JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Ta­voit­tee­na tur­val­li­set ja sol­ju­vat lii­ken­ne­vir­rat

Puhutaan maasta ja taivaasta
22.5.2018 6.31

”Knal­lar o går”, vas­ta­si Mik­ko Ul­jas, kun työ­ka­ve­ri ky­se­li maa­nan­tain kuu­lu­mi­sia.

– Se tar­koit­taa ”ihan jees, päi­vä ker­ral­laan”, Ul­jas hy­myi­lee.

Inf­ra- ja tie­lii­ken­ne­suun­nit­te­lun asi­an­tun­ti­ja­teh­tä­väs­sä mo­ni­kan­sal­li­ses­sa yri­tyk­ses­sä työs­ken­te­le­vän Ul­jaan työ­päi­vät ovat vä­hin­tään kak­si­kie­li­siä.

Ul­jas te­kee muun mu­as­sa kaa­voi­tuk­seen liit­ty­viä lii­ken­ne­sel­vi­tyk­siä, tie­tur­val­li­suu­sar­vi­oin­te­ja ja tien suun­nit­te­lua.

– Alun pe­rin olin kiin­nos­tu­nut kaa­voi­tuk­ses­ta tai ve­si­huol­to­a­si­ois­ta. Kun val­mis­tuin 1980–90-lu­vun tait­tees­sa, töi­tä oli vai­kea löy­tää. Nel­jä­kym­men­tä vuot­ta olen viih­ty­nyt, ei­kä ole tar­vin­nut sa­noa, et­tä ei ole mun jut­tu.

Vaa­ti­vas­sa pro­jek­ti­hal­lin­nan työs­sä etua on niin vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dois­ta kuin ju­ri­dii­kan tun­te­muk­ses­ta­kin. Uu­det tiet ja kier­to­liit­ty­mät kun ei­vät ai­na miel­ly­tä kaik­kia hank­keen osa­puo­lia.

– Tätä työ­tä teh­dään kui­ten­kin ai­na ih­mi­sil­le. Tär­ke­ää on kyky kuun­nel­la ja kyky re­a­goi­da kuul­tuun.

Vii­mei­sen kym­me­nen vuo­den ai­ka­na lii­ken­ne­mää­rät Suo­men tie­ver­koil­la ovat kas­va­neet rei­lus­ti. Niin ovat kas­va­neet myös Su­vi­seu­roi­hin tu­le­vien ajo­neu­vo­jen mää­rät. Sik­si yhä use­am­min lii­ken­ne­mää­rä ylit­tää ties­tön ky­vyn vä­lit­tää lii­ken­net­tä. Sii­tä­hän seu­raa jo­no­ja maan­teil­le.

SRK:n lii­ken­ne­ryh­mä on pe­rus­tet­tu vuon­na 2014, ja sii­hen kuu­luu Ul­jaan li­säk­si kak­si muu­ta lii­ken­ne­a­lan am­mat­ti­lais­ta, Mark­ku Tep­po ja Jou­ko Hint­sa­la, sekä As­ko Syr­jä­lä SRK:lta.

– Lii­ken­ne on men­nyt niin vaa­ti­vak­si vii­me vuo­si­na, et­tä su­vi­seu­ra­lii­ken­tee­seen tar­vi­taan am­ma­til­lis­ta tu­kea, Ul­jas to­te­aa.

Sa­man­tyyp­pi­siä rat­kai­su­ja on teh­ty muun mu­as­sa han­kin­to­jen, tur­val­li­suu­den, ter­vey­den­huol­lon ja vies­tin­nän puo­lel­la.

Ul­jaan eri­koi­sa­laa ovat vä­li­tys­ky­ky­sel­vi­tyk­set eli sen sel­vit­tä­mi­nen, kuin­ka pal­jon tiet ve­tä­vät ajo­neu­vo­ja tiet­tyi­nä ai­koi­na niin, et­tä lii­ken­ne on vie­lä su­ju­vaa. Toi­nen eri­koi­sa­la on su­vi­seu­ra­lii­ken­teen tur­val­li­suus. Sii­hen on oi­ke­as­taan kak­si syy­tä. Ul­jas on het­ken hil­jaa.

–Oma 7-vuo­ti­as jäi Su­vi­seu­rois­sa au­ton al­le ja louk­kaan­tui va­ka­vas­ti, mies ker­too.

Toi­nen syy on se, et­tä hän on työs­sään pa­neu­tu­nut tie­suun­ni­tel­mien lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den ar­vi­oin­tiin.

– Se ar­vi­oin­ti on vä­hän niin kuin kat­sas­tus. Tien suun­ni­tel­ma käy­dään läpi ja kat­so­taan sii­tä vaa­ran koh­dat pois jo en­nen kuin tie­tä edes ra­ken­ne­taan.

Vuo­sit­tain vaih­tu­van lii­ken­ne­toi­mi­kun­nan teh­tä­vä­nä on laa­tia su­vi­seu­ra­lii­ken­teel­le tar­vit­ta­vat lu­vat ja sel­vi­tyk­set sekä hoi­taa yh­tey­den­pi­to vi­ra­no­mai­siin.

– Mu­ka­va on ol­lut teh­dä hei­dän kans­saan työ­tä. Hy­vin on toi­mi­kun­ta läk­syn­sä lu­ke­nut. On jär­ke­vää ja mo­ti­voi­van tun­tuis­ta, et­tä pys­tyn ole­maan avuk­si.

– Jos aja­tel­laan Suo­men tie­verk­koa, ne­los­tie on yk­si tär­keim­piä ta­va­ra- ja hen­ki­lö­lii­ken­teen väy­liä, Ul­jas to­te­aa.

– Lii­mat­ta­lan su­vi­seu­ra-alu­een koh­dal­la lii­ken­net­tä on ke­sä­ai­ka­na jopa noin 7 000 ajo­neu­voa vuo­ro­kau­des­sa. Sik­si lii­ken­ne­ryh­män työ on ol­lut näi­den Su­vi­seu­ro­jen val­mis­te­lus­sa eri­tyi­sen kes­keis­tä.

Vä­li­tys­ky­ky­sel­vi­tys­ten pe­rus­teel­la on teh­ty muu­ta­mia yk­sin­ker­tai­sia rat­kai­su­ja. En­sin­nä­kin su­vi­seu­ra­lii­ken­ne ir­ro­te­taan ne­los­ties­tä hy­vis­sä ajoin en­nen alu­et­ta. Jos jo­noa muo­dos­tuu, se muo­dos­tuu si­vu­teil­le.

Toi­nen rat­kai­su on ajoi­tus. Lii­ken­ne­kie­lel­lä pu­hu­taan lii­ken­teen tun­ti- ja päi­vä­vaih­te­lus­ta.

– Puo­lil­ta päi­vin ne­los­tien lii­ken­ne vil­kas­tuu ja on kuu­teen as­ti vil­kas­ta. Sik­si su­vi­seu­ra­vie­rai­den toi­vo­taan saa­pu­van il­lal­la, il­ta­yös­tä tai ai­kai­sin aa­mul­la. Toki myös kä­si­oh­jauk­seen on va­rau­dut­tu.

–Kui­ten­kin lii­ken­ne­hom­man pi­täi­si py­syä taus­tal­la. Kun su­vi­seu­ra­vie­ras saa vau­nun­sa pel­lol­le park­kiin, hän sai­si unoh­taa lii­ken­teen ja kes­kit­tyä vir­sien vei­suu­seen, saar­no­jen kuun­te­luun ja ys­tä­vien ta­paa­mi­seen. Ku­kin meis­tä vuo­rol­laan te­kee töi­tä taus­tal­la, et­tä ih­mis­ten on su­ju­va tul­la Su­vi­seu­roi­hin.

Tänä vuon­na Ul­jaan ta­voit­tee­na on tul­la ajois­sa Su­vi­seu­roi­hin, et­tä hän pää­see seu­raa­maan lii­ken­teen su­ju­mis­ta konk­reet­ti­ses­ti. Tar­vit­ta­es­sa hän on käy­tet­tä­vis­sä lii­ken­tee­noh­jauk­ses­sa­kin.

– Meil­lä on vai­mon kans­sa oi­ke­as­taan kisa, it­se ha­lu­ai­sin läh­teä vä­hän ai­kai­sem­min ja vai­mo vä­hän myö­hem­min. Eh­kä men­nään kah­del­la au­tol­la.

Per­he on­kin Ul­jaan pa­ras voi­ma­va­ra työn vas­ta­pai­no­na.

– Yk­si­tois­ta las­ta ja nel­jä­tois­ta las­ten­las­ta, tosi mu­ka­vaa po­ruk­kaa kaik­ki, Ul­jas hy­myi­lee.

Teks­ti: Vil­ja Paa­vo­la

Kuva: Ou­ti Ul­jas

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 16.5.2018