk­ka­rit jal­kaan ja seu­roi­hin

Ny­ky­tek­no­lo­gia on avan­nut eri­lais­ten etäyh­teys­pal­ve­lui­den kaut­ta hel­pon ja hal­van yh­tey­den­pi­don lä­hei­siin. Myös ko­ro­na-ai­ka­na ke­hit­ty­neet net­ti­seu­rat ja seu­ro­jen strii­maus­pal­ve­lut ovat ol­leet muu­al­la asu­jal­le mie­lui­sia.

– On mu­ka­va kuun­nel­la seu­ro­ja li­ve­nä, kun tie­tää, et­tä Suo­mes­sa moni muu­kin on sa­maan ai­kaan kuun­te­le­mas­sa sa­maa saar­naa.

Ai­na li­ve­lä­he­tyk­siä ei kui­ten­kaan pää­se nii­den ajan­koh­das­ta riip­pu­en seu­raa­maan. Jos ah­dis­tus tai rau­ha­ton olo is­kee, Sääs­ki­lah­del­la on ta­pa­na ve­täis­tä juok­su­ken­gät jal­kaan ja kuun­nel­la juos­tes­saan su­vi­seu­ra-ar­kis­to­jen saar­no­ja tai Kuu­les­ta löy­ty­vää mu­siik­kia.

– Koen ar­vok­kaa­na nämä pal­ve­lut, joi­ta pää­see kuun­te­le­maan mis­sä päin maa­il­maa ta­han­sa ai­ka­e­rois­ta huo­li­mat­ta, hän kiit­te­lee.

Uu­den kie­len opet­te­lua

Sääs­ki­lah­den päi­vät ku­lu­vat kii­rei­si­nä Tan­sa­ni­an au­rin­gon al­la. Avo­ka­do­jen se­son­ki­ai­ka kes­tää tänä vuon­na hel­mi­kuun lo­pus­ta elo-syys­kuu­hun. Sääs­ki­lah­ti läh­tee aa­mul­la seit­se­mäl­tä töi­hin ja rat­koo päi­vän ai­ka­na eri­lai­sia tuo­tan­toon liit­ty­viä on­gel­mia sekä ta­paa tuo­tan­to­ket­jun eri osa­puo­lia.

Tu­le­vai­suus on avoin­na, ei­kä Sääs­ki­lah­del­la ole suun­ni­tel­mis­sa läh­teä Tan­sa­ni­as­ta ai­na­kaan lä­hi­ai­koi­na. Työ­lu­van saa ai­na kah­dek­si vuo­dek­si ker­ral­laan, jo­ten en­nen sen päät­ty­mis­tä on ai­ka ar­vi­oi­da ti­lan­ne uu­des­taan.

– Tu­le­vai­suu­te­ni on Kor­keim­man kä­des­sä. Tois­tai­sek­si nau­tin tääl­lä ole­mi­ses­ta, mut­ta kos­kaan ei voi tie­tää, hy­myi­lee Sääs­ki­lah­ti.

Yk­si sel­keä suun­ni­tel­ma hä­nel­lä kui­ten­kin on: ope­tel­la pu­hu­maan pai­kal­lis­ta swa­hi­lin kiel­tä.

– On rik­kaus pys­tyä pu­hu­maan ih­mi­sil­le hei­dän omal­la kie­lel­lään. Ai­on suun­na­ta syk­syl­lä Ke­ni­as­sa jär­jes­tet­tä­viin lä­he­tys­seu­roi­hin, jois­sa ha­lu­ai­sin kom­mu­ni­koi­da pai­kal­lis­ten us­ko­vais­ten kans­sa swa­hi­lik­si.

Jut­tu on lu­et­ta­vis­sa ko­ko­nai­suu­des­saan täl­lä vii­kol­la il­mes­ty­väs­tä Päi­vä­mie­hes­tä.

4.7.2022

Käänny puoleeni; Herra, ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Ps. 25:16

Viikon kysymys