JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Si­säil­ma­sai­raus vai­kut­taa koko elä­mään: ”Ai­na pi­tää miet­tiä, mi­hin voi men­nä”

Päivämies
Puhutaan maasta ja taivaasta
14.11.2016 7.00

Juttua muokattu:

1.1. 23:40
2020010123403920161114070000

Ny­kyi­sin yhä use­am­pi suo­ma­lai­nen tun­tuu kär­si­vän si­säil­ma­on­gel­mas­ta. Täl­lai­nen ti­lan­ne on myös Jaa­na Hil­tu­sel­la.

Jaa­na ker­too al­tis­tu­neen­sa ho­meel­le en­sim­mäis­tä ker­taa ylä­as­te­ai­ka­naan rei­lu 20 vuot­ta sit­ten, jol­loin hän sai­ras­tui ast­maan.

– Si­säil­mas­ta oi­rei­lu al­koi oi­ke­as­taan vas­ta, kun muu­tet­tiin toi­seen ko­tiim­me Li­min­gas­sa vuon­na 2008 ja vie­lä sel­vem­min, kun muu­tet­tiin pois ho­mei­ses­ta ko­dis­ta vuon­na 2012.

Oi­reet jat­kui­vat muu­ton jäl­keen, kos­ka työ­pai­kal­la ja kou­lus­sa oli huo­no si­säil­ma. Myös hä­nen tyt­tä­ren­sä Jan­ni­ka al­koi oi­reil­la sil­loin sel­vem­min. Ny­kyi­sin koko per­he oi­rei­lee, jo­kai­nen vä­hän eri ta­voin. Si­säil­ma­sai­raus vai­kut­taa jo­ka­päi­väi­seen elä­mään.

– Pi­tää miet­tiä, mis­sä pys­tyy käy­mään. Pal­jon on ra­ken­nuk­sia, jois­sa on huo­no si­säil­ma. Jopa lä­hi­su­vul­la on paik­ko­ja, jois­sa em­me voi enää vie­rail­la.

Si­säil­ma­sai­raus on myös hen­ki­ses­ti kova paik­ka.

– Ai­na pi­tää miet­tiä, mi­hin voi men­nä ja mi­ten va­rus­tau­tua, kun läh­tee paik­kaan, jos­sa pal­jon ih­mi­siä. Pal­jon on myös paik­ko­ja, mi­hin ei voi men­nä.

Kun Hil­tus­ten ko­ti­paik­ka­kun­nal­la oli vie­lä käy­tös­sä van­hem­pi rau­ha­nyh­dis­tys, jou­tui Jaa­na ole­maan seu­ra-ajat ko­to­na, kos­ka hän sai oi­rei­ta ra­ken­nuk­ses­ta.

– Nyt meil­lä on uu­si rau­ha­nyh­dis­tys, mut­ta it­se saan oi­rei­ta myös sii­tä, kun on pal­jon ih­mi­siä pai­kal­la. Osa ih­mi­sis­tä asuu huo­nos­sa si­säil­mas­sa ja myös ha­jus­teet vai­keut­ta­vat käyn­tiä. Mie­luum­min käyn ti­lai­suuk­sis­sa, jos­sa rau­ha­nyh­dis­tys ei ole ai­van täyn­nä.

Myös Jan­ni­ka ko­kee, et­tä ho­meel­le al­tis­tu­mi­nen on ol­lut rank­kaa, sil­lä sen vuok­si on pi­tä­nyt jät­tää van­ha koti ja koko muu omai­suus.

– Ny­ky­ään pi­tää tar­kas­ti pi­tää huol­ta sii­tä, min­kä­lai­sis­sa pai­kois­sa viet­tää ai­kaa. Kun on al­tis­tuk­sen ta­kia pi­tä­nyt vaih­taa luok­kaa ja myö­hem­min kou­lu­a­kin, niin on­han se ras­kas­ta.

Lii­an pit­kä ho­meil­le al­tis­tu­mi­nen joh­ti Hil­tu­sen per­hees­sä myös ha­jus­te- ja ke­mi­kaa­liy­li­herk­kyy­teen, jon­ka vuok­si pyy­kit pes­tään tuok­sut­to­mil­la pe­su­ai­neil­la ja uu­det vaat­teet pes­tään en­nen käyt­töä.

Jan­ni­ka ker­too täl­lai­ses­sa ko­et­te­le­muk­ses­sa us­kon ole­van iso voi­ma­va­ra. Li­säk­si se aut­taa, kun per­he ja ys­tä­vät jak­sa­vat tu­kea ja toi­voa, et­tä kaik­ki jär­jes­tyy.

– Eten­kin äi­din asen­ne on mul­le iso tuki, Jan­ni­ka to­te­aa.

Myös Jaa­naa oma per­he ja lä­hei­set ys­tä­vät aut­ta­vat jak­sa­maan.

Sekä Jan­ni­kan et­tä Jaa­nan mie­les­tä ver­tais­tu­ki on erit­täin tär­ke­ää.

– On ai­na älyt­tö­män mu­ka­va ja va­paut­ta­va ju­tel­la ih­mi­sen kans­sa, joka on it­se ko­ke­nut sa­maa. Tot­ta kai sel­lai­nen ym­mär­tää ai­na niin hy­vin, ei­kä sää­li tai muu­ta­kaan vas­taa­vaa, vaan ym­mär­tää. Se on tär­ke­ää! ker­too Jan­ni­ka.

Jannika Hiltunen on kokenut, että usko on ollut koettelemuksissa iso voimavara.

Jannika Hiltunen on kokenut, että usko on ollut koettelemuksissa iso voimavara.

Hän on ker­to­nut asi­as­ta ys­tä­vil­leen.

– Tot­ta kai us­ko­vai­sil­la ys­tä­vil­lä­kin on iso mer­ki­tys tu­ke­na. Tä­hän al­tis­tuk­seen­kin liit­tyy niin pal­jon ras­kai­ta ja vai­kei­ta asi­oi­ta, et­tä olen älyt­tö­män kii­tol­li­nen ja on­nel­li­nen, et­tä ai­na on ol­lut joku ys­tä­vä, jol­le on saa­nut pu­hua, ja ai­na ne on yrit­tä­nyt edes ym­mär­tää.

Jaa­na ker­too ver­tais­tu­en ole­van kor­vaa­ma­ton­ta.

– Toi­vom­me, et­tä us­ko­vai­set ru­koi­le­vat mei­dän ja mui­den­kin si­säil­ma­oi­reis­ta kär­si­vien per­hei­den puo­les­ta.

Eri­tyis­huo­mi­o­ta Hil­tu­sen nai­set ei­vät kui­ten­kaan kai­paa.

– It­se vain jou­tuu te­ke­mään vä­lil­lä ki­pei­tä­kin rat­kai­su­ja esi­mer­kik­si sen suh­teen, mis­sä voi ky­läil­lä tai ketä voi pyy­tää käy­mään, Jaa­na ker­too.

– Ha­jus­teet­to­muus ois kyl­lä huip­pu jut­tu rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä­kin.

Jan­ni­ka vink­kaa, et­tä huo­maa­vai­suut­ta voi osoit­taa esi­mer­kik­si niin, et­tä ei käy­tä voi­mak­kai­ta tuok­su­ja. Myös esi­mer­kik­si juh­la­pai­kat voi­si miet­tiä, et­tei niis­sä oli­si si­säil­ma­on­gel­mia.

– Sil­ti sel­la­nen eri­tyis­koh­te­lu ei tun­nu mu­ka­val­ta.

Myös vas­toin­käy­mi­ses­sä voi ol­la jo­tain hy­vää.

– Kyl­lä­hän se pa­kos­ta­kin kas­vat­taa. Ei mu­reh­di tur­his­ta asi­ois­ta, Jaa­na ker­too.

Myös Jan­ni­ka nä­kee sai­ras­tu­mi­ses­sa po­si­tii­vi­sen­kin puo­len.

– Kaik­kien al­tis­tuk­sen tuo­mien vai­keuk­sien kaut­ta mi­nus­ta on kas­va­nut just sel­lai­nen ih­mi­nen kuin olen. Se on vah­vis­ta­nut pal­jon hen­ki­ses­ti, ja se, et­tä on ko­ke­nut jo­tain ras­kas­ta ja han­ka­laa, on tuo­nut pal­jon va­loi­sam­man elä­mä­na­sen­teen ja po­si­tii­vi­suu­den.

Jan­ni­ka ko­kee, et­tä us­ko on vah­vis­tu­nut, kun heik­koi­na het­ki­nä on ol­lut voi­ma jo­hon luot­taa.

– Ei ole mi­tään muu­ta tur­vaa kuin luot­taa, et­tä Tai­vaan Isä pi­tää meis­tä huo­len, Jaa­na tii­vis­tää.

Tut­ki­mus­tie­toa si­säil­ma­on­gel­mis­ta esi­mer­kik­si osoit­tees­sa www.thl.fi sekä sää­dök­siä ja so­vel­ta­mi­soh­jei­ta osoit­tees­sa http://www.val­vi­ra.fi/ym­pa­ris­to­ter­veys/ter­vey­den­suo­je­lu/asu­mis­ter­veys

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 9.11.2016

6.6.2020

Kris­tus on niin kuin ih­mis­ruu­mis, joka on yk­si ko­ko­nai­suus mut­ta jos­sa on mon­ta jä­sen­tä; vaik­ka jä­se­niä on mon­ta, ne kaik­ki yh­des­sä muo­dos­ta­vat yh­den ruu­miin. 1 Kor. 12:12

Viikon kysymys