JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Työ­e­lä­mä ta­ka­na – va­paut­ta ja hai­keut­ta

Päivämies
Puhutaan maasta ja taivaasta
13.5.2019 6.51

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302443520190513065100

– On on­ni, jos voi jää­dä eläk­keel­le hy­vä­kun­toi­se­na ja jak­saa suun­tau­tua har­ras­tuk­siin, to­te­aa muu­ta­man vuo­den eläk­keel­lä ol­lut Mark­ku Ve­te­läi­nen Ou­lai­sis­ta.

Eläk­keel­le jää­mi­seen on hyvä val­mis­tau­tua en­nal­ta. Sa­mas­sa elä­män­ti­lan­tees­sa ole­vat, us­kol­li­set ys­tä­vät, työ­ai­ka­na aloi­te­tut har­ras­tuk­set ja rau­ha­nyh­dis­tys­ten työ­muo­toi­hin läh­te­mi­nen ja osal­lis­tu­mi­nen tu­ke­vat osal­taan so­peu­tu­mis­ta uu­teen elä­män­vai­hee­seen.

Mark­ku Ve­te­läi­nen työs­ken­te­li työ­u­ral­laan VR:llä ase­ma­mes­ta­ri­na Raa­hes­sa, ase­ma­pääl­lik­kö­nä Ou­lai­sis­sa ja alu­eoh­jaa­ja­na ja lo­pul­ta vuo­ro­e­si­mie­he­nä Ou­lus­sa. Hä­nen ja vai­mon­sa Ee­va-Lii­sa Ve­te­läi­sen 11 lap­ses­ta enää nuo­rin asuu ko­to­na hei­dän kans­saan.

Työ­o­rien­toi­tu­nei­suus, pit­kät työ­mat­kat sekä epä­sään­nöl­li­set ja pit­kät työ­vuo­rot ovat vaih­tu­neet eläk­keel­lä sees­tei­sem­pään ar­keen: pa­rem­paan unen laa­tuun ja mo­nen­lai­siin ko­ti­töi­hin yk­sin ja yh­des­sä vai­mon kans­sa.

– Tar­koin sään­nel­ty vuo­ro­työ ju­na­lii­ken­tee­noh­jauk­ses­sa ja työs­sä ta­pah­tu­neet muu­tok­set ra­sit­ti­vat työ­u­ran lo­pul­la niin, et­tä ajat­te­lin elä­köi­ty­mi­sen ole­van ai­van ih­meel­li­nen ko­ke­mus, ker­too Ve­te­läi­nen.

Hä­nel­le elä­köi­ty­mi­seen liit­tyi kui­ten­kin hai­keut­ta ja luo­pu­mis­ta.

– Eläk­keel­lä olen kai­van­nut työ­tä­ni, jos­ta pi­din ja jos­sa oli lä­hes vii­si­kym­men­tä mu­ka­vaa työ­ka­ve­ria

Työ oli ajoit­tain kii­reel­lis­tä, ja sii­hen liit­tyi haas­teel­li­sia on­gel­man­rat­kai­su­ti­lan­tei­ta.

– Työ­yh­tei­söl­lä ja työl­lä it­sel­lään oli iso mer­ki­tys elä­mäs­sä­ni. Niis­tä jou­duin luo­pu­maan, ja se on tuo­nut ajoit­tain tur­hau­tu­mi­sen tun­tei­ta. Vai­kein­ta ja haas­ta­vin­ta eläk­keel­lä on ol­lut so­peu­tu­mi­nen aja­tuk­seen, et­tä olen nyt elä­ke­läi­nen ja et­tä työ­e­lä­mä on koh­dal­ta­ni lo­pul­li­ses­ti ohi.

Ai­ka pian elä­köi­ty­mi­sen jäl­keen Ve­te­läi­sel­le tuli tun­ne, et­tä oli­si voi­nut vie­lä jat­kaa.

– Olen usein ker­to­nut vie­lä työ­e­lä­mäs­sä ole­vil­le ko­ke­muk­sis­ta­ni ja tun­teis­ta­ni sekä roh­kais­sut jat­ka­maan työ­e­lä­mäs­sä. Työ­u­ran jat­ka­mi­nen vaa­tii kyl­lä ter­veyt­tä ja jak­sa­mis­ta ja sitä, et­tä se on per­heel­le­kin so­pi­va rat­kai­su.

Jäl­keen­päin Ve­te­läi­nen on huo­man­nut, et­tä hän ei oi­kein osan­nut val­mis­tau­tua elä­ke­läi­sen elä­mään. Elä­ke tun­tui hä­nel­le kau­kai­sel­ta asi­al­ta. Hä­nen mu­kaan­sa per­heen ta­lout­ta kan­nat­taa suun­ni­tel­la, kos­ka elä­ke on huo­mat­ta­vas­ti pie­nem­pi kuin palk­ka. Hy­vät har­ras­tuk­set kan­nat­taa aloit­taa jo työ­i­käi­se­nä, ja nii­tä voi jat­kaa sit­ten eläk­keel­lä.

Ve­te­läi­sen mie­les­tä osa-ai­ka­e­lä­ke on mah­dol­li­suus, jota kan­nat­taa har­ki­ta, jos on jak­sa­mi­sen kans­sa on­gel­mia. Se vä­hen­tää kui­ten­kin tu­lo­ja ja myös lo­pul­lis­ta elä­ket­tä.

– Työl­lä on iso mer­ki­tys ih­mi­sen mie­lel­le ja oma­nar­von­tun­nol­le, tun­teel­le sii­tä, et­tä olen mer­ki­tyk­sel­li­nen. Jos työ on täyt­tä­nyt elä­män niin, et­tei ole ol­lut ai­kaa ys­tä­vil­le tai har­ras­tuk­sil­le tai ei ole per­het­tä, voi eläk­keel­lä tun­tea tyh­jyyt­tä ja al­tis­tua ma­sen­nuk­seen, Ve­te­läi­nen to­te­aa.

– Kun­pa sai­sin it­se elä­mäs­sä­ni säi­lyt­tää us­ko­ni, hy­vän ter­vey­te­ni ja vir­ke­än, tyy­ty­väi­sen mie­len, Ve­te­läi­nen toi­voo.

– Mi­nul­le tar­koi­tus­ta ja mie­lek­kyyt­tä elä­mään tuo­vat eläk­keel­lä se, et­tä olen elä­ke­läi­se­nä koh­tuul­li­sen ak­tii­vi­nen toi­mi­ja.

Ve­te­läi­nen on teh­nyt jon­kin ver­ran palk­ka­työ­tä ja li­säk­si osal­lis­tun Ou­lais­ten seu­ra­kun­nan hal­lin­toon kirk­ko­val­tuus­tos­sa ja -neu­vos­tos­sa.

– Lei­po­mi­nen, ko­din­hoi­to yh­des­sä vai­mon kans­sa, pi­ha­työt, las­ten per­hei­den aut­ta­mi­nen ja vie­rai­lut tuo­vat si­säl­töä elä­mään. Lii­te­ri on tul­lut teh­tyä täy­teen kui­vaa polt­to­puu­ta.

Ve­te­läi­nen te­kee sään­nöl­li­ses­ti pit­kiä kä­ve­ly­lenk­ke­jä, pyö­räi­len, mar­jas­tan ja syk­syn pi­mey­des­sä on hyvä lu­kea kir­jal­li­suut­ta.

– Jää­ty­ä­ni eläk­keel­le opet­te­lin lei­po­maan ries­ko­ja, joil­le on ol­lut käyt­töä ko­to­na ja juh­lis­sa­kin.

Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen­kin työ on tuo­nut Mark­ku Ve­te­läi­sen elä­mään si­säl­töä. Hän on pyy­det­ty­nä ve­tä­jä­nä vart­tu­nei­den tiis­tai­ker­hos­sa Ou­lai­sis­sa ja mu­ka­na alu­eel­li­sen toi­min­nan eri muo­dois­sa. Sa­nan­pal­ve­li­jan teh­tä­väs­sä elä­ke­läi­nen koh­taa pal­jon ih­mi­siä, ja hän on ol­lut myös lä­he­tys­mat­kal­la, jos­ta jäi hä­nel­le mu­ka­vat muis­tot.

Ny­ky­ään rau­ha­nyh­dis­tyk­set jär­jes­tä­vät elä­ke­läi­sil­le toi­min­taa, jo­hon Ve­te­läi­nen kan­nus­taa roh­ke­as­ti mu­kaan. Lei­ri­kes­kuk­set jär­jes­tä­vät sään­nöl­li­ses­ti lei­ri­päi­viä, joi­hin ko­koon­tuu ilois­ta po­ruk­kaa syö­mään ja seu­rus­te­le­maan sekä hil­jen­ty­mään Ju­ma­lan sa­nan ää­rel­le.

Teks­ti: Vesa Jur­mu

Kuva: haas­tel­ta­val­ta

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 8.5.2019

8.7.2020

Et­kö ym­mär­rä, et­tä Ju­ma­lan hy­vyys joh­taa si­nut kään­ty­mi­seen? Room. 2:4

Viikon kysymys