JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Somistaja asioi luonnon karkkikaupassa

Puhutaan maasta ja taivaasta
17.12.2021 6.00

Juttua muokattu:

13.12. 15:15
2021121315153720211217060000

Aava Turpeinen

Aava Turpeinen

Päi­vi Mar­ti­kai­nen

Tyt­ti Tur­pei­nen on juu­ri aloit­ta­nut Tor­ni­on Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen so­mis­ta­jan teh­tä­väs­sä.

– Sain vies­tiä toi­sel­ta so­mis­ta­jal­ta, et­tä al­kai­sin­ko hä­nen ka­ve­rik­seen teh­tä­vään. Vas­ta­taan rau­ha­nyh­dis­tyk­sen so­mis­tuk­ses­ta vuo­de­nai­ko­jen, juh­la­py­hien ja iso­jen seu­ro­jen mu­kaan.

Tur­pei­sen mie­les­tä teh­tä­väs­sä ovat eduk­si luo­vuus ja in­nos­tus.

– Luu­len, et­tä tul­laan käyt­tä­mään luon­non­ma­te­ri­aa­le­ja mo­ni­puo­li­ses­ti so­mis­tei­na. ”Luon­non kark­ki­kau­pas­ta”, niin kuin eräs äi­ti tääl­lä sa­noi, kun jär­jes­tim­me krans­si-il­taa nai­sil­le. Niin ri­kas­ta, et­tä meil­lä on mo­ni­puo­li­nen, puh­das ja kau­nis luon­to, jos­ta riit­tää si­säl­le as­ti kan­net­ta­vak­si iloa!

Tur­pei­nen läh­ti so­mis­ta­jak­si mie­lel­lään.

– Iha­na, kun Sii­o­nis­sa on niin mo­nen­lai­sia työ­muo­to­ja, et­tä jo­kai­sel­le ja jo­kai­sen lah­joil­le löy­tyy jo­tain. Tämä tun­tuu omal­ta, tu­tul­ta ja sil­tä, et­tä tä­hän on it­sel­lä an­net­ta­vaa.

Myös työn jous­ta­vuus so­pii per­hee­näi­dil­le: teh­tä­vää voi hoi­taa omal­la ajal­la sil­loin kuin it­sel­le so­pii. Myös lap­sia voi ot­taa mu­kaan työ­vuo­roon.

Ko­ro­na-ai­kaan juh­lia on vä­hem­män, jo­ten so­mis­tuk­set­kin jää­vät vä­hem­mäl­le.

– Olen niin uu­te­na täs­sä, et­tei oo pal­joa vie­lä eh­dit­ty, mut­ta mu­ka­vaa meil­lä on ol­lut, ja on nau­ret­tu pal­jon. Sa­mal­la voi vaih­taa aja­tuk­sia ar­jes­ta ja elä­mäs­tä muu­ten­kin.

26.5.2022

Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän. Ap. t. 1:11

Viikon kysymys