JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Luottavaisena puhujan rinnalla

Puhutaan maasta ja taivaasta
6.1.2023 9.45

Juttua muokattu:

5.1. 13:40
2023010513403920230106094500
Irma Kallunki kokee, että Hannu-puolison puhujantehtävällä on ollut perheen arkielämään rauhoittava vaikutus.

Irma Kallunki kokee, että Hannu-puolison puhujantehtävällä on ollut perheen arkielämään rauhoittava vaikutus.

Anna Karjula

Irma Kallunki kokee, että Hannu-puolison puhujantehtävällä on ollut perheen arkielämään rauhoittava vaikutus.

Irma Kallunki kokee, että Hannu-puolison puhujantehtävällä on ollut perheen arkielämään rauhoittava vaikutus.

Anna Karjula

An­na Kar­ju­la

Pu­hu­jan puo­li­son teh­tä­vä on Ir­ma Kal­lun­gil­le tut­tu pian nel­jän­kym­me­nen vuo­den ajal­ta. Per­hee­seen odo­tet­tiin juu­ri kuu­det­ta las­ta, kun Kuu­sa­mon ko­ti­sii­o­nis­ta tuli pyyn­tö Han­nu-avi­o­mie­hen aset­ta­mi­ses­ta sa­nan­pal­ve­li­jak­si.

– On­nek­si saim­me tie­don asi­as­ta etu­kä­teen en­nen teh­tä­vään siu­naa­mis­ta, niin osa­sim­me hie­man val­mis­tau­tua.

Vaik­ka teh­tä­vä on tuo­nut per­heel­le vai­vaa­kin, pääl­lim­mäi­se­nä on sil­ti kii­tol­li­suus sen mu­ka­na tul­lees­ta siu­nauk­ses­ta. Kal­lun­ki ko­kee, et­tä puo­li­son saar­na­vuo­ro­jen myö­tä us­ko­na­sia on kuin pa­kos­ta ol­lut esil­lä ar­jes­sa.

– Asia on meil­le yh­tei­nen ja sil­lä on ol­lut rau­hoit­ta­va vai­ku­tus per­heen elä­mään.

Ir­ma Kal­lun­ki ker­too saa­neen­sa myön­tei­sen ku­van saar­na­mie­hen vai­mon roo­lis­ta omal­ta äi­dil­tään. Myös Kuu­sa­mos­sa van­hem­pien ih­mis­ten roh­kai­su on jää­nyt läm­pi­mä­nä mie­leen.

Las­ten ol­les­sa pie­niä hän vas­ta­si heis­tä usein yk­sin mie­hen ol­les­sa seu­ra­mat­kal­la.

– Tun­tui hy­väl­tä, kun lap­set­kin mie­lel­lään tyy­tyi­vät ti­lan­tee­seen. Toki Han­nu ot­ti usein hei­tä mu­kaan­kin seu­ra­mat­koil­le, Kal­lun­ki muis­te­lee.

Puo­li­so läh­tee jos­kus it­se­kin mat­kaan.

– Jos ko­ti­paik­ka­kun­nal­ta tu­lee toi­nen­kin pu­hu­ja vai­moi­neen kyy­tiin, hel­pos­ti sii­nä syn­tyy ys­tä­vyyt­tä ja ver­tais­tu­kea.

Myös ny­kyi­ses­sä Raa­hen ko­ti­sii­o­nis­sa kak­si ker­taa vuo­des­sa vie­tet­tä­vät pu­hu­jien ja puo­li­soi­den yh­tei­set il­lat ovat an­ta­neet voi­maa.

Kal­lun­ki roh­kai­see­kin pu­hu­jan teh­tä­vään pyy­det­ty­jä.

– Vaik­ka oli­si nuo­ren­kin per­heen ti­lan­tees­ta ky­sy­mys, niin teh­tä­vän vas­taa­not­ta­mi­nen an­taa sa­mal­la sitä, mikä meil­le on tär­kein­tä elä­mäs­sä.

Saar­no­jen val­mis­te­luun Ir­ma Kal­lun­gil­la ei ole ol­lut ta­pa­na osal­lis­tua.

– Jos Han­nul­la on alus­tus tu­los­sa, niin sil­loin olem­me kes­kus­tel­leet ai­hees­ta yh­des­sä. Koen sen rik­kau­te­na.

Jos­kus Kal­lun­ki on jopa näh­nyt pai­na­jai­sia, et­tä hä­nen oli­si it­se pi­tä­nyt men­nä pu­hu­jan pai­kal­le. Puo­li­son­sa saar­na­vuo­ro­ja hän ei kui­ten­kaan stres­saa.

– Mi­nul­la on sel­lai­nen ru­kous, et­tä Ju­ma­la avai­si sekä pu­hu­jal­le et­tä kuu­li­joil­le sen, mikä tu­lee tar­pee­seen juu­ri sii­nä het­kes­sä.

Kal­lun­gin ko­ke­muk­sen mu­kaan eri kuu­li­jat saa­vat eri ai­koi­na ja eri pu­heis­ta ra­vin­toa sie­lul­leen.

– Yk­si­kin asia voi jos­kus ruok­kia ja riit­tää evääk­si sil­le ker­ral­le, hän to­te­aa.

Vaik­ka ajat ovat vaa­ti­vam­pia, toi­saal­ta pu­hu­jia on enem­män kuin en­nen.

– Jos on han­ka­la het­ki kä­sil­lä elä­mäs­sä, niin yleen­sä joku toi­nen voi men­nä ti­lal­le, Kal­lun­ki huo­maut­taa.

Pu­hu­jat tun­ne­taan ko­ti­sii­o­nis­saan. Ir­ma Kal­lun­gin mie­les­tä se on en­nen kaik­kea hy­vin tur­val­lis­ta.

6.2.2023

Minä luotan sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi. Minä laulan kiitosta Herralle, hän pitää minusta huolen. Ps. 13:6

Viikon kysymys