JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Lähetys- ja opintomatkalla Suomessa

Martikainen Päivi
Puhutaan maasta ja taivaasta
21.4.2016 14.46

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420160421144600

KUVA: ELISA RAAPPANA

KUVA: ELISA RAAPPANA

Rod ja Elai­ne Ni­ku­la ovat saa­pu­neet Ame­ri­kas­ta, Min­ne­so­tan Rock­for­dis­ta Suo­meen lä­he­tys­mat­kal­le. Mat­ka kes­tää kol­me viik­koa, ja sen ai­ka­na jär­jes­te­tään usei­ta seu­ro­ja.

– Mu­ka­va ol­la tääl­lä, Rod to­te­aa.

– Hen­ki on sama val­ta­me­ren eri puo­lil­la.

Rod on juu­ri aloit­ta­nut työt LLC:n (La­es­ta­di­an Lut­he­ran Church) toi­mis­tol­la. Hän toi­mii kris­til­li­sen kas­va­tus­työn, koti- ja per­he­työn sekä mu­siik­ki­työn pa­ris­sa.

– On suu­ri Ju­ma­lan lah­ja työs­ken­nel­lä tois­ten us­ko­vais­ten kans­sa, hän ko­kee.

– Meil­lä on pal­jon ai­het­ta iloon ja kii­tok­seen.

Ro­din toi­men­ku­vaan kuu­luu suun­ni­tel­la kris­til­lis­tä kas­va­tus­työ­tä Ame­ri­kan seu­ra­kun­nis­sa: an­taa tu­kea ja tuot­taa ma­te­ri­aa­lia muun mu­as­sa päi­vä­ker­ho-, py­hä­kou­lu- ja rip­pi­kou­lu­työ­hön.

– Työ on omaa us­koa vir­kis­tä­vää ja ulot­tuu pie­nim­mis­tä van­him­piin as­ti. Tar­vit­sem­me Ju­ma­lan sa­nan ope­tus­ta joka päi­vä.

Koti- ja per­he­työ on uu­si työ­muo­to, joka on vie­lä ke­hi­tys­vai­hees­sa.

– Py­rim­me tuot­ta­maan tu­ki­ma­te­ri­aa­lia per­he- ja di­a­ko­ni­a­toi­mi­kun­nil­le. En­sin täy­tyy ym­mär­tää, mitä per­heet ja ko­dit tar­vit­se­vat – sit­ten voi miet­tiä, mi­ten työ­tä ke­hi­te­tään, Rod to­te­aa.

LLC on ko­ko­a­mas­sa kir­jaa The Voi­ce of Zion - ja Shep­herd’s Voi­ce -leh­dis­sä jul­kais­tuis­ta ar­tik­ke­leis­ta. Myös SRK:n kans­sa teh­dään yh­teis­työ­tä, esi­mer­kik­si sen tuot­ta­maa ma­te­ri­aa­lia kään­ne­tään eng­lan­nik­si.

– Koti- ja per­he­työ ja sen tar­peet ovat Ame­ri­kas­sa ja Suo­mes­sa pit­käl­ti sa­man­lai­set, Rod nä­kee.

Ro­din kol­mas vas­tuu­a­lue on LLC:n mu­siik­ki­työn ke­hit­tä­mi­nen. Työ­hön kuu­luu or­ga­ni­soi­da mu­siik­ki­ko­mi­te­oi­ta ja kuo­ro­toi­min­taa seu­ra­kun­nis­sa, jot­ta kaik­ki hei­dän uu­den lau­lu­kir­jan­sa lau­lut saa­tai­siin ää­ni­tet­tyä. Eri­lai­sia cd-le­vy­jä on­kin suun­nit­teil­la.

Uu­si lau­lu­kir­ja on jo käy­tös­sä, sä­es­tys­kir­ja on val­mis­tu­mas­sa Ame­ri­kan su­vi­seu­roi­hin.

Rod iloit­see sii­tä, et­tä pys­tyi tu­le­maan Suo­men-mat­kal­le niin pian uu­den työn aloit­ta­mi­sen jäl­keen:

– Olen op­pi­nut pal­jon Suo­mes­sa teh­tä­väs­tä työs­tä. On hyvä, et­tä on toi­sia, joi­hin voi tu­keu­tua.

Ni­ku­loi­den mat­ka päät­tyy Ruot­sin su­vi­seu­roi­hin 6.–8. tou­ko­kuu­ta.

Vaik­ka mat­ka ei ole kes­tä­nyt vie­lä kau­an, Rod on saa­nut pal­vel­la jo useis­sa seu­ra­ti­lai­suuk­sis­sa Ou­lun seu­dul­la.

– On erit­täin mu­ka­vaa ol­la tääl­lä. Olem­me ko­ke­neet pal­jon rak­kaut­ta, ja tun­tuu kuin oli­sim­me tun­te­neet ta­paa­mam­me ih­mi­set jo kau­an, Elai­ne ker­too.

Hän on Suo­mes­sa jo nel­jät­tä ker­taa. Ro­dil­le, jon­ka iso­van­hem­mat ovat Suo­mes­ta ko­toi­sin, mat­ka on toi­nen.

Ni­ku­lat ker­to­vat, et­tä hei­dän ko­to­naan Ame­ri­kas­sa on käy­nyt pal­jon suo­ma­lai­sia vie­rai­ta. Näi­tä ys­tä­viä he ovat ta­van­neet jo täl­lä­kin mat­kal­la.

PäiviMartikainen
27.5.2022

Hyvä on sen osa, joka luottaa Herraan, ei etsi apua pahan voimilta eikä käänny niiden puoleen, jotka valhetta palvelevat. Ps. 40:5

Viikon kysymys