JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Perhehoitaja antaa turvaa ja huolenpitoa

Puhutaan maasta ja taivaasta
3.2.2023 9.00

Juttua muokattu:

2.2. 13:33
2023020213333120230203090000
Kaustisella asuvat Tanja ja Antero Pajukangas ovat toimineet muutaman vuoden ajan perhehoitajina.

Kaustisella asuvat Tanja ja Antero Pajukangas ovat toimineet muutaman vuoden ajan perhehoitajina.

Kaustisella asuvat Tanja ja Antero Pajukangas ovat toimineet muutaman vuoden ajan perhehoitajina.

Kaustisella asuvat Tanja ja Antero Pajukangas ovat toimineet muutaman vuoden ajan perhehoitajina.

Rit­va Nau­ha

Per­he­hoi­ta­jan teh­tä­vä on huo­leh­tia ti­la­päi­ses­ti lap­sen hy­vin­voin­nis­ta, kas­va­tuk­ses­ta ja ke­hi­tyk­ses­tä. Kun lap­si läh­tee, voi luo­pu­mi­nen tun­tua vai­ke­al­ta.

Tan­ja ja An­te­ro Pa­ju­kan­gas asu­vat Kaus­ti­sel­la maa­ti­lal­la. Noin vii­si vuot­ta sit­ten Pa­ju­kan­kaat lait­toi­vat leh­mät pois ja ko­kei­li­vat muu­ta yrit­tä­mis­tä. Noin vuo­den jäl­keen he pa­la­si­vat kui­ten­kin ta­kai­sin lyp­sy­kar­jan hoi­toon. Yri­tyk­sen­sä ohel­la he kä­vi­vät PRIDE-val­men­nuk­sen, jon­ka myö­tä sai­vat mah­dol­li­suu­den ja eväi­tä toi­mia per­he­hoi­ta­ji­na. Sa­ma­nai­kai­ses­ti he ra­ken­si­vat uu­de­nai­kais­ta ro­bot­ti­pi­hat­toa, joka val­mis­tui vuon­na 2019.

So­pi­muk­sel­la vas­tuu lap­ses­ta

Per­he­hoi­ta­ja­na toi­mi­mi­nen on toi­mek­si­an­to­suh­de, jos­sa per­he­hoi­ta­ja vas­taa lap­sen hoi­dos­ta, kas­va­tuk­ses­ta, huo­len­pi­dos­ta ja ikä­ta­soi­ses­ta val­von­nas­ta. Per­he­hoi­dos­sa lap­si saa hel­lyyt­tä sekä ta­sa­pai­nois­ta, tur­val­lis­ta ja ikä­ta­son mu­kais­ta hy­vin­voin­tia li­sää­vää kas­va­tus­ta.

Toi­mek­si­an­to­so­pi­muk­sel­la per­he­hoi­ta­jal­le siir­tyy vas­tuu lap­sen hoi­dos­ta, huo­len­pi­dos­ta ja kas­va­tuk­ses­ta, mut­ta pää­tös­vas­tuu lap­sen us­kon­nol­li­ses­ta kas­va­tuk­ses­ta säi­lyy huol­ta­jil­la. Tä­män vuok­si huol­ta­jil­ta ky­sy­tään, saa­ko lap­sen ot­taa mu­kaan vaik­ka­pa seu­roi­hin. Toi­mek­si­an­to­so­pi­muk­ses­sa so­vi­taan myös per­he­hoi­ta­jal­le mak­set­ta­vas­ta hoi­to­palk­ki­os­ta ja ku­lu­kor­vauk­ses­ta.

Lap­siin kiin­tyy

Vii­me vuo­si­na Pa­ju­kan­kaat ovat ot­ta­neet lap­sia ly­hy­tai­kai­ses­ti hoi­toon toi­mien yh­te­nä alu­een päi­vys­tys­per­hee­nä, jol­loin lap­sen vas­taa­not­to ta­pah­tuu usein ly­hy­el­lä va­roi­tu­sa­jal­la.

– Vä­lil­lä on ol­lut use­am­mat lap­set hoi­dos­sa yh­tä ai­kaa, jopa kol­mes­ta eri per­hees­tä. Nuo­rin on ol­lut kol­men kuu­kau­den ikäi­nen ja van­hin 17 vuot­ta, he ker­to­vat.

Luo­pu­mi­nen lap­sis­ta on läh­tö­ti­lan­teis­sa vai­kein­ta.

– Var­sin­kin pie­net ovat niin ihol­la, et­tä hei­hin kiin­tyy, poh­tii Tan­ja.

– Myös lap­set kiin­ty­vät per­he­hoi­ta­jiin, ja läh­te­mi­nen saat­taa ol­la heil­le­kin vai­ke­aa, hän jat­kaa.

Hoi­dos­sa ole­vat lap­set ovat mu­ka­na per­heen elä­mäs­sä luon­te­vas­ti. Pi­dem­pi­ai­kai­ses­ti si­joi­te­tut tu­le­vat ihan osak­si per­het­tä. Niin­pä Pa­ju­kan­kail­la­kin hoi­dos­sa ol­leet lap­set ovat kul­ke­neet oman per­heen las­ten kans­sa eri pai­kois­sa. Jos­kus oman per­heen lap­set­kin kiin­ty­vät hoi­det­ta­viin, kun lap­set so­peu­tu­vat niin luon­te­vas­ti per­heen ar­ki­tou­hui­hin.

Voit lu­kea haas­tat­te­lun ko­ko­nai­suu­des­saan tä­män vii­kon Päi­vä­mie­hes­tä.

Kuva: An­net­te Fin­ni­lä

27.3.2023

Hanki minulle oikeutta, Jumala, aja asiaani jumalatonta kansaa vastaan. Ps. 43:1

Viikon kysymys