JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

In­nos­ta­va seu­ra­mat­ka Taa­lain­maal­le

Puhutaan maasta ja taivaasta
31.5.2018 6.37

Kuo­pi­o­lai­set, ke­si­ään Hei­nä­ve­den Pa­lo­kis­sa viet­tä­vät In­ke­ri ja Os­mo Pauk­ku­nen oli­vat tänä ke­vää­nä en­sim­mäis­tä ker­taa Ruot­sin Su­vi­seu­rois­sa. Os­mon haa­vee­na on ol­lut jo vuo­sien ajan pääs­tä mu­kaan Ruot­sin Su­vi­seu­roi­hin. Tänä ke­vää­nä tämä toi­ve to­teu­tui.

Pauk­ku­set mat­kus­ti­vat en­sin Jy­väs­ky­lään ja siel­tä lin­ja-au­tol­la ryh­män mu­ka­na Tur­kuun. Mat­ka jat­kui lai­va­kyy­dil­lä Ruot­sin puo­lel­le. In­ke­ri ja Os­mo odot­ti­vat seu­ro­ja suu­rel­la in­nol­la ja mie­len­kiin­nol­la.

Niin Ruot­sin Su­vi­seu­rois­sa, kuin seu­rois­sa yleen­sä­kin, Ju­ma­lan sa­nan kuu­le­mi­nen on seu­ro­jen kes­kei­sin tar­koi­tus. Saar­nat tul­kat­tiin seu­ra­vä­el­le suo­mek­si. Seu­rois­sa oli pal­ve­le­mas­sa suo­ma­lai­si­a­kin pu­hu­ja­vel­jiä. Saar­no­jen ohes­sa lau­le­tut Sii­o­nin lau­lut ja vir­ret kai­kui­vat sekä ruot­sik­si et­tä suo­mek­si, mikä ko­hot­ti juh­la­tun­nel­maa.

– Näis­sä­kin seu­rois­sa oli ilo koh­da­ta sekä uu­sia et­tä van­ho­ja us­ko­nys­tä­viä, Pauk­ku­set ker­toi­vat.

Seu­ra-alu­eel­la oli yl­lät­tä­vän pal­jon nuo­ria ja lap­si­per­hei­tä. Lau­an­tai-il­lan eh­tool­lis­kirk­ko oli myös vai­kut­ta­va ko­ke­mus.

In­ke­ri ker­toi ih­me­tel­len ja ihas­tel­len sun­nun­tai­päi­vän las­ten py­hä­kou­lu­het­kes­tä.

– Suu­ri mää­rä pie­niä lap­sia is­tui penk­ki­ri­veis­sään py­sy­en omil­la pai­koil­laan il­man van­hem­pi­aan. Kaik­ki lap­set kuun­te­li­vat hy­vin in­ten­sii­vi­ses­ti ker­to­mus­ta Daa­vi­dis­ta ja Gol­ja­tis­ta.

Kai­ken kaik­ki­aan seu­ra­jär­jes­te­lyis­sä ei In­ke­rin ja Os­mon mu­kaan ol­lut moit­teen si­jaa. Seu­rois­sa oli 800–1000 sa­nan­kuu­li­jaa. Ur­hei­lu­ta­lo ja kou­lu ym­pä­ris­töi­neen oli seu­ra-alu­ee­na riit­tä­vä. Pal­ve­lut pe­la­si­vat hy­vin. Mo­lem­mat suo­sit­te­le­vat läm­pi­mäs­ti kaik­kia osal­lis­tu­maan myös tu­le­viin Ruot­sin Su­vi­seu­roi­hin!

Su­vi­seu­rat pi­det­tiin Taa­lain­maal­la, noin 250 ki­lo­met­riä luo­tee­seen Tuk­hol­mas­ta, Bor­län­gen kun­nas­sa. Seu­ra­mat­kal­laan In­ke­ri ja Os­mo sekä muut ret­ke­läi­set sai­vat ihas­tel­la van­ho­ja kar­ja­ma­jo­ja riu­ku­ai­toi­neen sekä ym­pä­röi­vän luon­non kau­neut­ta. Mo­nel­le ret­ke­läi­sel­le oli jos­sa­kin elä­män­vai­hees­sa tul­lut tu­tuk­si sä­vel­mä Van­ha vir­si Taa­lain­maal­ta.

– Jot­kut ret­ke­läi­sis­tä aloit­ti­vat lau­la­maan Taa­lain­maan virt­tä, jo­hon toi­set her­kis­ty­en yh­tyi­vät, Os­mo muis­te­lee ret­kel­tä eri­tyi­se­nä mie­leen pai­nu­nut­ta het­keä.

Teks­ti: Mik­ko So­pa­nen

Kuva: Os­mo Pauk­ku­nen

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 30.5.2018