JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Ylösnousemusjuhlaan kuuluu myös pääsiäiskukon vierailu

Puhutaan maasta ja taivaasta
28.3.2024 9.00

Juttua muokattu:

27.3. 08:29
2024032708290120240328090000
Margaretha Koiviston kodissa vierailee edelleen pääsiäiskukko, mikäli Koiviston lapsia ja lastenlapsia on viettämässä pääsiäistä hänen kanssaan. Påsktuppen besöker fortfarande Margaretha Koivistos hem om Koivistos barn och barnbarn firar påsk med henne.

Margaretha Koiviston kodissa vierailee edelleen pääsiäiskukko, mikäli Koiviston lapsia ja lastenlapsia on viettämässä pääsiäistä hänen kanssaan. Påsktuppen besöker fortfarande Margaretha Koivistos hem om Koivistos barn och barnbarn firar påsk med henne.

Rauni Hentilä

Margaretha Koiviston kodissa vierailee edelleen pääsiäiskukko, mikäli Koiviston lapsia ja lastenlapsia on viettämässä pääsiäistä hänen kanssaan. Påsktuppen besöker fortfarande Margaretha Koivistos hem om Koivistos barn och barnbarn firar påsk med henne.

Margaretha Koiviston kodissa vierailee edelleen pääsiäiskukko, mikäli Koiviston lapsia ja lastenlapsia on viettämässä pääsiäistä hänen kanssaan. Påsktuppen besöker fortfarande Margaretha Koivistos hem om Koivistos barn och barnbarn firar påsk med henne.

Rauni Hentilä

Rau­ni Hen­ti­lä

Ruot­sin Haa­pa­ran­nal­la asu­va Mar­ga­ret­ha Koi­vis­to on eläk­keel­lä ole­va esi­kou­lu­no­pet­ta­ja. Koi­vis­tol­la ja hä­nen edes­men­neel­lä Kaar­lo-puo­li­sol­laan on 12 las­ta ja 15 las­ten­las­ta.

Koi­vis­to muis­te­lee läm­möl­lä pää­si­äi­siä, jol­loin lap­set oli­vat vie­lä pie­niä. Sil­loin pää­si­äis­tä tuli val­mis­tel­tua ko­to­na enem­män.

– Pää­si­äi­nen py­säyt­ti ar­jen aher­ruk­sen. Oli ai­kaa ol­la per­heen kans­sa, käy­dä yh­des­sä seu­rois­sa ja hil­jen­tyä pää­si­äi­sen sa­no­man ää­rel­le. Ai­ka oli työn­täy­teis­tä mut­ta iha­naa, hän to­te­aa.

Pää­si­äi­sen val­mis­te­lui­hin kuu­lui pe­rin­teis­ten pää­si­äis­ko­ris­tei­den esil­le ot­ta­mi­nen. Koi­vis­to on as­kar­rel­lut vuo­sien ai­ka­na työs­sään lu­ke­mat­to­mat pää­si­äis­ko­ris­teet. Pää­si­äis­vii­kol­la lap­set kier­si­vät naa­pu­rus­tos­sa pää­si­äi­säm­mi­nä toi­vot­ta­mas­sa hy­vää pää­si­äis­tä.

Myös pää­si­äis­ku­kon vie­rai­lua täy­tyi val­mis­tel­la ja muis­taa pii­lot­taa her­kut ute­li­aal­ta pik­ku­vä­el­tä. Kaar­lo Koi­vis­to oli ko­toi­sin Kes­ki-Suo­mes­ta, mis­tä pää­si­äis­kuk­ko-pe­rin­ne siir­tyi myös Koi­vis­to­jen ko­tiin.

– Pää­si­äis­päi­vää lap­set odot­ti­vat jän­ni­tyk­sel­lä, kos­ka pää­si­äi­syö­nä kävi pää­si­äis­kuk­ko tuo­mas­sa jo­kai­sel­le lap­sel­le yl­lä­tyk­sen. Lap­set lait­toi­vat il­lal­la sän­kyn­sä vie­reen la­kin odot­ta­maan, et­tä kuk­ko voi mu­nia sii­hen yön ai­ka­na, Mar­ga­ret­ha Koi­vis­to ker­too ja jat­kaa:

– Lap­sia mie­ti­tyt­ti ko­vas­ti, mis­tä se kuk­ko oi­kein tu­lee ta­loon si­säl­le, tu­li­si­ko se uu­nis­ta vai mitä kaut­ta se saa­puu, kos­kaan se ei oi­kein var­mak­si sel­vin­nyt.

Lau­an­tai-il­ta­na sau­nan jäl­keen lap­set ei­vät mil­lään malt­ta­neet men­nä nuk­ku­maan.

– ”Ku­kol­la” oli vai­keuk­sia py­syä he­reil­lä tar­peek­si pit­kään. Aa­mu­yön tun­tei­na sit­ten ”kuk­ko” hiip­pai­li las­ten sän­ky­jen luo ”mu­ni­maan” suk­laa­mu­nat ja muut her­kut, Koi­vis­to nau­raa.

”Pää­si­äis­ku­kol­la” koit­ti ai­kai­nen aa­mu pää­si­äis­sun­nun­tai­na, kun lap­set he­rä­si­vät kat­so­maan, on­ko kuk­ko käy­nyt yön ai­ka­na mu­ni­mas­sa. Sit­ten juos­tiin ym­pä­ri ta­loa ky­se­le­mäs­sä: ”Kä­vi­kö kuk­ko si­nun luo­na? Mi­nun luo­na se kävi.”

Pää­si­äi­sek­si vaih­de­tut puh­taat la­ka­nat oli­vat pian ai­van suk­laas­sa. Joka vuo­si kuk­ko kui­ten­kin saa­pui ja saa­puu edel­leen­kin, mi­kä­li lap­sia ja las­ten­lap­sia tu­lee Mar­ga­ret­ha Koi­vis­ton luok­se pää­si­äi­sek­si. Pää­si­äis­päi­vään kuu­luu seu­rois­sa käyn­ti ja juh­la-ate­ri­an syö­mi­nen yh­des­sä. Kaik­ki­ne pe­rin­tei­neen pää­si­äi­nen mer­kit­see Koi­vis­tol­le suur­ta ylös­nou­se­mus­juh­laa.

18.4.2024

Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Ps. 23:4

Viikon kysymys