JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Su­vi­seu­ro­jen sa­no­maa: Cor­ne­liuk­sen koh­taa­mi­nen opet­ti Pie­ta­ria

Puhutaan maasta ja taivaasta
10.7.2021 8.00

Juttua muokattu:

8.7. 09:24
2021070809241520210710080000
Matti Heikkinen piti puheensa Reisjärven Suviseuroissa sunnuntaipäivänä.

Matti Heikkinen piti puheensa Reisjärven Suviseuroissa sunnuntaipäivänä.

Suviseurojen kuvapalvelu

Matti Heikkinen piti puheensa Reisjärven Suviseuroissa sunnuntaipäivänä.

Matti Heikkinen piti puheensa Reisjärven Suviseuroissa sunnuntaipäivänä.

Suviseurojen kuvapalvelu

Päi­vi Mar­ti­kai­nen

Päi­vä­mies

Ke­sa­re­an ta­paus näyt­ti konk­reet­ti­ses­ti, mi­ten us­ko tu­lee kuu­los­ta. Pyhä Hen­ki lan­ke­si Pie­ta­rin pu­hu­es­sa kuu­li­joi­den pääl­le ja he pää­si­vät si­säl­le Ju­ma­lan val­ta­kun­taan.

Mat­ti Heik­ki­sen puhe Reis­jär­ven Su­vi­seu­rois­sa kä­sit­te­li Pie­ta­rin ja Cor­ne­liuk­sen ta­paa­mis­ta Ke­sa­re­as­sa. Puhe pe­rus­tui Apos­to­lien te­ko­jen 10. lu­kuun.

Heik­ki­nen esit­te­li Cor­ne­liuk­sen Ita­li­an jouk­ko­jen joh­ta­jak­si, sa­dan­pää­mie­hek­si jol­la oli 600 alais­ta ko­men­net­ta­va­naan. Cor­ne­lius oli ju­ma­li­nen ih­mi­nen, vaik­ka ei ol­lut juu­ta­lai­nen kris­tit­ty.

– Raa­mat­tu ker­too, et­tä hän ha­lu­si pal­vel­la toi­sia ja ru­koi­li pal­jon. Ul­ko­nai­ses­ti hän oli mal­li­kel­poi­nen ih­mi­nen.

Cor­ne­liuk­sel­le il­mes­tyi en­ke­li, joka vies­tit­ti, et­tä Ju­ma­la oli kuul­lut Cor­ne­liuk­sen ru­kouk­set. En­ke­li an­toi tar­kat oh­jeet ha­e­tut­taa Jop­pes­ta Pie­ta­ri.

– Cor­ne­lius oli ol­lut et­si­väl­lä mie­lel­lä eh­kä pit­kään, Heik­ki­nen ar­ve­li.

Ju­ma­lan tark­ka suun­ni­tel­ma

Pie­ta­ri näki ta­hol­laan eri­koi­sen näyn: tai­vaas­ta las­ket­tiin kol­me ker­taa alas kan­gas, jon­ka pääl­lä oli kai­ken­lai­sia maan elä­viä. Ää­ni sa­noi: ”Teu­ras­ta ja syö.” Pie­ta­ri es­te­li to­de­ten, et­tei ole kos­kaan syö­nyt mi­tään epä­puh­das­ta. Hän sai vas­tauk­sen: ”Min­kä Ju­ma­la on puh­dis­ta­nut, sitä älä sinä sano epä­puh­taak­si”.

Kun näky pois­tui, Ju­ma­lan hen­ki il­moit­ti, et­tä Pie­ta­ria ky­sy­tään ul­ko-ovel­la, ja hä­nen tu­lee ot­taa vie­raat roh­ke­as­ti vas­taan. Pie­ta­ri ym­mär­si, et­tä Ju­ma­la oli osoit­ta­nut hä­nel­le, et­tei ke­tään ih­mis­tä saa pi­tää epä­puh­taa­na.

– Ju­ma­lan hen­ki val­mis­ti täl­lä ta­val­la koh­taa­mi­seen ja ti­lan­tee­seen, Heik­ki­nen sel­ven­si.

Har­vi­nai­nen lä­he­tys­ti­lan­ne

Cor­ne­lius oli kut­su­nut Pie­ta­rin ja tä­män seu­ra­lais­ten li­säk­si luok­seen lä­hei­siä ys­tä­vi­ään ja su­ku­lai­si­aan. Hän sa­noi Pie­ta­ril­le: ”Teit hy­vin, kun tu­lit. Nyt olem­me kaik­ki tääl­lä Ju­ma­lan edes­sä kuul­lak­sem­me, mitä Her­ra on si­nun käs­ke­nyt pu­hua.”

Heik­ki­nen huo­maut­ti, et­tä on har­vi­nai­nen ti­lan­ne, et­tä ih­mi­nen on val­mis ot­ta­maan heti vas­taan us­kon.

– Jos­kus eh­kä olet­te saa­neet ko­kea: kun Ju­ma­la avaa jon­kun tun­non, ei ole tar­vit­tu pit­kiä pu­hei­ta, vaan on siu­nat­tu syn­tien an­teek­si­an­nol­la.

Vä­ke­vä to­dis­tus Jee­suk­ses­ta

Pie­ta­ri ker­toi kuu­li­joil­le pe­rus­teel­li­ses­ti Jee­suk­ses­ta ja hä­nen toi­min­nas­taan. Heik­ki­nen ar­ve­li, et­tä Cor­ne­lius tus­kin tie­si pal­jon Jee­suk­ses­ta en­nen tätä.

”Hä­nes­tä kaik­ki pro­fee­tat to­dis­ta­vat, et­tä jo­kai­nen, joka us­koo hä­neen, saa hä­nen ni­men­sä voi­mas­ta syn­tin­sä an­teek­si.”

– Kun Pie­ta­ri näki, mi­ten ym­pä­ri­leik­kaa­mat­to­mat sai­vat Py­hän Hen­gen, hän pyy­si to­ve­rei­taan kas­ta­maan Cor­ne­liuk­sen per­heen ja mui­ta­kin, Heik­ki­nen ku­vai­li.

Syn­nit saa an­teek­si

Heik­ki­nen ker­toi esi­mer­kin, mi­ten ra­di­on kuu­li­ja oli Ruot­sis­sa hä­nen har­taut­ta kuun­nel­les­saan ta­jun­nut, et­tä pu­hu­ja pu­huu sa­mal­la ta­val­la kuin Ar­vi Hint­sa­la vuo­sia ai­em­min. Kuu­li­ja oli jo tuol­loin us­ko­nut suo­raan saar­nas­ta syn­nit an­teek­si, mut­ta nyt hän sai myös yh­tey­den us­ko­vai­siin.

– Us­kon lah­jan saa­mi­nen vai­kut­taa myös ha­lun kuul­la li­sää: Cor­ne­liuk­sen luo­na ole­vat pyy­si­vät Pie­ta­ria jää­mään, var­maan sii­nä toi­vos­sa, et­tä Pie­ta­ri jat­kai­si seu­ro­jen pi­toa, Heik­ki­nen pu­hui.

– Olem­me sa­mal­la asi­al­la kuin apos­to­lit ai­ka­naan. Joka saar­nas­sa saa kuul­la sa­man: syn­nit saa us­koa an­teek­si.

20.10.2021

Apos­to­li Paa­va­li kir­joit­taa: "Vaik­ka ruu­miil­li­nen ti­la­ni pani tei­dät ko­e­tuk­sel­le, et­te hal­vek­si­neet et­te­kä in­hon­neet mi­nua vaan otit­te mi­nut vas­taan kuin Ju­ma­lan en­ke­lin, kuin Kris­tuk­sen Jee­suk­sen." Gal. 4:14

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Lap­si olen pie­ni - myös nuot­ti­vih­ko­na

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?