JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Kant­to­ri­na Ruot­sis­sa

Päivämies
Puhutaan maasta ja taivaasta
30.11.2018 6.24

Juttua muokattu:

31.12. 09:28
2019123109283420181130062400

Mu­sii­kin oma kie­li on sel­lai­nen, joka pu­hut­te­lee ja saa työn tun­tu­maan mie­lek­kääl­tä. Tätä miel­tä on ala­jär­ve­läi­nen Ahon Ter­hi, joka noin vii­si vuot­ta sit­ten muut­ti kant­to­rin työn pe­räs­sä Ruot­sin Es­kils­tu­naan.

Es­kils­tu­nan seu­ra­kun­nas­sa Ter­hil­lä oli vas­tuu­a­lu­ee­naan ruot­sin­suo­ma­lai­nen mu­siik­ki­työ. Työn li­säk­si hän sai toi­mia seu­rois­sa sä­es­tä­jä­nä joka ker­ta, kun pie­nes­sä rau­ha­nyh­dis­tyk­ses­sä seu­ro­ja jär­jes­tet­tiin.

– Es­kils­tu­nan vuo­sil­ta jäi iha­nat muis­tot, ja mi­nul­la on siel­lä tär­kei­tä ih­mi­siä, joi­ta on ilo käy­dä ter­veh­ti­mäs­sä, ker­too Ter­hi nyt, kun muut­to­kuor­ma on tuo­nut hä­net Taa­lain­maan Dala-Hus­by­hyn vii­me elo­kuun lo­pul­la.

Taa­lain­maal­la­kin kant­to­ri on viih­ty­nyt.

– Par­hai­ta puo­lia työs­sä­ni on mo­ni­puo­li­suus ja ih­mis­ten koh­taa­mi­nen. Työ­yh­tei­sö­ni on ter­ve ja läm­min­hen­ki­nen. Koen, et­tä saan koh­da­ta pal­jon ys­tä­väl­li­siä ja ai­to­ja ih­mi­siä, jo 10 vuo­den työ­ko­ke­muk­sel­la va­rus­tet­tu nuo­ri kant­to­ri ker­too.

– Jopa ruot­sin kie­li on al­ka­nut su­ju­maan pa­rem­min uu­des­sa ruot­sin­kie­li­ses­sä vi­ras­sa­ni Es­kils­tu­nan kie­li­kyl­vyn jäl­keen, hän hy­myi­lee.

Taa­lain­maan Rau­ha­nyh­dis­tys on Ter­hil­le vie­lä­kin ai­ka uu­si tut­ta­vuus. Vaik­ka seu­ra­mat­ka on tääl­lä pi­tem­pi, hän iloit­see, et­tä saa ol­la ihan myös seu­ra­vie­raa­na, kun rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä on usei­ta tai­ta­via sä­es­tä­jiä hä­nen li­säk­seen.

– Olen saa­nut ol­la seu­raa­mas­sa Taa­lain­maan Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen toi­min­taa, ja se on ihail­ta­van vil­kas­ta ja ak­tii­vis­ta. Kai­ken ikäi­sil­le löy­tyy toi­min­taa, ja it­se­kin olen pääs­syt niis­tä osal­li­sek­si eri ti­lai­suuk­sis­sa.

– Olen myös saa­nut tu­tus­tua uu­siin ih­mi­siin ja saa­nut tääl­lä ys­tä­viä, se on suu­ri ilo, Ter­hi li­sää.

Teks­ti ja kuva: Tii­na Hon­ka­nen

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 28.11.2018

31.5.2020

Jee­sus sa­noi: "Jos te ra­kas­tat­te mi­nua, te nou­da­tat­te mi­nun käs­ky­jä­ni. Minä kään­nyn Isän puo­leen, ja hän an­taa teil­le toi­sen puo­lus­ta­jan, joka on kans­san­ne ikui­ses­ti. Tämä puo­lus­ta­ja on To­tuu­den Hen­ki." Joh. 14:15-17

Viikon kysymys