JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Saako äiti väsyä? – Diakoniatyötä perheissä

Myllylahti Terttu
Puhutaan maasta ja taivaasta
8.5.2016 9.40

Juttua muokattu:

1.1. 23:31
2020010123312320160508094000

KUVA: M.H.

KUVA: M.H.

äi­din­rak­kaut­ta on ylis­tet­ty kaut­ta ai­ko­jen. Mut­ta äi­tiy­den ko­ke­mi­nen ei ole ai­na täyn­nä iha­naa on­nen­tun­net­ta, vaan mo­net syyt saat­ta­vat joh­taa uu­pu­muk­seen ja ai­heut­taa jopa ma­sen­nus­ta. Mo­nes­ti äi­ti yrit­tää jak­saa yk­sin vai­keuk­sien­sa kans­sa ja syyl­lis­tää it­se­ään omas­ta heik­kou­des­taan. Uu­pu­muk­sen tun­nus­ta­mi­nen toi­sel­le ih­mi­sel­le on jo iso as­kel koh­ti toi­pu­mis­ta.

äi­ti­nä ei ole ai­na help­poa

Muu­ta­mat äi­dit poh­ti­vat kans­sa­ni, mil­lai­set ti­lan­teet ja syyt voi­vat joh­taa voi­ma­va­ro­jen heik­ke­ne­mi­seen. Yk­si äi­deis­tä muis­te­li, et­tä per­heen en­sim­mäi­nen lap­si on ai­ka­moi­nen muu­tos elä­mäs­sä, kos­ka yh­täk­kiä on­kin ko­ko­ai­kai­ses­ti vas­tuus­sa pie­nes­tä ih­mi­ses­tä. Sa­mal­la syn­ny­tyk­sen ja ime­tyk­sen ai­heut­ta­ma hor­mo­naa­li­nen muu­tos ke­hos­sa voi her­kis­tää hen­ki­sen puo­len niin, et­tä voi lau­e­ta jopa ma­sen­nus.

äi­dik­si tu­le­mi­nen voi ai­heut­taa myös iden­ti­teet­tik­rii­sin, kos­ka nuo­ri äi­ti voi al­kaa poh­tia, on­ko hän kyp­sä äi­dik­si. Sa­maa huo­nou­den­tun­net­ta voi ko­kea toki use­am­man­kin lap­sen äi­ti.

Toi­nen äi­ti poh­ti, mi­ten suu­ren per­heen hoi­ta­mi­nen vie pal­jon ai­kaa ja sekä fyy­si­siä et­tä psyyk­ki­siä voi­ma­va­ro­ja. Jos ei saa ko­ti­mie­hiä, isän ja äi­din kah­den­kes­ki­nen ai­ka voi jää­dä lii­an vä­häl­le. Pa­ri­suh­teen hoi­ta­mat­to­muus voi ai­heut­taa hy­lä­tyk­si tu­le­mi­sen tun­teen ja vää­rin­kä­si­tyk­siä sii­tä, mikä on tär­ke­ää avi­o­puo­li­soil­le.

Myös ta­lou­del­li­set huo­let kuor­mit­ta­vat. Las­ten tai van­hem­pien sai­ras­ta­mi­nen on ai­na taak­ka­na jak­sa­mi­sel­le.

Huol­ten ja­ka­mis­ta ja it­ses­tä huo­leh­ti­mis­ta

äi­dit an­toi­vat myös hy­viä oh­jei­ta, mi­ten omaa jak­sa­mis­ta voi tu­kea. Avi­o­puo­li­soi­den yh­tei­nen vas­tuun ja­ka­mi­nen ja puo­li­son tuki nou­si­vat esil­le kes­kei­si­nä kei­noi­na. Omas­ta fyy­si­ses­tä kun­nos­ta huo­leh­ti­mi­nen on tär­ke­ää, kos­ka se tu­kee myös hen­kis­tä jak­sa­mis­ta. Myös muut har­ras­tuk­set aut­ta­vat ir­tau­tu­maan het­kek­si ar­jen tou­huis­ta.

Vä­lil­lä seu­rois­sa käyn­ti ison per­heen kans­sa on työ­läs­tä. Ju­ma­lan sa­nan kuu­los­sa saa kui­ten­kin voi­mia ja asi­at me­ne­vät oi­ke­aan tär­keys­jär­jes­tyk­seen. Ja lap­set tuo­vat myös pal­jon on­nel­li­suut­ta van­hem­pien­sa elä­mään.

Ka­la­jo­el­la pien­ten las­ten äi­dit aut­ta­vat toi­si­aan vas­ta­vuo­roi­ses­ti esi­mer­kik­si ot­ta­mal­la lap­sia hoi­toon äi­din omien me­no­jen ajak­si. Vah­va voi­ma­va­ra ovat ys­tä­vät, joi­den kans­sa voi ja­kaa ko­ke­muk­sia ja tun­te­muk­sia. Jos­kus on tar­peen ha­kea apua am­mat­ti­aut­ta­jil­ta.

Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen di­a­ko­ni­a­työ

Ka­la­jo­en rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä on toi­mi­nut jo usei­ta vuo­sia va­paa­eh­toi­nen aut­ta­jien ryh­mä, jos­ta per­he saa ko­ti­mie­hen mo­nen­lai­siin tar­pei­siin. Tie­tys­ti myös kau­pun­gin so­si­aa­li­toi­mes­ta voi pyy­tää apua tiu­kois­sa ti­lan­teis­sa.

Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen per­he- ja di­a­ko­ni­a­toi­mi­kun­nan jä­sen Ou­ti Kal­li­o­kos­ki ker­toi, et­tä tu­le­va­na ke­sä­nä rau­ha­nyh­dis­tys palk­kaa mo­ni­lap­sis­ten per­hei­den avuk­si Ka­la­jo­en kau­pun­gin nuor­ten ke­sä­työ­tu­el­la kol­me nuor­ta, kun­kin ai­na kah­dek­si vii­kok­si ker­ral­laan. Nuo­ret me­ne­vät per­hei­siin van­hem­pien avuk­si hoi­ta­maan lap­sia ja te­ke­mään ko­ti­töi­tä.

26.5.2022

Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän. Ap. t. 1:11

Viikon kysymys