JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Hoitamaton rahapeliriippuvuus etenee hitaasti mutta varmasti

Puhutaan maasta ja taivaasta
5.3.2022 9.00

Juttua muokattu:

4.3. 15:32
2022030415322720220305090000

Päi­vi Mar­ti­kai­nen

Päi­vä­mies

Ar­vi­ol­ta 112 000 suo­ma­lai­sel­la on jon­ki­nas­tei­nen ra­ha­pe­li­on­gel­ma. Riip­pu­vuus ai­heut­taa suu­ria on­gel­mia riip­pu­vai­sel­le it­sel­leen sekä lä­hei­sil­le ih­mi­sil­le.

Ra­ha­pe­li­riip­pu­vuus on toi­min­nal­li­nen riip­pu­vuus, jon­ka tun­nis­ta­mi­nen on vai­ke­aa, kos­ka pe­laa­ja useim­mi­ten pyr­kii sa­laa­man on­gel­man­sa.

Pe­laa­mi­sen seu­rauk­set voi­vat ol­la ää­rim­mäi­sen va­ka­via: psyyk­ki­siä, fyy­si­siä, so­si­aa­li­sia sekä ta­lou­del­li­sia on­gel­mia. Riip­pu­vuus ai­heut­taa ris­ti­rii­to­ja lä­heis­ten kans­sa sekä työn ja opis­ke­lun lai­min­lyön­tiä.

Riip­pu­vai­sel­le ja lä­hei­sel­le tut­tu­ja tun­tei­ta ja asi­oi­ta ovat häpeä, syyl­li­syys, kel­vot­to­muu­den tun­ne, pel­ko­ti­lat, unet­to­muus, ma­sen­tu­nei­suus, ala­ku­lo ja pois­sa­o­le­vuus.

Ar­ka pu­hee­nai­he

On­gel­ma­pe­laa­mi­nen on pa­ko­no­mais­ta – riip­pu­vai­nen ei ole läs­nä, vaan up­pou­tuu pe­laa­mi­sen maa­il­maan. Ra­ha­pe­li­riip­pu­vai­sel­le suu­rin tap­pio on voit­to: se kas­vat­taa har­ha­ku­vi­tel­maa vie­lä suu­rem­mis­ta voi­tois­ta. Voi­tot tuo­vat lä­hes hur­mok­sel­li­sen ti­lan, tap­pi­ot taas ki­ris­tä­vät mie­li­a­laa ja tun­nel­maa.

Pe­laa­mi­nen on ar­ka pu­hee­nai­he. Pelu­ri va­leh­te­lee pe­laa­mi­ses­ta, pe­laa­mi­seen käy­te­tyis­tä ra­ha­mää­ris­tä ja syyt­tää mui­ta on­gel­mis­taan.

Ra­ha­pe­li­riip­pu­vuus on kui­ten­kin hoi­det­ta­vis­sa. Pe­li­on­gel­miin kan­nat­taa ha­kea apua, ja myös lä­hei­set tar­vit­se­vat apua it­sel­leen.

Mis­tä apua?

Hoi­to­paik­ko­ja

- A-kli­ni­kat

- Mie­len­ter­veys­toi­mis­tot

- Pää­kau­pun­ki­seu­dul­la Pe­lik­li­nik­ka: pe­lik­li­nik­ka.fi: On­gel­ma­pe­laa­jat, lä­hei­set ja pe­li­on­gel­mia työs­sään koh­taa­vat am­mat­ti­lai­set, avo­hoi­to­pal­ve­lui­ta Hel­sin­gin, Van­taan ja Kau­ni­ais­ten yli 18-vuo­ti­ail­le asuk­kail­le.

- Kes­ki- ja Itä-Suo­mes­sa Pe­li­tu­ki: pe­li­tu­ki.fi: Toi­mii yh­teis­työs­sä Jy­väs­ky­läs­sä toi­mi­van So­va­tek-sää­ti­ön ja Kuo­pi­on krii­si­kes­kuk­sen kans­sa. So­va­tek ja Kuo­pi­on krii­si­kes­kus tar­jo­a­vat mak­su­si­tou­muk­sen pe­rus­teel­la apua myös alu­ei­den­sa mui­den kun­tien asuk­kail­le.

- Tam­pe­reel­la ja Po­ris­sa Lii­kaa­ko: lii­kaa­ko.com: Yk­si­tyi­nen päih­dek­li­nik­ka

Lai­tos­hoi­toa

- Pe­li­riip­pu­vuu­teen oma hoi­to-oh­jel­ma, hoi­toa myös lä­hei­sil­le

- Mak­su­si­tou­mus (ota yh­teyt­tä kun­nan so­si­aa­li­toi­mis­toon) tai oma­kus­tan­tei­nen hoi­to

- A-kli­nik­ka Oy:n päih­de­sai­raa­la, Avo­min­ne Päih­dek­li­nik­ka Oy, Kan­kaan­pään A-koti, Kan­ta­mo OyEs­pe­ri Ven­tus­ran­ta, Mai­vi­ta Oy, Päi­jät-Hä­meen Myl­ly­hoi­tok­li­nik­ka sekä ruot­sin­kie­li­sil­le Pix­nek­li­ni­ken

Ne­tis­sä

- Päih­de­link­ki: paih­de­link­ki.fi

- Pe­laa­jil­le suun­nat­tu Valt­ti-foo­ru­mi ja pe­laa­jien lä­hei­sil­le Hert­ta-foo­ru­mi

- Pe­luu­ri: pe­luu­ri.fi: Si­ni­nau­ha­lii­ton ja A-kli­nik­ka­sää­ti­ön tuot­ta­ma. Pe­luu­rin aut­ta­vaan pu­he­li­meen 0800 100 101 voi soit­taa ni­met­tö­mä­nä ja mak­sut­ta kaik­ki­al­ta Suo­mes­ta ar­ki­sin klo 12–18

- Kes­kus­te­lu­mah­dol­li­suus Oma Pe­luu­ri -si­vus­tol­la

- THL:n Pe­li­hai­tat-si­vus­to: https://thl.fi/fi/web/al­ko­ho­li-tu­pak­ka-ja-riip­pu­vuu­det/ra­ha­pe­lit

Ver­tais­tu­ki­ryh­miä

- Tie­toa Pe­luu­rin verk­ko­si­vuil­ta koh­das­ta ”Ver­tais­tu­ki­ryh­mät”

- Ni­met­tö­mät pe­lu­rit (Gamb­lers Ano­ny­mous): ni­met­to­mat­pe­lu­rit.fi

Ta­lou­del­li­set on­gel­mat

- Kun­nal­li­nen ta­lous- ja vel­ka­neu­von­ta oman kun­nan kaut­ta

- Oi­keu­sa­pu­toi­mis­ton ta­lous- ja vel­ka­neu­von­ta: oi­keus.fi

- Ta­kuu­sää­tiö: ta­kuu­saa­tio.fi: Vel­ka­lin­ja pu­he­li­mit­se 0800 9 8009 ar­ki­sin klo 10–14, cha­tin vä­li­tyk­sel­lä ma–to klo 12.30–15, val­ta­kun­nal­li­nen, mak­su­ton

Läh­teet:
https://paih­de­link­ki.fi/fi/tie­to­pank­ki/tie­tois­kut/pe­laa­mi­nen/pe­li­riip­pu­vuus
https://paih­de­link­ki.fi/fi/tie­to­pank­ki/tie­tois­kut/pe­laa­mi­nen/pe­li­riip­pu­vuu­den-hoi­to
https://paih­de­link­ki.fi/fi/tie­to­pank­ki/tie­tois­kut/pe­laa­mi­nen/ta­lous-ja-vel­ka­on­gel­mien-hoi­to
https://www.mai­vi­ta.fi/pe­li­riip­pu­vuus/

Lue tä­män vii­kon Päi­vä­mie­hes­tä ko­ke­muk­sia ra­ha­pe­li­riip­pu­vuu­des­ta.

1.7.2022

Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen painat alas. Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni, sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon. Ps. 18:28–29

Viikon kysymys