JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Yksinkertainen sanoma puhuttelee

Puhutaan maasta ja taivaasta
25.12.2021 8.00

Juttua muokattu:

20.12. 14:32
2021122014323020211225080000
Oili Puurunen valmisteli Pudasjärven Rauhanyhdistyksen joulujuhlaa. – Järjestelyjen edetessä huomaan, että tästä tulee lasten juhla, hän hymyilee.

Oili Puurunen valmisteli Pudasjärven Rauhanyhdistyksen joulujuhlaa. – Järjestelyjen edetessä huomaan, että tästä tulee lasten juhla, hän hymyilee.

Anni-Inkeri Törmänen

Oili Puurunen valmisteli Pudasjärven Rauhanyhdistyksen joulujuhlaa. – Järjestelyjen edetessä huomaan, että tästä tulee lasten juhla, hän hymyilee.

Oili Puurunen valmisteli Pudasjärven Rauhanyhdistyksen joulujuhlaa. – Järjestelyjen edetessä huomaan, että tästä tulee lasten juhla, hän hymyilee.

Anni-Inkeri Törmänen

An­ni-In­ke­ri Tör­mä­nen

Jou­lu tu­lee nyt, ku­ten en­nen­kin. Tä­män jou­lun juh­laa jär­jes­tä­es­sä on tul­lut mie­leen kui­ten­kin eri­koi­sia aja­tuk­sia, ker­too Oi­li Puu­ru­nen. Hän val­mis­te­lee Pu­das­jär­ven Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen jou­lu­juh­laa seu­ra­toi­mi­kun­nan teh­tä­väs­sä. Jou­lu­juh­lan to­teu­tu­mi­nen on vie­lä juh­laa edel­tä­vä­nä­kin päi­vä­nä ky­sy­mys­merk­ki.

– Olen pal­jon aja­tel­lut seu­ra­toi­mi­kun­tien ih­mi­siä ym­pä­ri Suo­men ja maa­il­man, et­tä mi­ten ovat sel­viy­ty­neet ja jak­sa­neet. On tar­vit­tu jat­ku­vaa so­peu­tu­mis­ta muut­tu­viin ti­lan­tei­siin. Mi­ten seu­rat tai muu rau­ha­nyh­dis­tyk­sen ta­pah­tu­ma pys­ty­tään jär­jes­tä­mään? Mi­ten saa­daan am­mat­ti­tai­tois­ta hen­ki­lö­kun­taa strii­mauk­siin? Jär­jes­te­lyis­sä on ky­syt­ty not­keut­ta ja nöy­ryyt­tä, Puu­ru­nen sum­maa.

Vii­me ai­koi­na on jou­dut­tu pe­ru­maan usei­ta seu­ro­ja. Ti­lan­teet ovat ol­leet vies­tin­näl­li­ses­ti haas­ta­via ja vää­rin­kä­si­tyk­siä on var­mas­ti syn­ty­nyt.

– On tul­lut aja­tus, et­tä me seu­ra­toi­mi­kun­nas­sa val­mis­tau­dum­me is­tut­ta­maan ome­na­puun, vaik­ka huo­men­na oli­si maa­il­man­lop­pu. Pu­das­jär­vel­lä on näh­ty hy­väk­si, et­tä seu­ra­toi­mi­kun­ta on ko­koon­tu­nut vä­lil­lä kas­vo­tuk­sin. Seu­ro­jen jär­jes­tä­mi­sen tär­keys on niis­sä ti­lan­teis­sa kir­kas­tu­nut, ja se on an­ta­nut voi­maa jat­kaa teh­tä­vis­sä.

Jou­lu­juh­lan jär­jes­tä­mi­nen ki­tey­tyy aja­tuk­seen ”ihan ta­val­li­ses­ta jou­lu­juh­las­ta”. Mää­räyk­set ovat nyt sel­lai­set, et­tä ko­ro­na­pas­sin tur­vin pys­ty­tään pääs­tä­mään toi­mi­ta­lol­le si­sään enem­män kuin 20 hen­ki­löä.

Ti­lai­suu­den jär­jes­tä­jät vä­lit­tä­vät ryh­mä­vies­til­lä tie­toa jou­lu­juh­laan liit­ty­vis­tä ajan­ta­sai­sis­ta oh­jeis­ta, ja vies­tin saa­jia pyy­de­tään vä­lit­tä­mään tie­toa heil­le­kin, jot­ka ei­vät ole What­sapp-ryh­mis­sä. Jär­jes­tä­jän mie­les­sä pyö­rii näi­tä ar­ki­sia asi­oi­ta, jo­ten Puu­ru­nen poh­tii, pää­see­kö täs­sä jou­lun tun­nel­maan.

– Vaa­ti­ma­ton juh­la pää­tet­tiin näis­sä olois­sa jär­jes­tää. Jär­jes­te­ly­jen ede­tes­sä huo­maan, et­tä täs­tä tu­lee las­ten juh­la. Päi­vä­ker­ho­lai­set ja py­hä­kou­lu­lai­set esit­tä­vät kak­si lau­lua. Toi­sen lau­lun kah­teen vii­mei­seen sä­keis­töön yh­tyy koko seu­ra­kun­ta.

Lap­sil­le on tär­ke­ää, et­tä jou­lu­puk­ki saa­puu. Nyt on suu­ri yl­lä­tys, saa­puu­ko täl­lä ker­taa vai ei. Muu­ta­ma vuo­si sit­ten jou­dut­tiin lau­la­maan Jou­lu­puk­ki-lau­lua kol­mes­ti en­nen kuin saa­pui. Ovat­ko­han lah­ja­pus­sit mu­ka­na?

Ilon tuo­mi­nen lap­sil­le tun­tuu hy­väl­tä ja tar­peel­li­sel­ta, ko­kee Puu­ru­nen.

– Tä­män jou­lun jou­lu­juh­laan ha­lu­an va­li­ta yk­sin­ker­tai­sia ja iloi­sia jou­lu­lau­lu­ja. Mie­les­sä pyö­ri­vät ja oh­jel­maan kir­jau­tu­vat Jou­lu, jou­lu tul­lut on; Lap­set pie­net, lau­la­kaa; Jou­lu­yö, juh­la­yö; En­ke­li tai­vaan ja Oi jou­lun täh­ti pie­ni.

Täs­sä ajas­sa jou­lun sa­no­ma kir­kas­tuu. Se on yk­sin­ker­tai­nen ja iloi­nen asia, joka tun­tuu tä­hän het­keen hy­väl­tä. Jou­lun lap­si syn­tyi vaa­ti­mat­to­maan tal­liin. Moni yk­si­näi­nen ih­mi­nen ha­lu­aa tätä juh­laa vaa­ti­mat­to­mas­ti viet­tää. On myös hei­tä, jot­ka ha­lu­a­vat run­sas­ta ko­ris­te­lua ja ki­mal­lus­ta.

– Tääl­lä maal­la, kun ik­ku­nas­ta nä­kee huur­tei­set puut ja naa­pu­rin ta­lon va­lot jär­ven ta­kaa, niin sii­nä on jou­lu­mai­se­ma val­mii­na.

Oi­li Puu­ru­nen muis­te­lee, kuin­ka jou­lu­päi­vät oli­vat lap­se­na pit­kiä. Vie­tet­tiin ko­to­na juh­laa, ei­kä ka­ve­rei­den luok­se pääs­ty. Ai­ka on nyt ko­ro­na-ai­kaan­kin vä­lil­lä tun­tu­nut pit­käl­tä. Sil­loin täl­löin ys­tä­vä­po­ru­kal­la on ta­vat­tu. On ko­koon­nut­tu yh­des­sä kuun­te­le­maan Su­vi­seu­ro­ja. Yh­teys toi­siin us­ko­vai­siin on kan­ta­nut ja an­ta­nut voi­mia. Ys­tä­vien seu­ras­sa unoh­tuu huo­let.

– Toi­voi­sin, et­tä tu­li­si oi­kea jou­lun tun­nel­ma. Tun­te­mi­sis­ta jou­lu ei ole kui­ten­kaan kiin­ni. Jou­lun lap­si on syn­ty­nyt meil­le kai­kil­le.

Jou­lu­juh­la­jär­jes­te­ly­jen jäl­keen Puu­ru­sen suun­ni­tel­ma­na on kir­joit­taa si­sa­ruk­sil­leen sekä muu­ta­mil­le ys­tä­vil­le ja su­ku­lai­sil­le jou­lu­kir­jeet. Tämä on jo pe­rin­tei­sek­si muo­tou­tu­nut tapa muis­taa lä­hei­siä. Juh­lan­jär­jes­tä­jä viet­tää jou­lun syn­ty­mä­ko­dis­saan Pu­das­jär­ven Ait­to­jär­vel­lä yh­des­sä vel­jen­sä kans­sa.

4.7.2022

Käänny puoleeni; Herra, ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Ps. 25:16

Viikon kysymys