JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

”Markkinointimme päätarkoitus on rohkaista ihmisiä uskomaan”

Puhutaan maasta ja taivaasta
14.1.2022 6.00

Juttua muokattu:

11.1. 14:24
2022011114240820220114060000

Juhani Ojalehto

Juhani Ojalehto

Heli Säk­ki­nen

– Tämä työ­teh­tä­vä vas­taa kou­lu­tus­ta­ni, vaik­ka ei sil­lä kyl­lä ole mi­tään te­ke­mis­tä mat­kai­lun kans­sa, SRK:lla mark­ki­noin­nin pro­jek­ti­pääl­lik­kö­nä vuo­den ajan toi­mi­nut Tuu­lia Pel­ko­nen nau­raa.

– Olen opis­kel­lut kaup­pa­tie­tei­tä, pää­ai­nee­na mat­kai­lun mark­ki­noin­ti ja joh­ta­mi­nen.

SRK on Pel­ko­sel­le en­sim­mäi­nen työ­paik­ka ke­sän 2020 val­mis­tu­mi­sen jäl­keen.

– Mi­nul­la ei kos­kaan käy­nyt mie­les­sä, et­tä voi­sin pää­tyä tän­ne töi­hin, hän hy­myi­lee.

Mark­ki­noin­nin pro­jek­ti­pääl­li­kön toi­men­ku­va on SRK:lla uu­si. Teh­tä­vän­ku­va on hy­vin mo­ni­nai­nen. Pel­ko­nen on laa­ti­nut SRK:lle mark­ki­noin­tist­ra­te­gi­an, nyt työn al­la on mark­ki­noin­ti­suun­ni­tel­mat eri tuot­teil­le, ku­ten leh­dil­le, jul­kai­suil­le, lei­reil­le ja Kuu­le-so­vel­luk­sel­le.

– Nyt kun olen näh­nyt SRK:n jul­kai­su­jen ja ta­pah­tu­mien vuo­den­kier­ron, on hel­pom­pi hah­mot­taa, min­kä ver­ran työ­tä mi­kä­kin vaa­tii. Sen myö­tä saan teh­tyä re­a­lis­ti­set suun­ni­tel­mat. Suu­rem­pia kam­pan­joi­ta pi­tää osa­ta ri­po­tel­la pit­kin vuot­ta ja jul­kai­su­viik­ko­jen lo­maan niin, et­tä graa­fi­set suun­nit­te­li­jat­kin sel­viy­ty­vät niis­tä koh­tuu­del­la.

Ai­em­min jul­kai­su­jen mark­ki­noin­ti on SRK:lla hoi­det­tu muun työn ohes­sa, il­man suu­rem­paa suun­nit­te­lua.

– Mi­nun työ­ni on hel­pot­taa mui­den työ­tä tääl­lä SRK:lla ja toi­saal­ta myös asi­ak­kaan elä­mää: kun hä­nel­lä on riit­tä­väs­ti tie­toa tuot­tees­ta, os­to­pää­tös on hel­pom­pi teh­dä, Pel­ko­nen to­te­aa.

Ai­kai­sem­min SRK jul­kai­si vä­hem­män kir­jo­ja ja ää­nit­tei­tä.

– Moni os­ti ne kaik­ki ihan jo kan­na­tuk­sen vuok­si, Pel­ko­nen tie­tää.

– Ny­kyi­sin, kun uu­sia jul­kai­su­ja tu­lee 10–15 joka vuo­si, ei voi­da olet­taa, et­tä ne kaik­ki os­te­taan joka ko­tiin. Mark­ki­noin­nin roo­li on tär­keä, jot­ta jo­kai­nen osaa hank­kia juu­ri ha­lu­a­man­sa tuot­teet.

Pel­ko­nen koor­di­noi jul­kai­su­viik­koon liit­ty­vää työ­tä, joka al­kaa jo pari kuu­kaut­ta ai­em­min suun­nit­te­lul­la ja ai­ka­tau­lut­ta­mi­sel­la.

– Yh­des­sä kus­tan­nus­pääl­li­kön, kus­tan­nus­toi­mit­ta­jien, mu­sii­kin ja mark­ki­noin­nin asi­an­tun­ti­jan sekä mo­ni­me­di­a­toi­mit­ta­jan ja graa­fis­ten suun­nit­te­li­joi­den kans­sa saam­me nos­tet­tua jul­kai­su­jen olen­nai­sim­mat si­säl­löt esiin. Mi­nun teh­tä­vä­ni on huo­leh­tia, et­tä asi­a­kas­nä­kö­kul­ma tu­lee huo­mi­oi­tua, hän sa­noo.

Mark­ki­noin­ti­hen­ki­lö toi­mii yh­teis­työs­sä myös SRK:n vies­tin­tä- ja ta­lous­pääl­li­köi­den, jul­kai­su­sih­tee­rin, leh­tien toi­mit­ta­jien, säh­köi­sen vies­tin­nän asi­an­tun­ti­jan, Kuu­le-koor­di­naat­to­rin ja jul­kai­su­myy­mä­län väen kans­sa. Työ­ka­ve­rei­den ohes­sa Pel­ko­nen te­kee yh­teis­työ­tä rau­ha­nyh­dis­tys­ten jul­kai­su­vas­taa­vien kans­sa.

– He ovat tär­keä link­ki sii­nä, et­tä vies­tit me­ne­vät rau­ha­nyh­dis­tys­ten si­säl­lä eteen­päin.

Tuu­lia Pel­ko­nen ot­ti vuo­si sit­ten mark­ki­noin­nin pro­jek­ti­pääl­li­kön teh­tä­vän vas­taan vaih­te­le­vin aja­tuk­sin.

– Toi­saal­ta ei ol­lut mi­tään eri­tyi­siä odo­tuk­sia, toi­saal­ta odo­tin ko­vas­ti, et­tä pää­si­sin käyt­tä­mään am­mat­ti­tai­to­a­ni.

Pel­ko­nen on koh­dan­nut työs­sään niin ilo­ja kuin haas­tei­ta. Yh­tä ky­sy­mys­tä hän on vuo­den ku­lu­es­sa py­säh­ty­nyt miet­ti­mään use­am­man ker­ran: mi­ten ta­voit­taa nuo­ret ai­kui­set?

– Ar­ve­len, et­tä on mo­nia sel­lai­sia, jot­ka ei­vät ti­laa Päi­vä­mies­tä ei­vät­kä Kuu­lea, ei­vät seu­raa SRKny­tin so­mea ja läh­te­vät seu­ra­pen­kis­tä pois heti pu­heen jäl­keen, en­nen kuu­lu­tuk­sia. Meil­lä on iso mas­sa, jota em­me ta­voi­ta. Sii­hen kun kek­si­si jo­tain, hän huo­kai­see.

Ko­ro­na-ajan myö­tä mo­nien rau­ha­nyh­dis­tys­ten toi­min­ta on ol­lut tau­ol­la. Sen seu­rauk­se­na SRK:n jul­kai­su­jen verk­ko­kau­pan myyn­ti on kas­va­nut.

– Rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­tä on tul­lut hy­vin eri­lai­sia toi­vei­ta: yk­si on huo­lis­saan sii­tä, et­tä on­han ry:il­lä jat­kos­sa­kin jul­kai­su­myyn­tiä, toi­nen taas toi­voo, et­tä siir­ryt­täi­siin en­tis­tä­kin enem­män verk­ko­kaup­paan. It­se ajat­te­len, et­tä mo­lem­pia tar­vi­taan, Pel­ko­nen sa­noo.

Mark­ki­noin­nis­ta saa­tu­jen pa­laut­tei­den mu­kaan osa ih­mi­sis­tä on Tuu­lia Pel­ko­sen sa­noin ”suo­ras­taan kau­his­tu­nei­ta sii­tä, et­tä SRK:n tuot­tei­ta yli­pää­tään mark­ki­noi­daan”.

– Olen sa­maa miel­tä, et­tei ag­g­res­sii­vi­nen mark­ki­noin­ti sovi näi­hin tuot­tei­siin. Mark­ki­noin­tia ei sil­ti tar­vit­se pe­lä­tä, se­hän on ih­mis­ten aut­ta­mis­ta. Ja voi­si­ko tär­ke­äm­piä tuot­tei­ta ol­la kuin mitä me myym­me? hän ky­syy ja jat­kaa:

– On mu­ka­va mark­ki­noi­da sel­lai­sia tuot­tei­ta, joi­den ta­ka­na voi it­se seis­tä; nämä tuot­teet vas­taa­vat täy­sin omaa ar­vo­maa­il­maa­ni. Ja on hyvä muis­taa, et­tä mark­ki­noin­tim­me pää­tar­koi­tus on roh­kais­ta ih­mi­siä us­ko­maan.

19.5.2022

Jeesus sanoo: ”Minä annan teille uuden käskyn: rakastakaa toisianne! Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toinen toistanne.” Joh. 13:34

Viikon kysymys