JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Mo­nen­lai­sia su­vi­seu­ra­muis­to­ja

Puhutaan maasta ja taivaasta
8.7.2021 9.10

Juttua muokattu:

8.7. 09:10
2021070809105620210708091000

Tii­na Tof­fe­ri

Tor­ni­o­lai­sel­le Han­na Kin­nu­sel­le sana su­vi­seu­rat on hy­vin ke­säi­nen, mut­ta myös juh­lal­li­nen. Sii­hen liit­tyy läm­pöä, yh­teen­kuu­lu­vuut­ta sekä rak­kaut­ta toi­sia us­ko­vai­sia koh­taan. Se on kuin tai­vaan juh­la, jol­la on al­ku, mut­ta ei lop­pua.

Kin­nu­sen var­hai­sim­mat su­vi­seu­ra­muis­tot ovat lap­suu­des­ta.

– Äi­ti ja isä kul­jet­ti­vat mei­tä ai­na suvi­seu­roi­hin, kun se vain oli isän töi­den tai per­he­ti­lan­teen puo­les­ta mah­dol­lis­ta. Al­ku­vuo­si­na ma­joi­tus oli tel­tois­sa. Su­vi­seu­rois­sa van­hem­mat an­toi­vat ra­han omiin os­tok­siin, ja kun se oli käy­tet­ty, teh­tiin työ­vuo­ro­ja, jot­ta sai os­tet­tua il­lem­mal­la­kin jää­te­löä. Lap­se­na oli mu­ka­va is­tua seu­ra­tel­tas­sa kuu­ro­jen tulk­kauk­sen lä­hel­lä. Sitä oli mu­ka­va seu­ra­ta pu­heen kuun­te­lun lo­mas­sa.

Han­na Kin­nu­sen suvi­seu­roi­hin on kuu­lu­nut mo­nen­lai­sia työ­vuo­ro­ja. Lap­suu­des­sa työt oli­vat aluk­si ros­kien ke­räys­tä. Sit­tem­min nuo­ruu­den ja ai­kui­suu­den myö­tä työ­teh­tä­vät ovat vaih­del­leet.

– Työ­vuo­ro­ja olen teh­nyt jo­kai­sis­sa suvi­seu­rois­sa, jois­sa olen ol­lut ai­na sii­hen saak­ka, et­tä olen saa­nut oman per­heen, Kin­nu­nen muis­te­lee.

Tor­ni­o­lai­se­na Kin­nu­nen on osal­lis­tu­nut myös Ruot­sin su­vi­seu­ro­jen jär­jes­tä­mi­seen. Niis­sä hän on toi­mi­nut seu­ra­kant­to­ri­na. En­sim­mäi­nen su­vi­seu­ra­kant­to­rin teh­tä­vä oli Ka­li­xin su­vi­seu­rois­sa, kun Kin­nu­nen oli vain 17-vuo­ti­as. Su­vi­seu­ra­kant­to­rin teh­tä­vis­tä on jää­nyt mie­leen, kuin­ka seu­ra­kan­sa lau­loi voi­mal­li­ses­ti pää­tös­virt­tä. Het­ki oli juh­la­va ja lii­kut­ta­va.

– Nuo­re­na oli sa­nan kuu­le­mi­nen ja il­tai­sin tel­tas­sa lau­la­mi­nen tär­kei­tä suvi­seu­roi­hin kuu­lu­via asi­oi­ta. Nuo­ruu­teen kuu­lui myös vah­vas­ti ys­tä­vien ta­paa­mi­nen seu­ra­ken­täl­lä mui­hin ikä­kau­siin ver­rat­tu­na. Seu­ra­ken­täl­le lai­tet­tiin maa­han vilt­ti, jos­sa ys­tä­vät ja tut­ta­vat saat­toi­vat vaih­taa kuu­lu­mi­sia.

Kin­nu­sen per­heel­le suvi­seu­rat ovat ai­na ol­leet vuo­den ko­ho­koh­ta.

– Meil­lä on ol­lut mo­nen­lai­sia sat­tu­muk­sia su­vi­seu­ra­mat­koil­la. Kai­kes­ta on sel­vit­ty, tar­vit­tu pal­jon huu­mo­ria ja pit­kä­mie­li­syyt­tä. Erään lap­sem­me sai­raus tuo haas­tei­ta mei­dän suvi­seu­roi­hin läh­te­mi­seen. Seu­ra­ken­täl­lä yö­py­mi­nen hä­nen kans­saan ei ole mah­dol­lis­ta.

Tor­ni­on Su­vi­seu­rat vuon­na 2016 oli­vat Kin­nu­sen per­heel­le to­del­la tär­ke­ät.

– Saim­me ol­la jär­jes­tä­mäs­sä Su­vi­seu­ro­ja omal­le ko­ti­paik­ka­kun­nal­lem­me. Tal­kois­sa käy­tiin ah­ke­ras­ti. Su­vi­seu­ro­jen al­ka­es­sa ko­ti­pi­haam­me saak­ka kai­kui seu­ra­ken­täl­tä ää­niä. Meil­lä oli mah­dol­li­suus ol­la seu­rois­sa joka päi­vä. Se oli uut­ta mei­dän nuo­rim­mil­le lap­sil­le.

Kin­nu­sen per­hees­tä ei pääs­ty läh­te­mään Po­rin Su­vi­seu­roi­hin. Han­na jär­jes­ti puo­li­son­sa Mar­tin kans­sa omal­le pi­hal­leen Su­vi­seu­rat, joi­hin he kut­sui­vat su­ku­lai­sia ja ys­tä­viä.

– Meil­lä oli noin 60 vie­ras­ta vii­kon­lo­pun ai­ka­na viet­tä­mäs­sä Su­vi­seu­ro­ja pi­hal­lam­me. Se oli­kin hy­vää har­joi­tus­ta vii­me kesän seu­ro­ja var­ten, vaik­ka tuol­loin ei ol­lut mi­tään tie­toa, et­tä tu­li­si ai­ka, jol­loin ku­kaan ei pää­se Su­vi­seu­roi­hin.

Lue koko haas­tat­te­lu täl­lä vii­kol­la (7.7.) il­mes­ty­nees­tä Päi­vä­mies-leh­des­tä.

26.7.2021

Sinä tah­dot si­sim­pää­ni to­tuu­den – il­moi­ta siis mi­nul­le vii­sau­te­si! Ps. 51:8

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.