JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Pal­kit­tu kuva vie poh­joi­sen opis­tol­le ja lau­lun mai­se­maan

Kallunki Hanna
Puhutaan maasta ja taivaasta
17.3.2018 6.58

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420180317065800

Ou­lu­lai­sen San­na Kroo­kin Ra­nu­an opis­to­lai­ses­ta ot­ta­ma Ven­la-kuva (ohes­sa) pal­kit­tiin Ku­va­jour­na­lis­mi 2017 -kil­pai­lus­sa. Ku­vaa luon­neh­di­taan pal­kin­to­pe­rus­te­luis­sa sekä ajat­to­mak­si et­tä tä­hän het­keen juur­tu­neek­si. ”Kuva on tai­dok­kaal­la ta­val­la pel­kis­tet­ty ja lie­vä yli­va­lo­tus luo sii­hen etee­ri­sen tun­nel­man”, pe­rus­te­luis­sa to­de­taan.

Kroo­kin kuva voit­ti vii­me vii­kol­la käy­dys­sä kil­pai­lus­sa Hen­ki­lö­ku­va 2017 -sar­jan. Krook ko­kee saa­man­sa pal­kin­non mer­kit­tä­vä­nä tun­nus­tuk­se­na.

– Koen ni­me­no­maan ole­va­ni ih­mis­ten ku­vaa­ja, sik­si hen­ki­lö­ku­va­sar­jan voit­to tun­tuu juu­ri omal­ta, hän ker­too.

Pro­jek­til­le nimi Sii­o­nin lau­lus­ta

Pal­kit­tu kuva on osa ku­va­sar­jaa, joka on ku­vat­tu Ra­nu­an kris­til­li­sel­lä kan­sa­no­pis­tol­la. Krook on ni­men­nyt ky­sei­sen ku­vausp­ro­jek­tin ni­mel­lä Var­ten tai­vas­ta luo­tu.

– Pro­jek­tis­sa ku­va­sin vii­me ke­vää­nä nuo­ria Ra­nu­an kris­til­li­sel­lä kan­sa­no­pis­tol­la. Ni­men­sä se sai, kun kä­vin en­sim­mäis­tä ker­taa elä­mäs­sä­ni seu­rois­sa Ra­nu­an Rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä ja kuu­lin Sii­o­nin lau­lun 309. Sii­nä oli osit­tain vir­res­ta tu­tut sa­nat, mut­ta ta­vat­to­man kau­nis sä­vel. Sä­vel ja tuo sä­keis­tö jäi­vät vah­vas­ti mie­lee­ni, Krook ku­vai­lee.

Ku­vausp­ro­jek­tiin Kroo­kin in­noit­ti kiin­nos­tus van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­suut­ta koh­taan.

– Olen elä­nyt mel­kein koko ikä­ni Poh­jois-Poh­jan­maal­la, ja van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­suus on ai­na ol­lut sii­nä ym­pä­ril­lä. En kui­ten­kaan voi sa­noa tun­te­va­ni van­hoil­lis­les­ta­di­o­lais­ta kult­tuu­ria. Ha­lu­sin tu­tus­tua sii­hen vä­hän pa­rem­min, Ou­lun seu­ra­kun­tien tie­dot­ta­ja­na työs­ken­te­le­vä Krook ker­too.

Pot­ret­te­ja ja mil­jöö­tä

Kun hän poh­dis­ke­li, mi­ten ai­het­ta lä­hes­tyi­si, mie­leen tuli Ra­nu­an opis­to. Syn­tyi ku­va­sar­ja, joka koos­tuu nuor­ten pot­re­teis­ta ja tyh­jis­tä mil­jöö­ku­vis­ta.

– En va­li­koi­nut ketä ku­va­sin, vaan ku­va­sin kaik­ki ne nuo­ret, joil­ta oli ku­vaus­lu­pa.

Toi­min­taa ku­vis­sa ei juu­ri ole, sil­lä oli­si ol­lut vai­ke­aa va­li­koi­da toi­min­nal­li­siin ku­viin vain ku­vaus­lu­van an­ta­nei­ta.

Ku­vat on otet­tu fil­mil­le, mikä on di­gi­ku­vaa­mis­ta hi­taam­paa.

– Se vai­kut­taa var­mas­ti myös ku­vat­ta­vaan ja sitä myö­tä ku­viin, Krook to­te­aa.

Fil­mi­ku­vaus vai­kut­taa myös ku­vien mää­riin: Krook ot­ti kus­ta­kin nuo­res­ta vain noin 10–20 ku­vaa.

Valo on tär­ke­ää

Pal­kit­tua Ven­la-ku­vaa Krook pi­tää omil­le ku­vil­leen tyy­pil­li­se­nä.

– Pi­dän va­los­ta ja yk­sin­ker­tai­sis­ta, eh­kä py­säh­ty­neis­tä­kin ku­vis­ta.

Kuva Ven­las­ta on otet­tu hä­nen huo­nees­saan.

– Tämä kuva otet­tiin ihan lo­puk­si, kun ik­ku­nas­ta hei­jas­tui kau­nis valo Ven­lan huo­neen sei­nään, Krook muis­te­lee.

Ki­vo­ja koh­taa­mi­sia

Ku­vausp­ro­jek­ti Ra­nu­an opis­tol­la oli Kroo­kin mie­les­tä tosi kiin­nos­ta­va ja mu­ka­va ko­ke­mus.

– Koin ole­va­ni ter­ve­tul­lut, vaik­ken tun­te­nut ke­tään ei­kä paik­ka ol­lut mi­nul­le tut­tu. Opis­tol­la kä­vin vii­si ker­taa, ku­vaa­mas­sa kol­me ker­taa, kah­del­la ker­ral­la olin myös muu­ta­man yön.

Krook ha­lu­aa­kin kiit­tää nuo­ria ja Ra­nu­an opis­ton vä­keä.

– Nuo­ret oli­vat tosi fik­su­ja ja mu­ka­via, mi­nul­le ai­na­kin ne oli­vat tosi ki­vo­ja koh­taa­mi­sia. Toi­vot­ta­vas­ti myös heil­le. Nuo­ril­la oli hie­no kyky ol­la läs­nä ku­vas­sa.

Opis­ton ää­ni­mai­se­ma jäi eri­tyi­ses­ti Kroo­kin mie­leen.

– Opis­tol­la koko ajan kuu­lui mu­siik­kia, pal­jon tai­ta­vaa yh­teis­tä lau­lua ja soit­toa. Har­mi, et­tei ku­vis­ta kuu­le sitä.

Ku­via sii­tä, mitä nä­kee

Va­lo­ku­vaa­mi­nen on Kroo­kil­le tär­ke­ää, osa iden­ti­teet­tiä.

– Ku­vaan, kos­ka se tun­tuu oi­ke­al­ta. Sen kaut­ta voin tu­tus­tua maa­il­maan ym­pä­ril­lä­ni, ker­toa ta­ri­noi­ta omal­la ta­val­la­ni ja ta­va­ta ih­mi­siä.

Var­ten tai­vas­ta luo­tu -ku­vausp­ro­jek­tin ta­voit­teis­ta Krook to­te­aa:

– Ta­voit­tee­na oli oi­ke­as­taan vain ku­va­ta mitä näen. Sitä en tie­dä, mitä ko­ko­nai­suu­des­ta syn­tyy. Kir­ja tai näyt­te­ly voi­si ol­la mah­dol­li­nen.

Pro­jek­ti jat­kuu edel­leen.

– Ku­vaan uu­des­taan nii­tä mu­ka­na ol­lei­ta nuo­ria, jot­ka ha­lu­a­vat jat­kaa. Teen tätä päi­vä­työn ja mui­den ku­vap­ro­jek­tien ohes­sa sekä per­hee­näi­ti­nä, jo­ten uut­ta syn­tyy hi­taas­ti, Krook ker­too.

Kuva: San­na Krook

HannaKallunki
12.7.2020

Jee­sus sa­noi Pie­ta­ril­le: "Sinä olet Pie­ta­ri, ja täl­le kal­li­ol­le minä ra­ken­nan kirk­ko­ni. Sitä ei­vät tuo­ne­lan por­tit voi­ta. Minä olen an­ta­va si­nul­le tai­vas­ten val­ta­kun­nan avai­met." Matt. 16:18-19

Viikon kysymys