JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Koti ja koulu yhteistyössä toisiaan arvostaen

Isopahkala Katri
Puhutaan maasta ja taivaasta
12.6.2016 12.57

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420160612125700

Paa­vo­lan ala­kou­lus­sa vie­tet­tiin tou­ko­kuus­sa ai­nut­laa­tuis­ta juh­la­het­keä. Hilk­ka ja Kari Pöys­kö jär­jes­ti­vät 12 lap­sen­sa kans­sa juh­lat opet­ta­jil­le, kun per­heen kuo­pus, Hil­ja­kai­sa, oli päät­te­le­mäs­sä kuu­det­ta luok­kaan­sa. Kaik­ki per­heen lap­set ovat käy­neet ala­kou­lun­sa Paa­vo­las­sa. Esi­koi­sen läh­dös­tä kou­lu­tiel­le on yli 30 vuot­ta. Pöys­kö­jen per­he­kuo­ro lau­loi juh­las­sa ne­li­ää­ni­ses­ti.

– Ku­kin lap­sis­tam­me sai eh­dot­taa, kei­tä opet­ta­jia kut­su­taan. Kut­su­kir­jei­tä lä­he­tim­me pa­ri­kym­men­tä. Myös kaik­ki ny­kyi­set opet­ta­jat ja kou­lun­käyn­ni­na­vus­ta­jat kut­sut­tiin mu­kaan, ker­to­vat Hilk­ka ja Kari.

Juh­lia val­mis­tel­tiin yh­teis­työs­sä kou­lun kans­sa. Kou­lun ar­kis­tos­ta saa­tiin vi­de­oi­ta ja va­lo­ku­via eri ti­lan­teis­ta, jois­sa Pöys­kön per­heen lap­sia oli ku­vat­tu. Niis­tä teh­tiin koos­te il­taa var­ten.

Juh­la­het­ken aluk­si lau­let­tiin yh­des­sä ke­väi­siä lau­lu­ja, ja jo­kai­nen Pöys­kön per­heen lap­si esit­täy­tyi ker­to­en oman elä­män­sä vai­heis­ta pe­rus­kou­lun jäl­keen. Pöys­kö­jen per­he­kuo­ro lau­loi ne­li­ää­ni­ses­ti Olen unes­sa use­as­ti si­nun ka­duil­las kou­lu­tie ja Pal­jon ois ai­het­ta lap­sel­la kiit­tää. Täy­te­kak­ku­kah­vien ää­rel­lä muis­tel­tiin yh­tei­siä kou­lu­vuo­sia.

– Vä­lil­lä ma­kei­ta nau­ru­ja, vä­lil­lä lii­ku­tuk­sen kyy­ne­liä. Luo­vu­tim­me kou­luun muis­tok­si pie­nen lah­jan­kin. Mie­les­täm­me ti­lai­suus oli to­del­la on­nis­tu­nut ja iki­muis­toi­nen. Oli iha­na ta­va­ta ys­tä­viä, en­ti­siä opet­ta­jia. Mu­ka­va oli seu­ra­ta myös las­tem­me iloa oman open ta­paa­mi­ses­ta, ku­vai­le­vat Hilk­ka ja Kari.

Pöys­köt ovat ko­ke­neet, et­tä pie­neh­kös­sä, noin 100 op­pi­laan ky­lä­kou­lus­sa ko­din ja kou­lun vä­li­nen yh­teis­työ on su­ju­nut ai­na hy­vin.

– Avoi­mes­ti on kes­kus­tel­tu per­heem­me ar­vois­ta ja olem­me ko­ke­neet opet­ta­jien nii­tä kun­ni­oit­ta­van.

Kou­lun joh­ta­ja­o­pet­ta­ja Sari Sink­ko­nen on opet­ta­nut 11 Pöys­kön per­heen las­ta, joi­ta­kin oma­na opet­ta­ja­na, toi­sia esi­mer­kik­si teks­tii­li­töi­den osal­ta. Aja­tus muis­te­luil­las­ta tuli mu­ka­va­na yl­lä­tyk­se­nä:

– Idea yl­lät­ti ja läm­mit­ti. Tot­ta kai olim­me kou­lun väen kans­sa in­nol­la mu­ka­na. Otet­tu­ja olim­me niin me ny­kyi­set opet­ta­jat kuin ai­kai­sem­mat­kin:

– Mah­ta­va idea!

– Voi­ko tä­män pa­rem­paa luot­ta­mus­lau­set­ta ko­dil­ta saa­da?

Ko­din ja kou­lun yh­teis­työ on ol­lut hy­vää myös kou­lun hen­ki­lö­kun­nan nä­kö­kul­mas­ta.

– Pöys­köt ovat kut­su­neet lä­hes kaik­ki uu­det opet­ta­jat vie­rai­lul­le ko­tiin­sa en­sim­mäi­seen van­hem­pain­vart­tiin. Näin on voi­tu heti al­kuun­sa tu­tus­tua pa­rem­min. Se on ol­lut var­mas­ti hyvä al­ku­sy­säys yh­teis­työl­le.

Sink­ko­sen mu­kaan tut­tuus luo ja tuo tur­val­li­suut­ta. On help­po pi­tää yh­teyt­tä, kun on ai­em­paa ko­ke­mus­ta per­hees­tä, mui­den mu­as­sa sen ar­vois­ta ja asen­teis­ta kou­lua ja ym­pä­ris­töä koh­taan. Opet­ta­jat ko­ki­vat, et­tä muis­te­luil­las­sa vä­lit­tyi mo­lem­min­puo­li­nen ar­vos­tus ja kun­ni­oi­tus.

Sari Sink­ko­nen yh­tyy jo eläk­keel­lä ole­van opet­ta­jan, Ju­ha­ni Hem­min, pu­heen­vuo­roon:

– Täs­sä­hän on in­no­vaa­tio, joka tu­li­si lait­taa

ja­koon!

KatriIsopahkala
27.5.2022

Hyvä on sen osa, joka luottaa Herraan, ei etsi apua pahan voimilta eikä käänny niiden puoleen, jotka valhetta palvelevat. Ps. 40:5

Viikon kysymys