JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Hei­mo Töl­li iloit­see ke­sä­seu­ro­jen ra­di­o­työs­tä

Päivämies
Puhutaan maasta ja taivaasta
12.7.2014 8.49

Juttua muokattu:

1.1. 23:44
2020010123444120140712084900

Su­vi­seu­ro­jen ra­di­o­kon­til­la on vils­ket­tä. Ou­lun­sa­lo­lai­nen Hei­mo Töl­li oh­jaa haas­tat­te­li­jan sa­kas­tin taak­se ja ker­too, mis­sä on rau­hal­li­nen paik­ka teh­dä haas­tat­te­lua.

Töl­li on saa­nut seu­ra­ta Py­hä­jo­en su­vi­seu­ro­jen val­mis­te­lua jo Lo­pen su­vi­seu­rois­ta as­ti.

– Kak­si po­jan per­het­tä asuu al­le kym­me­nen ki­lo­met­rin pääs­sä, hän ker­too.

Ra­di­o­työ­hön nuor­ten jouk­koon

En­nen var­si­nai­sia ra­di­o­töi­tä Hei­mo on toi­mi­nut Päi­vä­mies-ää­ni­leh­den lu­ki­ja­na.

– Se pois­ti mik­ro­fo­nin pel­koa, Hei­mo muis­te­lee.

Edel­lis­ke­sä­nä Hei­mo an­toi ke­sä­seu­ra­ra­di­os­sa ää­nen van­ho­jen saar­no­jen juon­noil­le.

– Sen jäl­keen pyy­det­tiin mu­kaan tä­hän ke­sä­seu­ra­ra­di­o­toi­min­taan, Hei­mo ker­too.

Ke­vät­tal­vel­la Hei­mo oli mui­den ra­di­o­lais­ten kans­sa kou­lu­tuk­sis­sa Reis­jär­vel­lä.

– Se oli ai­van huip­pua, Hei­mo ku­vai­lee.

– Jouk­ko oli pää­a­si­as­sa in­nok­kai­ta us­ko­vai­sia nuo­ria, jot­ka tem­pai­si­vat vauh­dil­la pap­pa­rai­sen mu­kaan­sa, hän jat­kaa hy­myil­len.

Ote­taan mal­lia

Vuo­si­kym­me­nien ai­ka­na Hei­mo on ol­lut mu­ka­na mo­nen­lai­ses­sa tal­koo­työs­sä. Ra­di­o­työn hän ko­kee mie­lui­sak­si uu­dek­si haas­teek­si.

– Va­paas­ti voi ky­syä, ei­kä tar­vit­se ar­kail­la, et­tä ky­syy tyh­mäs­ti, Hei­mo ko­kee.

Hei­mo ko­ros­taa, et­tä ra­di­o­työ on tii­mi­työ­tä. Kun juon­ta­ja on ää­nes­sä, taus­tal­la on mo­nen ih­mi­sen työ­pa­nos.

– Tuot­ta­jal­la on koko ajan vas­tuu, ei­kä juon­ta­ja tee omia rat­kai­su­ja, hän ker­too.

Suo­ras­sa lä­he­tyk­ses­sä

Su­vi­seu­ra­kes­ki­viik­ko­na Hei­mo oli en­sim­mäis­tä ker­taa elä­mäs­sään suo­ras­sa lä­he­tyk­ses­sä.

– Ei kär­si­nyt aja­tel­la, et­tä sitä kuun­te­lee muut­kin kuin vai­mo, Hei­mo tuu­maa.

– Taus­ta­työn­te­ki­jä näyt­ti peu­ka­lol­la merk­kiä, et­tä hy­vin me­nee, hän ker­too.

Hei­mon juon­ta­ja­ka­ve­ri­na toi­ve­lau­lu­lä­he­tyk­ses­sä oli Sal­la Son­ni­nen. Hei­mo iloit­see, et­tä lau­lu­toi­veis­sa nä­kyi ih­mi­se­lä­män koko kaa­ri – nuo­rin toi­vo­ja oli 2,5-vuo­ti­as ja toi­vei­ta tuli myös su­run kes­kel­tä.

– Lop­pu­lau­lu va­lit­tiin tar­kas­ti ja lai­tet­tiin si­vuun jo aluk­si, Hei­mo ker­too.

Isot seu­rat tuo­vat hy­vää miel­tä

Hei­mo naut­tii suu­ris­ta seu­rois­ta ja odot­taa jo Reis­jär­ven ja Ra­nu­an opis­to­seu­ro­ja. Ra­nu­an seu­rois­sa odot­ta­vat myös uu­det juon­to­vuo­rot ke­sä­seu­ra­ra­di­os­sa. Su­vi­seu­ra­pu­heis­ta Hei­mol­le jäi mie­leen eri­tyi­ses­ti alus­tus, jota oli help­po kuun­nel­la.

– Per­hon su­vi­seu­ro­jen ai­ka­na olin toi­pi­laa­na en­kä pääs­syt suvi­seu­roi­hin. Sil­loin oli use­am­pi ra­dio käy­tös­sä, keit­ti­ös­sä oli yk­si ja sän­gyn vie­res­sä toi­nen, Hei­mo muis­te­lee.

Ra­dio il­moit­taa ilo­sa­no­maa

Hei­mon mie­les­tä on hyvä, et­tä ra­di­o­toi­min­ta on ny­kyi­sin laa­jaa.

– On­han täl­lä työl­lä oma hin­tan­sa, mut­ta kyl­lä se kan­nat­taa. Ra­dio ta­voit­taa mo­nia sel­lai­sia, jot­ka muu­ten ei­vät kuu­li­si tätä ilo­sa­no­maa, Hei­mo sum­maa koko ra­di­o­työn ydin­teh­tä­vää.

Radiokontilla Heimon kanssa tarinoimaan istahtivat Eija-Riitta Niinikoski, Sampo Sivula ja Hanna Tölli. Taustalla oleva soittolista kertoo, mitä ohjelmaa parhaillaan lähetetään.

Radiokontilla Heimon kanssa tarinoimaan istahtivat Eija-Riitta Niinikoski, Sampo Sivula ja Hanna Tölli. Taustalla oleva soittolista kertoo, mitä ohjelmaa parhaillaan lähetetään.

Ra­di­o­kon­til­la Hei­mon kans­sa ta­ri­noi­maan is­tah­ti­vat Ei­ja-Riit­ta Nii­ni­kos­ki, Sam­po Si­vu­la ja Han­na Töl­li. Taus­tal­la ole­va soit­to­lis­ta ker­too, mitä oh­jel­maa par­hail­laan lä­he­te­tään. Teks­ti: Vil­ja Paa­vo­la

Ku­vat: Su­vi­seu­ro­jen ku­va­pal­ve­lu

Ylem­män ku­van ku­va­teks­ti: Hei­mo Töl­lin ää­ni py­syy le­vol­li­se­na, vaik­ka stu­di­on kel­lo mit­taa ai­kaa se­kun­nin­tar­kas­ti.

20.1.2022

Me saim­me kat­sel­la hä­nen kirk­kaut­taan, kirk­kaut­ta, jon­ka Isä ai­no­al­le Po­jal­le an­taa.

Joh. 1:14

Viikon kysymys